101/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av 22 § äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 22 § 1 mom. äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/29), sådant det lyder i lag av den 16 april 1987 (411/87), samt

fogas till 22 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

22 §

Den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av medlingen i familjefrågor ankommer på länsstyrelsen som i dessa frågor är underställd social- och hälsovårdsministeriets tillsyn.


Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om medling i familjefrågor.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

De föreskrifter och anvisningar om medling i familjefrågor som socialstyrelsen har meddelat före ikraftträdandet är gällande tills de upphävs av social- och hälsovårdsministeriet.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.