87/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av steriliseringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4, 5 och 8 §§ steriliseringslagen av den 24 april 1970 (283/70),

av dessa lagrum 4 och 5 §§ sådana de lyder i lag av den 31 januari 1985 (125/85), som följer:

4 §

Sterilisering kan ske

1) i de fall som avses i 1 § 1 och 2 punkten, på grundval av beslut av den läkare som utför steriliseringen,

2) i de fall som avses i 1 § 3 och 4 punkten, på grundval av beslut av två läkare, samt

3) i de fall som avses i 1 § 5 och 6 punkten samt i 2 §, med social- och hälsostyrelsens tillstånd.

Beslut som avses i 1 mom. 2 punkten skall innefatta ett skriftligt utlåtande av den läkare som utför ingreppet samt av en annan läkare, i vilket de med noggrant angivande av orsakerna till ingreppet enhälligt konstaterar att det finns förutsättningar för ingreppet.

Om beslut av en läkare eller, i de fall som avses i 1 § 3 och 4 punkten, beslut av två läkare är negativt, kan tillstånd till sterilisering begäras hos social- och hälsostyrelsen.

5 §

I denna lag nämnda ärenden som ankommer på social- och hälsostyrelsen behandlas vid särskilt sammanträde så som närmare stadgas genom förordning.

Social- och hälsostyrelsen skall behandla i 1 mom. nämnda ärenden i brådskande ordning. I styrelsens beslut i ett sådant ärende får ändring inte sökas genom besvär.

8 §

Sterilisering utförs av en legitimerad läkare eller av någon som social- och hälsostyrelsen med stöd av 6 § 2 mom. lagen om utövning av läkaryrket (562/78) har beviljat tillstånd att utöva läkaryrket.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.