84/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) 5 § 1 mom., 11 § 5 mom., 20 § 1 mom., 21-23 §§, 39 § 1 mom., 40 §, 41 § 3 punkten, 43 § 2 mom., 55 § 2 mom. och 57 § samt

fogas till lagen en ny 61 a § som följer:

5 §
Tillsynsmyndigheter i centralförvaltningen

Den högsta tillsynen över iakttagandet av denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den utövas av

1) social- och hälsostyrelsen i fråga om förebyggandet och avvärjningen av kemikalieskador på hälsan, samt av

2) vatten- och miljöstyrelsen i fråga om förebyggandet och avvärjningen av kemikalieskador på miljön.


11 §
Hälsofarliga kemikalier

Social- och hälsostyrelsen avgör vid behov i enskilda fall om en kemikalie är hälsofarlig och hur en hälsofarlig kemikalie skall klassificeras.

20 §
Anmälningsskyldighet

Tillverkaren eller importören skall göra anmälan om ett nytt ämne till social- och hälsostyrelsen innan import eller försäljning eller annan överlåtelse av ämnet inleds. Anmälan skall även göras om ett nytt ämne som ingår i ett preparat.


21 §
Begränsningar av överlåtelse

Ett nytt ämne eller ett preparat som innehåller ett sådant får inte överlåtas förrän 45 dygn har förflutit från en anmälan enligt 20 §. Social- och hälsostyrelsen kan tillåta import eller försäljning eller annan överlåtelse före utgången av denna tid.

Har social- och hälsostyrelsen uppmanat anmälaren att komplettera en bristfällig anmälan, räknas den tid som avses i 1 mom. från den tidpunkt då den kompletterade anmälan kom social- och hälsostyrelsen till handa.

22 §
Ändringsanmälan

Tillverkaren eller importören skall göra en ändringsanmälan till social- och hälsostyrelsen ifall han får nya uppgifter om ett ämne som avses i 20 § eller om dess verkningar på hälsan och miljön eller ifall användningssyftet eller tillverknings- och importmängderna i fråga om ämnet eller ett preparat som innehåller detta väsentligt har förändrats.

23 §
Tilläggsuppgifter

Social- och hälsostyrelsen kan ålägga den som tillverkar eller den som importerar ett nytt ämne eller ett preparat som innehåller ämnet att utöver de uppgifter som skall lämnas i anmälan ge behövliga upplysningar om ämnet och dess egenskaper och verkningar samt att göra nya undersökningar av dessa omständigheter, om det anses nödvändigt för bedömning av den risk som ämnet medför.

39 §
Anmälningsskyldighet

En tillverkare eller importör som överlåter en giftig eller mycket giftig kemikalie till minutförsäljning skall göra anmälan om kemikalien till social- och hälsostyrelsen innan den börjar distribueras.


40 §
Överlåtelseförbud och överlåtelsebegränsningar

Social- och hälsostyrelsen kan förbjuda överlåtelse av en giftig eller mycket giftig kemikalie till minutförsäljning, om kemikalien på grund av sina egenskaper eller sättet för dess användning eller av någon annan särskild orsak kan medföra betydande men för hälsan.

Social- och hälsostyrelsen kan av de skäl som nämns i 1 mom. i stället för förbud uppställa villkor i fråga om överlåtelse av en giftig eller mycket giftig kemikalie till minutförsäljning.

41 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning kan utfärdas närmare stadganden om den anmälningsskyldighet som avses i 39 § samt om överlåtelse av hälsofarliga kemikalier till minutförsäljning. Genom förordning kan även stadgas


3) om social- och hälsostyrelsens rätt att bestämma vilka kemikalier som anses vara berusande samt


43 §
Förbud mot hantering av en kemikalie

Om avvärjning av skador som avses i 1 mom. förutsätter snabba åtgärder, får social- och hälsostyrelsen i fråga om hälsoskador och vatten- och miljöstyrelsen i fråga om miljöskador tillfälligt utfärda nödvändiga förbud och begränsningar. Saken skall härvid utan dröjsmål hänskjutas till statsrådet för avgörande.

55 §
Ändringssökande

Besvär får inte anföras över tillfälliga förbud eller begränsningar som social- och hälsostyrelsen eller vatten- och miljöstyrelsen har meddelat enligt 43 § 2 mom. Över ett beslut om föreläggande av vite som tillsynsmyndigheten har fattat med stöd av 51 § får inte anföras särskilda besvär.

57 §
Testlaboratorier

Sådan undersökning av kemikaliers fysikaliska och kemiska egenskaper samt verkningar på hälsan och miljön, som förutsätts i denna lag samt de stadganden och bestämmelser vilka utfärdas med stöd av den, och vars resultat tillställs myndigheterna skall vara utförd i ett laboratorium som social- och hälsostyrelsen har godkänt såsom ett auktoriserat testlaboratorium eller som i övrigt iakttar god laboratoriepraxis. Laboratoriepersonalen skall vara behörig samt lokaliteterna och anordningarna lämpade för sitt ändamål.

Social- och hälsostyrelsen kan foga villkor, begränsningar och anvisningar till sitt godkännande av ett laboratorium.

Ett auktoriserat testlaboratorium skall underrätta social- och hälsostyrelsen om väsentliga ändringar i sin verksamhet.

Social- och hälsostyrelsen kan återkalla godkännandet av ett testlaboratorium, om laboratoriet inte längre motsvarar förutsättningarna för godkännandet eller inte iakttar de villkor, begränsningar eller anvisningar som gäller dess verksamhet.

61 a §
Rätt att få upplysningar

Om social- och hälsostyrelsens rätt att få upplysningar som är nödvändiga för skötseln av dess sakkunniguppgifter stadgas i lagen om social- och hälsostyrelsen (63/91).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44790
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.