75/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av lagen om företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 september 1978 om företagshälsovård (743/78) 5 § 1 mom. och 10 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 10 a § som följer:

5 §
Kompletterande utbildning

Arbetsgivaren för en yrkesutbildad person inom hälsovården som är verksam i uppgifter inom företagshälsovården är skyldig att se till att denne deltar i kompletterande utbildning enligt social- och hälsostyrelsens anvisningar minst en gång på fem år.


10 §
Övervakning

Social- och hälsovårdsministeriet, social- och hälsostyrelsen och länsstyrelsen skall, enligt vad som stadgas särskilt, i medicinskt hänseende övervaka den verksamhet som utövas samt innehållet i de företagshälsovårdstjänster som tillhandahålls av hälsovårdscentraler, enheter för företagshälsovård och yrkesutbildade personer inom hälsovården vilka sköter genomförandet av den företagshälsovård som enligt denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden skall ordnas av arbetsgivaren.


10 a §
Rätt att få upplysningar

Om social- och hälsostyrelsens rätt att få upplysningar som är nödvändiga för skötseln av dess sakkunniguppgifter stadgas i lagen om social- och hälsostyrelsen (63/91).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.