69/1991

Given i Helsingfors den 17 maj 1991

Lag om ändring av lagen om massörsyrket

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 december 1945 om massörsyrket (1231/45) 5 § samt

ändras 2 och 3 §§, 6 § 1 mom. samt 7 och 10-13 §§, 13 a § 2 punkten och 14 §,

av dessa lagrum 13 a § 2 punkten sådan den lyder i lag av den 9 februari 1990 (157/90), som följer:

2 §

Behöriga att utöva verksamhet såsom utbildad massör är finska medborgare som efter att vid någon av yrkesutbildningsstyrelsen godkänd läroanstalt ha genomgått en lärokurs för utbildade massörer har erhållit betyg som utbildad massör samt de som enligt 6 § har legitimerats att utöva yrket.

3 §

Avgångsbetyget från en läroanstalt som nämns i 2 § gäller med begränsningen enligt 7 § som legitimation för yrkesutövaren.

6 §

Om en finsk medborgare som i ett annat land har utbildat sig till massör önskar erhålla rättighet att utöva yrket i Finland, skall han ansöka om detta hos social- och hälsostyrelsen. Anses det behövligt, kan styrelsen fordra att sökanden genomgår prov eller avlägger examen vid en läroanstalt som nämns i 2 §. Om sökanden har tillräcklig kompetens, kan social- och hälsostyrelsen bevilja honom rätt att utöva verksamhet som utbildad massör och utfärda legitimation. Har sökanden utexaminerats från en läroanstalt som motsvarar de fordringar som ställs på inrättningar som i Finland utbildar massörer, skall rätt att utöva verksamhet som utbildad massör beviljas, om det inte finns särskilda skäl för avslag.


7 §

Den som inte är finsk medborgare får inte utan tillstånd av social- och hälsostyrelsen utöva massörsyrket i Finland.

10 §

Har en utbildad massör blivit dömd till fängelse för ett brott som han har begått under utövning av sitt yrke och har domstolens utslag vunnit laga kraft, kan social- och hälsostyrelsen, om det av de med brottet sammanhängande omständigheterna framgår att han visat sig ovärdig det förtroende en utbildad massör bör åtnjuta eller att han är oförmögen att utöva sitt yrke, för viss tid eller, då omständigheterna är synnerligen försvårande, förklara att han för alltid mister sin behörighet att utöva yrket som utbildad massör.

Domstolen skall utan dröjsmål tillställa social- och hälsostyrelsen en avskrift av protokollet och utslaget i mål som avses i 1 mom.

11 §

Social- och hälsostyrelsen kan redan innan det utslag genom vilket en utbildad massör har dömts till fängelsestraff, vunnit laga kraft förklara att han mister sin rätt att utöva sitt yrke tills saken blivit slutligt avgjord.

Social- och hälsostyrelsen kan också, om det finns grundad anledning att anta att en utbildad massör till följd av mentalsjukdom eller missbruk av alkohol eller narkotika har blivit oförmögen att utöva sitt yrke, bestämma att han skall genomgå läkarundersökning för utredning av saken samt förbjuda honom att utöva verksamhet som utbildad massör tills frågan om hans bristande förmåga har blivit slutligt avgjord. Vägrar han genomgå läkarundersökning, skall polisen lämna behövlig handräckning.

12 §

Har en utbildad massör på grund av mentalsjukdom, missbruk av alkohol eller narkotika blivit oförmögen att utöva sitt yrke eller genom osedligt liv eller främjande av osedligt liv visat sig ovärdig det förtroende en utbildad massör bör åtnjuta, kan social- och hälsostyrelsen förklara att han tills vidare mister sin behörighet att utöva massörsyrket.

Upphör orsaken till förlusten av behörigheten, kan social- och hälsostyrelsen på ansökan återställa den.

13 §

Den som utövar yrket som utbildad massör är i sin verksamhet underställd social- och hälsostyrelsens och länsstyrelsens tillsyn och är skyldig att iaktta vad social- och hälsostyrelsen eller länsstyrelsen bestämmer med stöd av lag eller förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem samt, om social- och hälsostyrelsen eller länsstyrelsen i särskilda fall anser att det finns skäl, skyldig att lämna social- och hälsostyrelsen eller länsstyrelsen rapporter, förklaringar och utredningar.

13 a §

Den som utövar yrket som utbildad massör och är självständig yrkesutövare skall


2) enligt social- och hälsostyrelsens föreskrifter lämna rapporter och upplysningar om sin verksamhet.

14 §

Om sökande av ändring i beslut som social- och hälsostyrelsen har meddelat med stöd av denna lag gäller lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Beslut som nämns i 10-13 §§ skall trots besvär omedelbart verkställas.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.