68/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av lagen om utövning av sjukvårdsyrke

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 oktober 1962 om utövning av sjukvårdsyrke (554/62) 1 § 1 och 3 mom. samt 2, 2 a och 4-6 §§,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 31 december 1986 (1043/86), 2 § sådan den lyder i lag av den 27 augusti 1976 (740/76) och 2 a § sådan den lyder i lag av den 9 februari 1990 (156/90), som följer:

1 §

Behörig att antingen i annans tjänst eller såsom privat yrkesutövare utöva ett sjukvårdsyrke varom stadgas genom förordning är endast den som har avlagt föreskrivna kunskapsprov och som av social- och hälsostyrelsen har godkänts för införande i matrikeln över utövare av sjukvårdsyrke. Om utövning av läkar- och tandläkaryrket stadgas särskilt.


Social- och hälsostyrelsen kan på ansökan för införande i matrikeln över utövare av sjukvårdsyrke godkänna den som utbildats någon annanstans än i Finland och som med ett betyg från en hälsovårdsläroanstalt visar sin kompetens att utöva sjukvårdsverksamhet som motsvarar utbildningen.


2 §

Den som utövar ett sjukvårdsyrke är i sin verksamhet underställd social- och hälsostyrelsens och länsstyrelsens tillsyn och är skyldig att iaktta vad social- och hälsostyrelsen eller länsstyrelsen med stöd av gällande stadganden bestämmer samt att tillställa social- och hälsostyrelsen eller länsstyrelsen rapporter, förklaringar och utredningar. Länsstyrelsen är även berättigad att till social- och hälsostyrelsen göra framställningar om åtgärder enligt 5 §.

2 a §

Den som utövar sjukvårdsyrket och är självständig yrkesutövare skall

1) meddela hälsovårdsnämnden sin verksamhetsort och hemort samt

2) enligt social- och hälsostyrelsens föreskrifter lämna rapporter och upplysningar om sin verksamhet.

4 §

Har en utövare av sjukvårdsyrke blivit dömd till fängelsestraff för ett brott som har begåtts i yrkesutövningen och har domstolens utslag vunnit laga kraft, kan social- och hälsostyrelsen för viss tid eller tills vidare eller, om omständigheterna är synnerligen försvårande, för alltid förklara att han mister sin behörighet att utöva sjukvårdsyrket. Detsamma gäller, om en stats- eller kommunalanställd utövare av sjukvårdsyrke har avstängts från tjänsteutövning eller dömts till skiljande från utövning av tjänsten eller till avsättning för ett brott som har begåtts vid utövningen av yrket. Den som är avstängd eller har skilts från utövning av tjänsten skall dock förklaras mista sin rätt högst för den tid han är avstängd eller skild från utövning av tjänsten.

Social- och hälsostyrelsen kan redan innan domstolens utslag, varigenom en i 1 mom. nämnd person dömts till fängelse eller avsättning, vunnit laga kraft förklara att han mister sin behörighet att utöva sjukvårdsyrket tills saken har blivit slutligt avgjord.

Domstolen skall utan dröjsmål tillställa social- och hälsostyrelsen en avskrift av protokollet och utslaget i mål som avses i 1 mom.

5 §

Har en utövare av sjukvårdsyrke på grund av sjukdom, kroppsskada eller missbruk av alkohol eller något annat berusningsmedel blivit oförmögen att utöva sitt yrke, kan social- och hälsostyrelsen förklara att han tills vidare mister sin behörighet.

Finns det grundad anledning att anta att en utövare av sjukvårdsyrke av skäl som nämns i 1 mom. har blivit oförmögen att utöva sitt yrke, kan social- och hälsostyrelsen för att utreda saken bestämma att han skall genomgå läkarundersökning samt förbjuda honom att utöva sitt sjukvårdsyrke tills frågan om hans bristande förmåga har blivit slutligt avgjord.

Upphör orsaken till förlusten av rätten att utöva sjukvårdsyrket, kan social- och hälsostyrelsen på ansökan återställa den.

6 §

Social- och hälsostyrelsens beslut med stöd av 4 och 5 §§ får verkställas även om de har överklagats.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.