67/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av lagen om utövning av tandteknikeryrket

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 april 1964 om utövning av tandteknikeryrket (220/64) 2 § samt

ändras 1 § 1-3 mom. samt 1 a, 3, 3 a, 4 och 5 §§,

av dessa lagrum 1 a § sådan den lyder i lag av den 9 februari 1990 (149/90) och 3 a § sådan den lyder i lag av den 9 februari 1990 (155/90), som följer:

1 §

Behöriga att utföra av tandläkare beställda tandtekniska arbeten samt att på uppdrag av andra utföra reparation av löständer är finska medborgare som efter examen vid en läroanstalt som lyder under yrkesutbildningsstyrelsen blivit införda i social- och hälsostyrelsens register över legitimerade tandtekniker.

Den som i fem år har arbetat som tandtekniker och genomgått av yrkesutbildningsstyrelsen härför anordnade specialkurser, är berättigad att utöver vad som sägs i 1 mom. också i de fall som närmare anges genom förordning självständigt tillverka och anpassa lösa helproteser direkt för dem som använder dem.

På ansökan kan social- och hälsostyrelsen även godkänna finska medborgare som är utbildade till tandtekniker i ett annat land att utföra i 1 och 2 mom. nämnda uppgifter samt att införas i registret över legitimerade tandtekniker. Vid behov kan social- och hälsostyrelsen kräva att sökanden, innan han införs i registret, skall avlägga ett av styrelsen föreskrivet kompetensprov.


1 a §

Social- och hälsostyrelsen kan på ansökan och på de villkor som den bestämmer bevilja en person som är medborgare i ett annat nordiskt land och har rätt att vara verksam som tandtekniker i något annat nordiskt land, i 1 § 1 mom. nämnd rätt att vara verksam inom landskapet Åland.

3 §

En tandtekniker är i sin yrkesutövning underställd social- och hälsostyrelsens och länsstyrelsens tillsyn.

Tandteknikern är skyldig att iaktta vad social- och hälsostyrelsen med stöd av gällande stadganden bestämmer samt att lämna den och länsstyrelsen statistiska uppgifter och annan utredning. Tandteknikern är också skyldig att utan dröjsmål uppge sin boningsort och sin adress samt förändringar av dem till social- och hälsostyrelsen och länsstyrelsen.

3 a §

Den som utövar tandteknikeryrket och är självständig yrkesutövare skall

1) meddela hälsovårdsnämnden sin verksamhetsort samt

2) enligt social- och hälsostyrelsens föreskrifter lämna rapporter och upplysningar om sin verksamhet.

4 §

Har en tandtekniker dömts till fängelse eller för brott mot denna lag till böter, eller har han till följd av en mentalsjukdom eller missbruk av alkohol eller narkotika blivit oförmögen att utöva sitt yrke, kan social- och hälsostyrelsen förklara att han för en viss tid eller för alltid mister sin behörighet att utöva tandteknikeryrket.

5 §

Ett i 4 § nämnt beslut av social- och hälsostyrelsen verkställs genast även om det har överklagats.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.