66/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av lagen om utövning av tandläkaryrket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1978 om utövning av tandläkaryrket (563/78) 2 §, 3 § 1 mom., 4 och 5 §§, 6 § 2-4 mom., 7 § 1 mom., 8 §, 9 § 1 och 4 punkten, 11 § 1 mom., 13 och 14 §§, 15 § 1 och 2 mom., 16 §, 17 § 1, 3 och 4 mom., 18-21, 26, 28 och 29 §§ samt 30 § 2 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom., 6 § 3 mom., 14 §, 15 § 1 och 2 mom. samt 20 a och 28 §§ sådana de lyder i lag av den 31 december 1987 (1289/87), 6 § 2 och 4 mom. sådana de lyder i lagav den 9 februari 1990 (148/90), 9 § 1 och 4 punkten sådana de lyder i lag av den 9 februari 1990 (154/90) samt 13 och 26 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda lag av den 31 december 1987, som följer:

2 §

Den som vid en högskola i Finland har avlagt odontologisk grundexamen eller vid en högskola i utlandet har avlagt motsvarande examen, som godkänts av social- och hälsostyrelsen, och styrkt att han uppfyller eventuella andra i förordning bestämda behörighetsvillkor får utöva tandläkaryrket i en tjänst, befattning eller uppgift som assistentläkare, och av särskilda skäl också i andra tandläkaruppgifter än som assistentläkare, vid en hälsovårdscentral eller kommunal sjukvårdsinrättning eller en annan sjukvårdsinrättning som en kommun, ett kommunalförbund eller staten svarar för eller vid någon annan motsvarande anstalt som social- och hälsostyrelsen har godkänt.

En odontologie studerande som har nått ett genom förordning bestämt skede i studierna får tillfälligt utöva tandläkaryrket i en sådan tjänst, befattning eller uppgift som avses i 1 mom.

3 §

Social- och hälsostyrelsen beviljar på ansökan behörighet att självständigt utöva tandläkaryrket såsom legitimerad tandläkare, om sökanden

1) har avlagt medicinsk grundexamen,

2) har tjänstgjort vid inrättningar som avses i 2 § 1 mom. under en genom förordning bestämd tid eller fullgjort motsvarande tjänstgöring i Danmark, Norge eller Sverige, samt

3) har visat att han uppfyller eventuella övriga i förordning bestämda behörighetsvillkor.


4 §

Social- och hälsostyrelsen beviljar på ansökan en tandläkare specialisträttighet, om sökanden

1) har avlagt specialistexamen vid en inhemsk högskola eller någon motsvarande av social- och hälsostyrelsen godkänd examen vid en utländsk högskola eller annars förvärvat motsvarande kompetens, och

2) har visat att han uppfyller eventuella övriga i förordning bestämda behörighetsvillkor.

Endast tandläkare som har erhållit specialisträttighet får uppge sig vara specialist.

5 §

En i 2 § angiven utövare av tandläkaryrket får på de grunder som anges i förordning, med länsstyrelsens tillstånd interimistiskt sköta även en annan tjänst, befattning eller uppgift än en sådan som förutsätter i 2 § 1 mom. nämnd tandläkarbehörighet.

6 §

Social- och hälsostyrelsen får på ansökan och på de villkor som den bestämmer bevilja den som är medborgare i ett annat nordiskt land och innehar rätt att vara verksam som tandläkare i något annat nordiskt land, i 3 och 4 §§ nämnd rätt att vara verksam inom landskapet Åland.

En utlänning, som har avlagt en i 2 § 1 mom. nämnd examen och har för uppgiften förutsatt kompetens som stadgas genom förordning samt tillräckliga språkkunskaper, kan av social- och hälsostyrelsen av särskilda skäl på ansökan beviljas tillstånd för uppgifter som avses i 2-5 §§, på de villkor som social- och hälsostyrelsen bestämmer.

Social- och hälsostyrelsen kan återkalla ett i 3 mom. nämnt tillstånd, om skäl prövas föreligga.


7 §

En i 2 § 1 mom. angiven utövare av tandläkaryrket skall tillställa social- och hälsostyrelsen följande skriftliga och med hans egen namnteckning försedda tandläkarförsäkran:


8 §

En i 3 och 4 §§ nämnd rättighet och behörighet kan förvägras endast på en sådan grund enligt vilken social- och hälsostyrelsen med stöd av denna lag skulle kunna förklara att sökanden mister sin behörighet att utöva tandläkaryrket.

9 §

Var och en som utövar tandläkaryrket skall:

1) meddela social- och hälsostyrelsen och hälsovårdsnämnden sin verksamhetsort och hemort då han är självständig yrkesutövare,


4) enligt social- och hälsostyrelsens föreskrifter lämna rapporter och upplysningar om sin verksamhet.

11 §

Var och en som är behörig att utöva tandläkaryrket har, om inte något annat stadgas genom förordning, rätt att enligt social- och hälsostyrelsens anvisningar för odontologisk eller odontologivetenskapligt behov från apotek ordinera läkemedel med iakttagande av vad som stadgas eller bestäms särskilt.


13 §

Social- och hälsostyrelsen kan meddela närmare anvisningar och föreskrifter om vad utövare av tandläkaryrket skall beakta vid utfärdande av rättsmedicinska intyg och utlåtanden samt även annars vid utövandet av tandläkaryrket.

Var och en som utövar tandläkaryrket står i sin verksamhet under social- och hälsostyrelsens och länsstyrelsens tillsyn och är skyldig att iaktta vad social- och hälsostyrelsen eller länsstyrelsen bestämmer med stöd av stadganden och föreskrifter samt att lämna social- och hälsostyrelsen eller länsstyrelsen de meddelanden, förklaringar och utredningar som begärs.

14 §

Har en utövare av tandläkaryrket på grund av ålder eller sjukdom eller av någon annan orsak blivit eller genom sin verksamhet visat att han helt eller delvis blivit oförmögen att utöva tandläkaryrket, kan social- och hälsostyrelsen förklara att han tills vidare mister sin behörighet att utöva tandläkaryrket eller begränsa denna behörighet.

15 §

Finns det grundad anledning att anta att en utövare av tandläkaryrket blivit oförmögen att utöva yrket, kan social- och hälsostyrelsen för utredning av saken bestämma att han skall genomgå läkarundersökning och inhämta annan behövlig utredning samt förbjuda honom att utöva tandläkaryrket tills frågan om hans bristande förmåga har blivit slutligt avgjord. Vid läkarundersökningen kan nödvändiga prov tas och annan undersökning utföras, om detta kan ske utan nämnvärd olägenhet.

Social- och hälsostyrelsen och länsstyrelsen kan vid behov bestämma att mottagnings-, undersöknings- och vårdlokaliteterna samt patientkartoteket hos den som utövar tandläkaryrket skall granskas. Endast en legitimerad tandläkare kan förordnas att utföra granskningen.


16 §

Då social- och hälsostyrelsen av särskilda skäl anser det nödvändigt, är en utövare av tandläkaryrket skyldig att på förordnande av social- och hälsostyrelsen delta i fortbildning, vid äventyr att social- och hälsostyrelsen kan förbjuda honom att utöva tandläkaryrket eller begränsa hans behörighet att utöva yrket tills han visat att han har deltagit i den av styrelsen föreskrivna utbildningen.

17 §

Har en utövare av tandläkaryrket blivit dömd till fängelsestraff för ett brott som begåtts vid utövningen av tandläkaryrket och har domstolens utslag vunnit laga kraft, kan social- och hälsostyrelsen, om av de med brottet sammanhängande omständigheterna framgår att utövaren av tandläkaryrket är ovärdig det förtroende som han bör åtnjuta, för viss tid eller, om omständigheterna är synnerligen försvårande, förklara att han för alltid mister sin behörighet att utöva tandläkaryrket.


Domstolen skall utan dröjsmål tillställa social- och hälsostyrelsen en avskrift av protokollet och utslaget i mål som avses i 1 och 2 mom.

Social- och hälsostyrelsen kan redan innan domstolens utslag, varigenom en utövare av tandläkaryrket har dömts till fängelsestraff, avsättning eller skiljande från utövning av tjänst, vunnit laga kraft förbjuda honom att utöva tandläkaryrket tills målet har blivit slutligt avgjort.

18 §

Har en utövare av tandläkaryrket vid utfärdande av ett i 12 § nämnt intyg eller utlåtande uppsåtligen däri antecknat omdömen eller uppgifter som han visste vara oriktiga eller grundlösa eller vid utövandet av tandläkaryrket förfarit på ett sätt som skall anses olämpligt, eller missbrukar han patientens förtroende eller beroende av honom, kan social- och hälsostyrelsen förklara att han tills vidare mister sin behörighet att utöva tandläkaryrket eller begränsa denna behörighet.

19 §

Finner social- och hälsostyrelsen att en utövare av tandläkaryrket har förfarit felaktigt vid fullgörandet av uppgifter som hör till yrket eller att han fullgjort eller ämnar fullgöra sådana till yrket hörande uppgifter för vilka hans utbildning eller erfarenhet skall anses otillräcklig eller i fråga om vilka hans verksamhetsmöjligheter skall anses begränsade, kan social- och hälsostyrelsen meddela närmare föreskrifter och anvisningar om utövningen av tandläkaryrket samt antingen begränsa hans befogenhet att fullgöra uppgifter som hör till tandläkaryrket eller helt förbjuda honom att fullgöra dem, tills orsaken till begränsningen eller förbudet har upphört.

Konstaterar social- och hälsostyrelsen att en utövare av tandläkaryrket missbrukar sin rätt att från apotek ordinera alkohol eller narkotika eller något annat därmed jämförbart ämne, kan styrelsen tills vidare begränsa hans rätt att ordinera dylika ämnen eller helt förbjuda honom att ordinera sådana.

20 §

Social- och hälsostyrelsen kan vid handläggning av ärenden som avses i 14-19 §§ vid behov temporärt förbjuda den som saken gäller att utöva tandläkaryrket eller begränsa han behörighet att utöva yrket.

Innan ett ärende som avses i 14-19 §§ avgörs slutligt skall social- och hälsostyrelsen bereda utövaren av tandläkaryrket tillfälle att ge en förklaring i ärendet. Styrelsen kan innan ärendet avgörs höra sakkunniga.

20 a §

Social- och hälsostyrelsen kan, då den förklarar att en tandläkare mister sin behörighet att utöva tandläkaryrket eller förbjuder en tandläkare att utöva tandläkaryrket eller begränsar behörigheten att utöva det, av särskilda skäl bestämma att den som har utövat tandläkaryrket privat skall överlämna handlingar med uppgifter om patienter till hälsovårdscentralen på den ort där yrket utövats för att där omhänderhas som ett fristående arkiv.

21 §

Har en utövare av tandläkaryrket vid utövningen därav handlat mot lag eller med stöd av lag utfärdade stadganden eller bestämmelser, i sin uppgift annars gjort sig skyldig till felaktighet eller försummelse eller uppfört sig olämpligt och är felaktigheten eller försummelsen inte sådan att han skall åtalas vid domstol, kan social- och hälsostyrelsen tilldela honom muntlig eller skriftlig varning.

26 §

Om vunnen behörighet att utöva tandläkaryrket och om förlust eller begränsning av sådan behörighet skall social- och hälsostyrelsen utan dröjsmål införa en kungörelse i Officiella tidningen.

Social- och hälsostyrelsen publicerar årligen en förteckning över dem som utövar tandläkaryrket.

28 §

Om sökande av ändring i beslut som social- och hälsostyrelsen har meddelat med stöd av denna lag gäller lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Beslut som nämns i 14-20 och 20 a §§ skall trots besvär omedelbart verkställas.

29 §

För det fall att social- och hälsostyrelsen bestämmer att förhör skall verkställas för utrönande av en tandläkares yrkesskicklighet eller kompetens i övrigt kan genom förordning stadgas att den som förhörs i ersättning för kostnader som åsamkas staten och för förhörararvoden skall betala högst en avgift som fastställs enligt de allmänna grunderna i lagen om grunderna för avgifter, som skola erläggas för särskilda myndigheters expeditioner och tjänsteförrättningar (806/42).

30 §

Ärenden som enligt denna lag skall avgöras av social- och hälsostyrelsen kan genom förordning överföras på länsstyrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.