53/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av 1 och 11 §§ lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. och 11 § 2 mom. lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62),

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag av den 10 december 1990 (1069/90), och 11 § 2 mom. i lag av den 10 april 1981 (258/81), som följer:

1 §

För en arbetstagare, som efter det år då han fyllt 13 år är sysselsatt i skogsarbete, flottningsarbete, olika arbeten som hör till gårdsbruk och trädgårdshushållning, jord-, vatten- och husbyggnadsarbete, jordförbättringsarbete, arbete inom torvindustrin eller hamnarbete eller tjänstgör på ett fartyg i inrikestrafik eller, enligt vad som stadgas genom förordning, arbetar inom något annat sådant område som kännetecknas av kortvariga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta pensionsskydd för ålderdom och invaliditet samt för arbetstagarens anhöriga familjepensionsskydd enligt denna lag. Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller i övrigt i tillämpliga delar 3 § 2–4 mom., 4 § 1, 3 och 5 mom., 4 a–4 d och 4 f–4 n §§, 5 b § 3 och 4 mom.. 5 c, 7 a–7 c, 8, 8 a–8 f, 9, 9 a, 10, 10 a och 12 §§, 13 § 3 och 4 mom. samt 14, 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 18, 19 a–19 d, 20, 21, 21 a, 21 b, 22 och 23 §§ lagen om pension för arbetstagare (395/61).


11 §

Placeringarna skall göras med beaktande av hur säkra de är, bibehållandet av realvärdet, avkastningen och pensionskassans likviditet, I fråga om säkerheten för placeringarna skall i tillämpliga delar gälla 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag (1062/79). Av täckningen för den premiereserv som avses ovan i 10 § 3 mom. skall dock förtecknas ett belopp som, uppskattat enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har bestämt, utgör minst 90 procent av premiereserven.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991 Utan hinder av 1 § 1 mom. tillämpas 4 h–4 n §§ lagen om pension för arbetstagare på rehabilitering enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden först från och med den 1 oktober 1991. Dessutom tillämpas 4 § 6 mom. i den förstnämnda lagen på rehabilitering enligt den sistnämnda lagen till och med den 30 september 1991.

Regeringens proposition 290/90
Socialutsk. bet. 58/90
Stora utsk. bet. 277/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.