34/1991

Given i Helsingfors den 11 januari 1991

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/61) 1 § 2 mom., 10 § 2 mom., 11 § 4 mom., 23 §, 27 § 3 mom. samt 45-47, 48 och 49 §§ samt 64 § 1 mom.,

av dessa lagrum 10 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 23 augusti 1971 (669/71), 11 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 19 december 1980 (897/80), 45, 46 och 48 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 13 mars 1987 (309/87) och 49 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 19 december 1980, samt

fogas till 26 d §, sådan den lyder i lag av den 8 juni 1984 (442/84), ett nytt 4 mom., till lagen nya 40 a och 40 b §§ samt före dem en ny mellanrubrik och till 64 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 31 juli 1974 (648/74), nya 2-5 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 6 mom., som följer:

1 kap.

Upphovsrättens föremål och innehåll

1 §

Till litterärt verk hänförs även karta och annat i teckning eller grafik eller plastisk form utfört verk av beskrivande art samt datorprogram.

10 §

Om rättsskyddet för fotografiska bilder samt för kretsmönster i en integrerad krets stadgas särskilt.

2 kap.

Inskränkningar i upphovsrätten

11 §

Med stöd av 1 mom. får exemplar framställas av datorprogram i maskinläsbar form, förutsatt att programmet har utgivits. Denna paragraf gäller inte utförande av byggnadsverk.

23 §

Sedan ett litterärt eller musikaliskt verk har utgivits får exemplar som omfattas av utgivningen spridas vidare och visas offentligt.

Vad som sägs i 1 mom. gäller inte rätten att göra exemplar av ett litterärt eller musikaliskt verk tillgängliga för allmänheten genom uthyrning eller en jämförbar rättshandling och inte heller rätten att göra exemplar av ett datorprogram i maskinläsbar form tillgängliga för allmänheten genom utlåning.

2 a kap.

Ersättning för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk

26 d §

Tullmyndigheten får överlåta en anordning till importören endast om importören visar att han har betalt avgift till organisationen eller har ställt en av organisationen godkänd säkerhet för betalning av avgiften. Organisationen kan för viss tid eller tills vidare ge sitt samtycke till att anordningen överlåts innan avgiften betalas eller säkerhet ställs för den, om det finns grundade skäl att anta att importören betalar avgiften som sig bör. Organisationen kan återta sitt samtycke, om importören försummar att betala avgiften eller att ge de upplysningar som avses i 2 mom.

3 kap.

Upphovsrättens övergång

27 §

Om överlåtelse av upphovsrätt i vissa fall stadgas i 30-40 samt 40 a och 40 b §§. Dessa stadganden skall dock tillämpas endast om inte något annat har avtalats.

Datorprogram
40 a §

Överlåtelse av rätten att utnyttja ett datorprogram innefattar rätt att framställa sådana exemplar av programmet som behövs för att det skall kunna användas och bevaras. Överlåtelse av rätten att utnyttja ett program innefattar även rätt att göra de ändringar i programmet som behövs för användningen. Sådana exemplar får inte användas i annat syfte, inte heller får de användas efter det att rätten att utnyttja programmet har upphört.

40 b §

Om ett datorprogram eller ett verk i direkt anknytning till det har skapats vid utförande av arbetsuppgifter som följer av ett arbetsförhållande, övergår upphovsrätten till datorprogrammet och verket på arbetsgivaren. Detsamma gäller på motsvarande sätt även datorprogram eller verk i direkt anknytning till dem som har skapats i ett tjänsteförhållande.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas inte på datorprogram eller verk i direkt anknytning till dem som har skapats av en upphovsman som arbetar inom undervisning eller forskning vid en högskola, med undantag av militära undervisningsanstalter.

5 kap.

Vissa upphovsrätten närstående rättigheter

45 §

Ett framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk får inte utan den utövande konstnärens samtycke

1) upptas på grammofonskiva, ljud- eller bildband, film eller någon annan anordning genom vilken framförandet kan återges och inte heller

2) göras tillgängligt för allmänheten genom radio eller television eller genom direkt överföring.

Ett framförande som upptagits på en anordning som nämns i 1 mom. får inte utan konstnärens samtycke överföras på en annan anordning förrän 50 år har förflutit efter det år då framförandet upptogs på anordningen.

Beträffande upptagning av framföranden på en anordning, tillgängliggörande för allmänheten och överföring som avses i denna paragraf gäller på motsvarande sätt 3 och 6-8 §§, 11 § 1-3 mom., 12 § 2 mom., 14 § 1 mom., 17, 20, 21 och 21 a §§, 22 § 1 mom., 22 a, 22 b, 26 och 26 a-26 h §§, 27 § 1 och 2 mom. samt 28, 29, 41 och 42 §§.

46 §

En grammofonskiva eller någon annan anordning på vilken ljud har upptagits får inte eftergöras utan framställarens samtycke förrän 50 år har förflutit efter det år då upptagningen på anordningen ägde rum. Såsom eftergörande anses även att ljudet överförs på en annan anordning.

På ett förfarande för vilket enligt 1 mom. krävs framställarens samtycke skall på motsvarande sätt tillämpas 6-8 §§, 11 § 1-3 mom., 12 § 2 mom., 14 § 1 mom., 17, 21 och 21 a §§, 22 § 1 mom., 26 a-26 h §§, 27 § 1 och 2 mom. samt 29 §.

47 §

Om en anordning som avses i 46 § inom där avgiven tid används vid radio- eller televisionsutsändning eller i förtjänstsyfte vid något annat offentligt framförande, skall ersättning betalas till framställaren och till den utövande konstnär vars framförande har upptagits på anordningen. Om flera konstnärer har samverkat vid framförandet, kan de endast tillsammans göra sin rätt gällande. En utövande konstnär och en framställare kan göra sina rättigheter gällande endast genom att framställa sina krav samtidigt. Görs rätten gällande genom förmedling av en organisation som företräder ett flertal finska utövande konstnärer eller framställare, förfaller den utövande konstnärens eller framställarens rätt till ersättning, om inte ett yrkande därom bevisligen har framställts hos organisationen inom tre år efter utgången av det kalenderår då utnyttjandet skedde.

I de fall som avses i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas 14 § 1 mom., 20 och 21 §§, 27 § 1 och 2 mom. samt 29 § och i fråga om utövande konstnärs rätt även 26 § 2 mom. samt 28, 41 och 42 §§.

Vad som sägs i denna paragraf gäller inte en anordning på vilken ett filmverk har upptagits.

48 §

En radio- eller televisionsutsändning får inte utan sändarföretagets samtycke vidaresändas eller upptas på en anordning genom vilken den kan återgivas. Utan samtycke får en televisionsutsändning inte heller återges i lokaler till vilka allmänheten har tillträde mot avgift.

En utsändning som har upptagits på en anordning får inte utan sändarföretagets samtycke överföras på en annan anordning, och inte heller återutsändas förrän 50 år har förflutit från det år då utsändningen ägde rum.

I de fall som avses i 1 och 2 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas 6-8 §§, 11 § 1-3 mom., 14 § 1 mom., 20, 21 och 21 a §§, 22 § 1 mom., 27 § 1 och 2 mom. samt 29 §. På vidaresändning via ledningar skall dessutom på motsvarande sätt tillämpas 22 a och 22 b §§.

49 §

Kataloger, tabeller, program och andra dylika arbeten i vilka har sammanställts ett stort antal uppgifter får inte utan framställarens samtycke eftergöras förrän tio år har förflutit efter det år då arbetet utgavs. Skyddstiden upphör dock att gälla senast då 15 år har förflutit efter det år då arbetet framställdes.

Beträffande arbeten som avses i 1 mom. skall 9 §, 11 § 1 och 2 mom., 11 a, 12 och 14 §§, 17 § 1 mom. samt 24 och 40 b §§ tillämpas på motsvarande sätt. Är ett sådant arbete eller en del därav föremål för upphovsrätt, kan också denna rätt göras gällande.

8 kap.

Lagens tillämplighet

64 §

Vad som stadgas i 45 § tillämpas på framföranden som äger rum i Finland, på framföranden som upptagits på en anordning i Finland samt på framföranden av en utövande konstnär, om konstnären är finsk medborgare eller om han är varaktigt bosatt i Finland.

Stadgandena i 46 § tillämpas på alla anordningar på vilka ljud har upptagits.

Vad som stadgas i 47 § tillämpas på radio- eller televisionsutsändningar som äger rum i Finland och på andra offentliga framföranden som äger rum i förtjänstsyfte i Finland, om vid utsändningen eller framförandet används

1) en anordning som avses i 46 §, vars ljud upptagits på anordningen i Finland, eller

2) en annan anordning som avses i 46 §, om den som har framställt anordningen är finsk medborgare eller en finsk sammanslutning eller om han är varaktigt bosatt i Finland.

Vad som stadgas i 47 a § tillämpas på alla radio- och televisionsutsändningar och på vidaresändning som äger rum i Finland, om det är fråga om en anordning som avses i 3 mom. 1 eller 2 punkten.

Stadgandena i 48 § tillämpas på

1) en radio- eller televisionsutsändning som äger rum i Finland samt på

2) en radio- eller televisionsutsändning som sker någon annanstans, om den som sänder är finsk medborgare eller en finsk sammanslutning eller om han är varaktigt bosatt i Finland.Denna lag träder i kraft den 16 januari 1991.

Lagen tillämpas på datorprogram som har skapats efter att den har trätt i kraft. På datorprogram som har skapats innan lagen har trätt i kraft tillämpas fortfarande de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

En utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk, en anordning på vilket ljud har upptagits samt en radio- eller televisionsutsändning som har upptagits eller utsänts efter den 1 september 1961 är skyddade enligt denna lag.

Den som har vidtagit åtgärder för att på det sätt som avses i 45, 46 eller 48 § upphovsrättslagen använda ett sådant framförande, fonogram eller en sådan radio- eller televisionsutsändning vars skydd har upphört innan denna lag träder i kraft, får utan hinder av 3 mom. använda sig av nämnda prestation under två år efter utgången av det kalenderår då lagen träder i kraft.

Har det då denna lag träder i kraft förflutit 15 år efter det år då ett arbete som avses i 49 § upphovsrättslagen som åtnjuter skydd framställdes, upphör skyddet vid ikraftträdandet.

Regeringens proposition 161/90
Andra lagutsk. bet. 16/90
Stora utsk. bet. 278/90

Helsingfors den 11 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.