17/1991

Given i Helsingfors den 11 januari 1991

Lag om ändring av lagen om statsunderstöd till folkhögskolor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 juli 1984 om statsunderstöd till folkhögskolor (542/84) 1 a § 2 mom., 2 § 3 punkten, 2 a §, 4 § 5 punkten, 5 § 1 och 2 mom., 10 § 2 mom., 11 och 14 §§, 16 § 2 mom. och 17 §,

av dessa lagrum 1 a § 2 mom., 2 a §, 5 § 1 och 2 mom. samt 14 § sådana de lyder i lag av den 29 januari 1988 (95/88), samt

fogas till lagen en ny 2 c §, till 4 § nya 2 och 3 mom., till lagen en ny 4 a §, till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 29 januari 1988, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 10 § ett nytt 3 mom., till lagen nya 14 d och 15 a §§ samt till 16 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 a §

En folkhögskola som med stöd av 43 § 2 mom. grundskolelagen (476/83) har fått tillstånd att utge betyg över fullgjord lärokurs i grundskolan eller över en del därav eller som med stöd av 23 § 5 mom. gymnasielagen (477/83) har fått tillstånd att utge betyg över fullgjord lärokurs i gymnasiet eller över en del därav skall för att ordna motsvarande undervisning inrätta en grundskolelinje och en gymnasielinje. En folkhögskola som ger grundläggande yrkesutbildning eller utbildning på en påbyggnadslinje skall för sådan utbildning upprätta en egen linje.

2 §

En folkhögskola som uppfyller stadgade villkor får ett statsunderstöd som täcker 80 procent av dess skäliga driftskostnader, till vilka räknas


3) resekostnader och dagtraktamenten till timlärare, föreläsare och gemensamma lärare, resekostnader för lärare i huvudsyssla i anslutning till arbetsplatspraktiken inom yrkesutbildningen, utgifter som föranleds av att folkhögskolans egen personal i huvudsyssla deltar i personalutbildning som har bestämts av arbetsgivaren, utgifter för värme, vatten, lyse och drivkraft, för bibliotek, för anskaffning, hyra och underhåll av läromedel och inventarier samt för lösöreförsäkring, om för dessa utgifter inte erhålls statsunderstöd enligt 2 punkten, utgifter för förvärv av service från utomstående, utgifter för annonsering och mångfaldigande samt kansliutgifter.

2 a §

Med avvikelse från 2 § får en folkhögskola som ordnar undervisning på en grundskole- eller gymnasielinje eller på en linje för grundläggande yrkesutbildning eller på en påbyggnadslinje statsunderstöd i tillämpliga delar enligt 6 och 9 §§ lagen om finansiering av yrkesläroanstalter (494/83) för sådana i 2 § nämnda driftskostnader som orsakas härav samt för driftskostnader för studiesociala förmåner i samband med utbildningen, vilka har ordnats och givits i enlighet med statsrådets beslut.

2 c §

Kostnader för vuxenutbildning som en arbetsgivare beställt för sin personal och som ordnas av en folkhögskola betraktas inte som utgifter vilka berättigar folkhögskolan till statsunderstöd.

Om arbetskraftspolitisk utbildning stadgas särskilt.

4 §

Villkor för att en folkhögskola skall få statsunderstöd är


5) att undervisningen sker vid grundkurser och kurser så att en årlig grundkurs omfattar minst 12 arbetsveckor och en kurs minst 15 undervisningstimmar;


Undervisningen vid en folkhögskola kan också ordnas i form av distansundervisning enligt vad som stadgas genom förordning och med stöd därav vid behov bestäms av undervisningsministeriet.

Om ändring av en folkhögskolas grundläggningstillstånd och överlåtelse av äganderätten beslutar undervisningsministeriet.

4 a §

Om grunderna för intagning av studerande till folkhögskolor stadgas genom förordning och bestäms med stöd därav vid behov genom beslut av undervisningsministeriet.

En studerande som inte iakttar en folkhögskolas ordningsregler och som inte kan tillrättavisas med disciplinära medel, om vilka stadgas genom förordning, kan av rektorn avstängas för högst två månader eller slutgiltigt av direktionen.

5 §

Underskrider medeltalet för det sammanlagda antalet studerandeveckor under två på varandra följande arbetsår det i 4 § 6 punkten stadgade medeltalet, avdras för det räkenskapsår under vilket det senare av de nämnda arbetsåren avslutas från det statsunderstöd som enligt 2 § 1 punkten och 2 a § beviljas för avlöning av annan behövlig personal vid folkhögskolan än rektor, lärare och föreläsare, samt från statsunderstöd som enligt 2 § 2 punkten och 2 a § beviljas för hyror för lokaliteter, för hyresvärden och för gatuavgifter, en andel som motsvarar underskottet. Skolstyrelsen kan av särskilda skäl bevilja en folkhögskola, som finns i skärgården eller på ett glest befolkat område eller vars undervisning är avsedd för en liten specialgrupp, rätt att för viss tid underskrida det i 4 § 6 punkten nämnda minimiantalet. Skolstyrelsen kan bestämma att det statsunderstöd som motsvarar underskottet skall avdras helt eller delvis.

Är undervisningen i medeltal under två på varandra följande arbetsår kvantitativt större än vad som stadgas i 4 § 8 punkten, avdras från det statsunderstöd som enligt 2 § 1 punkten och 2 a § beviljas för avlöning av lärare och föreläsare en andel, som motsvarar överskottet för det räkenskapsår under vilket det senare av de nämnda arbetsåren avslutas. Skolstyrelsen kan bevilja folkhögskolan rätt att för viss tid överskrida antingen hela undervisningsmängden eller någon del därav.

På framställning av skolstyrelsen kan undervisningsministeriet dra in statsunderstödet till en folkhögskola, om det totala antalet studerandeveckor väsentligt och varaktigt underskrider minimiantalet enligt 4 § 6 punkten.


10 §

För att en folkhögskola skall kunna få statsunderstöd för försöksverksamhet förutsätts det att skolstyrelsen har godkänt planen för försöksverksamheten. Vid försöksverksamhet kan avvikelse göras från stadgandena i denna lag enligt vad som stadgas genom förordning och med stöd därav vid behov bestäms av undervisningsministeriet.

För utvecklingsuppgifter kan en folkhögskola beviljas statsunderstöd av det anslag som har reserverats i statsbudgeten.

11 §

För anskaffning, utvidgning och grundförbättring av egna lokaliteter samt för lån som har tagits för betalning av dem kan en folkhögskola beviljas statsunderstöd av det anslag som för ändamålet har reserverats i statsbudgeten. Ett villkor för statsunderstöd är att det före anskaffningen och utvidgningen av folkhögskolans egna lokaliteter har utverkats tillstånd härtill hos skolstyrelsen.

14 §

Skolstyrelsen beviljar statsunderstöd och tilläggsunderstöd som avses i denna lag.

En folkhögskola skall i enlighet med skolstyrelsens anvisningar lämna skolstyrelsen de uppgifter som behövs för att statsunderstöd och tilläggsunderstöd skall kunna fastställas. Dessutom skall folkhögskolan på det sätt som stadgas genom förordning lämna skolstyrelsen de uppgifter om ordnandet av undervisningen som skolstyrelsen behöver.

14 d §

Om en studerande saknar hemkommun enligt 14 c §, betalas av statens medel till huvudmannen för läroanstalten ersättning för de kostnader som motsvarar ersättningen enligt 14 a § eller betalningsandelen enligt 14 b § enligt de grunder som skolstyrelsen fastställer.

15 a §

Ändring i ett beslut som rektorn eller direktionen vid en privat folkhögskola har fattat med stöd av 4 a § 2 mom. söks genom besvär hos länsstyrelsen enligt vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Om sökande av ändring i andra än i 1 mom. nämnda beslut av direktionen eller något annat förvaltningsorgan vid en privat folkhögskola stadgas genom förordning.

16 §

Har betalningen av statsunderstöd till en folkhögskola avbrutits eller understödet dragits in, kan statsrådet återkalla tillståndet att inrätta folkhögskolan. Skolstyrelsen kan efter att ha hört huvudmannen för folkhögskolan föra ett ärende som gäller indragning av tillståndet till statsrådet för avgörande också utan att huvudmannen ansöker därom.

Har statsunderstöd dragits in eller har en folkhögskola upphört med sin verksamhet eller upphör den att använda egendom, som har anskaffats med statsunderstöd, för ändamål som avses i denna lag eller säljs eller överlåts folkhögskolans till hyresvärde berättigande lokaler utan att skolans verksamhet upphör, skall en sådan andel av egendomens gängse värde som motsvarar det beviljade statsunderstödet återbetalas till staten, om inte undervisningsministeriet av särskilda skäl beslutar annorlunda.

17 §

Om behörighetsvillkor för rektor och lärare stadgas genom förordning och bestäms vid behov med stöd därav genom beslut av undervisningsministeriet. Ministeriet kan av särskilda skäl bevilja dispens från behörighetsvillkoren.


Denna lag träder i kraft den 15 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 11 januari 1991

Regeringens proposition 228/90
Kulturutsk. bet. 26/90
Stora utsk. bet. 284/90

Helsingfors den 11 januari 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.