4/1991

Given i Helsingfors den 4 januari 1991

Förordning om källskatt på ränteinkomst

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/90):

1 §

För att källskatt på sådan ränteinkomst som avses i 3 § lagen om källskatt på ränteinkomst inte skall behöva uppbäras, förutsätts att räntan betalas på en sådan räntetagares räkning som visas vara ett i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsett samfund eller där avsedd sammanslutning som har antecknats till handels- eller föreningsregistret. En begränsat skattskyldig skall ge räntebetalaren sådan utredning som stadgas i förordningen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet.

2 §

Källskatt skall, med användning av för ändamålet avsett inbetalningskort, betalas på det länsskatteverks postgirokonto inom vars tjänsteområde räntebetalarens hemkommun är belägen. På inbetalningskortet skall antecknas de uppgifter som där krävs.

3 §

Räntebetalaren skall årligen senast den 15 februari tillställa det i 2 § avsedda länsskatteverket en årsanmälan varur framgår

1) det sammanlagda beloppet av i 3 § källskattelagen avsedda räntor som betalats under föregående kalenderår,

2) det sammanlagda beloppet av de källskatter som uppburits för ovannämnda räntor,

3) det sammanlagda beloppet av räntor som betalats till begränsat skattskyldiga,

4) det sammanlagda beloppet av de räntor som betalats till allmänt skattskyldiga och för vilka källskatt inte har uppburits.

I sin årsanmälan skall andelslag som bedriver i 18 a § lagen om andelslag avsedd lånerörelse och arbetsgivare, i fråga om intressekontor som han har grundat, utöver de uppgifter som nämns i 1 mom. anmäla det sammanlagda beloppet av de depositioner som berörs av källskatt och som funnits i slutet av året.

Räntebetalaren skall på uppmaning av länsskatteverket meddela namnet och hemorten angående de räntetagare som avses i 1 mom. 4 punkten samt beloppet av den ränta som betalats till envar.

4 §

Räntetagaren skall senast den 15 januari året efter det år då räntan betalats tillställas ett intyg över den källskatt som uppburits.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1991. Den tillämpas på räntor som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst och som hänför sig till år 1991.

Helsingfors den 4 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.