3/1991

Given i Helsingfors den 4 januari 1991

Förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd

På föredragning av finansministern

upphävs i förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78) 45 § samt

ändras rubriken för 3 kap., 3 kap. och 49 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder i förordning av den 22 december 1989 (1214/89), som följer:

3 kap.

Förskottsinnehållning på vissa kapitalinkomster

38 §

Förskottsinnehållningen är 10 % på ränta och vinstandel som avses i 31 § lagen om förskottsuppbörd. Förskottsinnehållning skall dock inte verkställas, om beloppet av räntan är mindre än 100 mark.

Förskottsinnehållning på fondandel och överskott, som avses i 31 § lagen om förskottsuppbörd, verkställs enligt den personliga innehållningsprocent som fastställts för den skattskyldiges biinkomster i enlighet med vad skattestyrelsen närmare bestämmer.

Om mottagaren av en prestation inte lämnar nödvändiga uppgifter för den i 33 § lagen om förskottsuppbörd avsedda årsanmälan, verkställs förskottsinnehållningen till ett belopp av 60 procent av det betalda beloppet.

39 §

Förskottsinnehållningen bestäms i jämna mark på ett sådant sätt att, då det uträknade beloppet slutar på ett belopp i penni, dessa inte beaktas.

40 §

Verkställda förskottsinnehållningar skall betalas till det länsskatteverk inom vars tjänsteområde utbetalarens hemkommun är belägen.

41 §

Av den årsanmälan som enligt 33 § lagen om förskottsuppbörd skall ges till länsskatteverket skall i fråga om de mottagare av prestationer hos vilka förskottsinnehållning verkställts framgå

1) mottagarna av betalda prestationer och deras personbeteckningar,

2) de totala beloppen av de prestationer som betalts till varje mottagare och de förskottsinnehållningar som verkställts på dem,

3) det sammanlagda beloppet av prestationerna och av de förskottsinnehållningar som verkställts på dem,

4) andra uppgifter som infordras genom en blankett, uppgjord enligt formulär som fastställts av skattestyrelsen.

Årsanmälan skall lämnas in före utgången av den januari månad som följer på det år under vilket förskottsinnehållningen verkställts.

Utbetalaren av en prestation som avses i 31 § lagen om förskottsuppbörd skall på uppmaning av vederbörande tjänsteman vid länsskatteverket eller skattebyrån uppge de mottagare av prestationen hos vilka förskottsinnehållning inte har verkställts.

42 §

På förskottsinnehållning som skall verkställas på ränta och vinstandel skall på motsvarande sätt tillämpas vad som stadgas i 35 och 36 §§.

49 §

Om förskott som har fastställts till alltför lågt belopp höjs med stöd av 43 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd, skall det förhöjda förskottet, minskat med beloppet av de rater av förskottet som förfallit till betalning, uppbäras i sinsemellan lika stora rater under de månader som återstår av kalenderåret, om inte skattestyrelsen bestämmer annat. Annat förskott som har debiterats med stöd av 43 § 2 eller 3 mom. lagen om förskottsuppbörd skall fastställas att bli uppburet med beaktande i tillämpliga delar av vad som bestäms om uppbördsraterna för förskott.Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1991. Den tillämpas vid förskottsuppbörd som verkställs den 1 januari 1991 eller därefter.

Förskottsinnehållningen är, med avvikelse från vad som annars stadgas i denna förordning, 10 procent på sådan ränta som avses i 3 § lagen om källskatt på ränteinkomst och som influtit före 1991 och på sådan dividend som har betalats för den räkenskapsperiod som upphör före den 1 januari 1990 och som första gången kan lyftas först 1991. På nämnda ränta och dividend tillämpas stadgandena om förskottsinnehållning på ränta i denna förordning, med undantag av 41 § 1 mom. 1 och 2 punkten.

Arbetsgivaren skall, med avvikelse från vad som annars stadgas i denna förordning, på den förskottsinnehållningsbevis och i den årsanmälan som han gör för 1991 ange penningvärdet av de naturaförmåner han beviljat för hela året till det värde hos förmånen som fatställts för tiden från den 1 juli till den 31 december 1991.

Helsingfors den 6 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.