1388/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86) rubriken för 12 kap. samt

fogas till lagen en ny 5 a §, till 51 § ett nytt 4 mom. och till 53 § ett nytt 3 mom. som följer:

5 a §

En tjänst kan inrättas för viss tid, om medlen för tjänsten har donerats till staten. Närmare stadganden om inrättande av tjänsten utfärdas genom förordning.

En tjänst som har inrättats för viss tid upphör då denna tid har gått ut, om inte tjänsten med stöd av 6 § 4 mom. har indragits redan tidigare. Utnämning eller förflyttning till tjänsten sker för den tid för vilken tjänsten har inrättats, om inte något annat följer av 6 § 3 mom.

12 kap.

Avgångsbidrag, periodisk ersättning och utbildningsstöd

51 §

Om tjänsteförhållandet fortsätter, betalas till tjänstemannen personligt stöd för frivillig yrkesinriktad vuxenutbildning enligt vad som stadgas genom förordning. I fråga om utbildningsstödet gäller vad 53, 55 och 56 §§ stadgar om avgångsbidrag. Stödets storlek bestäms av statsrådet.

53 §

En läroanstalt är skyldig att på begäran avgiftsfritt lämna statskontoret de uppgifter som behövs för avgörande av en ansökan om avgångsbidrag och för betalning av förmånerna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 189/90
Kulturutsk. bet. 14/90
Stora utsk. bet. 206/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.