1379/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 28 § och ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av läroavtalslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 28 § 1 mom. och ikraftträdelsestadgande i lagen den 20 december 1985 om temporär ändring av läroavtalslagen (1067/85),

av dessa lagrum ikraftträdelsestadgandet sådant det lyder i lag av den 23 december 1988 (1151/88), som följer:

28 §

Till en arbetsgivare utges av statens medel utbildningsersättning för lärlingstiden för utgifter som orsakas av utbildning enligt gällande läroavtal. Utbildningsersättningen per elev indelas, på basis av de kostnader arbetsgivaren åsamkas av utbildningen, enligt utbildningsområde i ersättningsklasser så som närmare stadgas genom förordning. Statsrådet fastställer årligen enligt statsbudgeten utbildningsersättningens belopp per elev.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986 och gäller till utgången av 1992.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 195/90
Kulturutsk. bet. 13/90
Stora utsk. bet. 205/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.