1377/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 2 § lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 3 mom. lagen den 3 juni 1983 om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83), sådant det lyder i lag av den 12 juli 1985 (626/85), som följer:

2 §

Stadgandena i 5-7 §§ tillämpas inte på grundläggande yrkesutbildning som anordnas av en i 1 mom. nämnd läroanstalt och ges såsom vuxenutbildning, eller på avlönad arbetspraktik för eleverna, om inte något annat stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 195/90
Kulturutsk. bet. 13/90
Stora utsk. bet. 205/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.