1367/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) 3 § 3 mom., 5 § 2 mom., 10 § 2 mom. och 29 § 1 mom.,

av dessa lagrum 3 § 3 mom. och 29 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 9 februari 1990 (98/90), samt

fogas till 4 § ett nytt 2 mom., till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 27 februari 1987 och den 20 januari 1989 (226/87 och 69/89) samt nämnda lag av den 9 februari 1990, nya 5 och 6 mom., till 2 kap. nya 7 a och 9 a §§ samt till 47 § ett nytt 1 mom., varvid det nuvarande 1 mom. blir 2 mom., som följer:

3 §
Verkställande organ

Arbetskraftskommissionerna eller arbetskraftsbyråerna skall om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för utkomstskydd, om vilka stadgas i 4 §, 5 § 1 mom. 3, 8 och 10 punkten samt 2, 5 och 6 mom., 7-11 §§ och 13 § 2 mom., avge ett utlåtande som är bindande för respektive socialförsäkringskommission och arbetslöshetskassa så som närmare stadgas genom förordning. Arbetskraftskommissionen eller arbetskraftsbyrån skall på begäran av arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen utan dröjsmål komplettera sitt utlåtande.

4 §
Rätt till arbetslöshetsdagpenning

En mottagare av utkomstskydd skall för att bevara sin rätt till utkomstskydd anmäla sig hos arbetskraftsbyrån på det sätt som byrån bestämmer.

5 §
Begränsningar i rätten till arbetslöshetsdagpenning

En person står inte till arbetsmarknadens förfogande på det sätt som avses i 1 mom. 3 punkten, om han själv uppställer sådana begränsningar, som utgör hinder för mottagande av erbjudet arbete på villkor som allmänt tillämpas på arbetsmarknaden, eller för deltagande i erbjuden, för honom lämpad utbildning. Han skall ges skälig tid att avlägsna hinder som beror på barnavård eller arbetsväg samt andra eventuella hinder av motsvarande slag.


En person anses vara sysselsatt inom eget, sin makes eller sina föräldrars företag enligt 1 mom. 8 punkten, om hans arbetsinsats inom företaget eller i det egna arbetet är så stor att den hindrar honom att ta emot heltidsarbete. Som företag anses även lantbruksföretag.

Studier betraktas som studier på heltid enligt 1 mom. 10 punkten när de utgör hinder för att ta emot heltidsarbete. En studerande på heltid har inte rätt till arbetslöshetsdagpenning under den tid han är ledig från studierna.

7 a §
Giltigt skäl för vägran att ta emot arbete

En person har giltigt skäl att vägra ta emot erbjudet arbete då lönen för arbetet och den arbetslöshetsdagpenning som eventuellt betalas till honom, efter avdrag av kostnaderna för arbetsresor och övriga kostnader som beror på att han tar emot arbetet, blir mindre än den arbetslöshetsdagpenning som betalas till honom.

Den som studerar vid ett kvällsgymnasium eller på ett daggymnasiums kvällslinje eller vid en yrkesläroanstalts kvällslinje har giltigt skäl att vägra ta emot annat arbete än dagarbete, om hans studier skulle avbrytas på grund av arbetet.

En person har giltigt skäl att vägra ta emot arbete utanför sin pendlingsregion, om detta skall anses vara oskäligt med beaktande av hans språkkunskap.

En person kan vägra att ta emot ett erbjudet arbete utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsdagpenning också av något annat skäl än de som avses i 1-3 mom., om detta skäl i fråga om giltigheten är jämförbart med dessa.

9 a §
Giltigt skäl att lämna arbetet

En person har giltigt skäl att lämna sitt arbete i de fall som avses i 43 § 3 mom. lagen om arbetsavtal (320/70).

Har en person tagit emot ett arbete som med beaktande av hans yrkesskicklighet inte kan anses vara lämpligt för honom, har han giltigt skäl att lämna arbetet under den tid han skulle ha varit berättigad att vägra ta emot arbetet utan att förlora sin rätt till dagpenning.

En person har rätt att lämna sitt arbete utan att förlora sin rätt till dagpenning också av något annat skäl än de som avses i 1 och 2 mom., om detta skäl i fråga om giltigheten är jämförbart med dessa.

10 §
Pendlingsregionen

Tillämpningen av 7 § 4 och 5 mom. förutsätter att lämplig arbetskraft till en arbetsplats utanför pendlingsregionen inte står att få inom den pendlingsregion där det lediga arbetstillfället finns.

29 §
Rätt att erhålla vissa uppgifter

Arbetsgivare samt offentligrättsliga samfunds myndigheter, försäkrings- och pensionsanstalterna, pensionsstiftelserna och arbetslöshetskassorna samt sådana utbildningsproducenter som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) är skyldiga att på begäran avgiftsfritt lämna arbetskraftsbyråerna, arbetskraftskommissionerna, socialförsäkringskommissionerna, arbetslöshetskassorna och utkomstskyddsombuden samt i denna lag nämnda besvärsinstanser sådana uppgifter som behövs vid prövningen av om den som ansöker om arbetslöshetsdagpenning har rätt till sådan eller som behövs vid beviljandet och utbetalningen av studiesociala förmåner som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning samt att avgiftsfritt lämna sökanden sådana uppgifter som gäller honom själv, om inte något annat följer av lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51).


47 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning stadgas

1) om den arbetserfarenhet som enligt 7 § 2 mom. förutsätts för yrkesskicklighet,

2) om de skäliga villkor för tillgång till en lämplig bostad vilka avses i 7 § 5 mom.,

3) om sådan vägande personlig orsak som avses i 7 § 5 mom.,

4) om utredning enligt 10 § 2 mom. av tillgången på lämplig arbetskraft samt

5) om när en person anses vara på arbetsmarknaden enligt 13 § 2 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 256/90
Socialutsk. bet. 54/90
Stora utsk. bet. 266/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.