1340/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78) 7 § och

fogas till lagen en ny 24 § i stället för den 24 § som upphävts genom lag av den 14 juni 1985 (463/85) som följer:

7 §

Skatteåterbäring kvittas inte mot preskriberad skatt. Skattekvittning verkställs inte heller vid återbäring av förskottskomplettering som betalts för sent eller om skatteåterbäringen föranleds av befrielse från skatt eller av att skatt betalts av misstag eller om återbäringen har betalts som utdelning ur den skattskyldiges konkursbo.

24 §

Komplettering av förskott redovisas till skattetagarna i samband med förskottsinnehållningarna med iakttagande av vad som i detta kapitel stadgas om redovisning av förskottsinnehållningar. På komplettering av förskott tillämpas inte stadgandena i 14 och 23 §§ 1 och 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Den tillämpas på komplettering av förskott vid förskottsuppbörden för 1990.

Regeringens proposition 185/90
Statsutsk. bet. 69/90
Stora utsk. bet. 230/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.