1338/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 57 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 31 december 1974 (1063/74),

ändras 2 och 13 §§, rubriken för 3 kap., 31-35 §§, 38 § 1 mom., 43 § 2 mom., 46 § och 47 § 1 mom.,

sådana de lyder, 2 §, rubriken för 3 kap., 31-35 §§, 38 § 1 mom., 43 § 2 mom. och 47 § 1 mom. i lag av den 10 november 1989 (971/89), 13 § i lag av den 17 december 1982 (946/82) och 46 § 1 mom. delvis ändrat genom lag av den 11 augusti 1978 (612/78), samt

fogas till 24 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 11 augusti 1970 och lag av den 19 augusti 1983 (704/83), ett nytt 5 mom., till lagen en ny 50 § i stället för den 50 § som upphävts genom nämnda lag av den 11 augusti 1978 och till 55 § nya 3-6 mom. som följer:

2 §

Förskottsuppbörden verkställs i form av förskottsinnehållning eller förskottsbetalning.

Den skattskyldige kan självmant komplettera verkställd förskottsuppbörd genom att betala förskottskomplettering.

13 §

En bestämmelse om den skattskyldiges förskottsinnehållning antecknas i skattekortet eller överförs, enligt föreskrifter som meddelas av skattestyrelsen, direkt till arbetsgivaren eller annan utbetalare som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning. Bestämmelsen om förskottsinnehållningen skall delges den skattskyldige.

24 §

I 1 mom. nämnd förskottsinnehållning påförs arbetsgivaren till ett belopp av 40 procent av det betalda beloppet.

3 kap.

Förskottsinnehållning på vissa kapitalinkomster

31 §

Skyldiga att innehålla förskott är

1) en penninginrättning, på ränta som berörs av denna lag och betalas ut eller förmedlas av penninginrättningen,

2) den som emitterar masskuldebrevslån, på avkastning som berörs av denna lag och skall anses såsom ränta,

3) en placeringsfond, på vinstandel som den betalar ut,

4) en personalfond, på fondandel och överskott som den betalar ut till sina medlemmar.

Storleken av förskottsinnehållningen på en prestation som avses i 1 mom. bestäms genom förordning.

32 §

Förskottsinnehållning verkställs inte på prestation enligt 31 § som betalas till

1) staten eller en statlig inrättning,

2) en kommun, en sammanslutning av kommuner eller en församling,

3) ett inhemskt aktiebolag eller andelslag,

4) en penninginrättning, en försäkringsanstalt eller en pensionsanstalt,

5) något annat samfund eller någon sammanslutning som införts i handelsregistret och som avses i 4 och 5 §§ lagen om skatt på inkomst och förmögenhet.

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl bestämma att innehållning inte verkställs på en prestation som avses i 31 § och betalas till någon annan mottagare än en som anges i 1 mom.

Skattebyrån kan på den skattskyldiges begäran besluta att innehållning inte verkställs på en prestation som åsyftas i 31 §, om det är uppenbart att förskottsinnehållningen inte behövs för betalning av skatter och avgifter som avses i 1 §.

32 a §

Förskottsinnehållning på prestationer som avses i detta kapitel verkställs vid utbetalningen till mottagaren eller vid gottskrivningen av hans konto.

33 §

Det belopp som innehållits skall betalas till länsskatteverket senast den tionde dagen i kalendermånaden efter den kalendermånad under vilken förskottsinnehållningen skall verkställas enligt 32 a §.

Över betalda prestationer som avses i detta kapitel skall så som stadgas genom förordning lämnas en årsanmälan till det länsskatteverk inom vars område utbetalaren har sin hemort.

34 §

Över verkställd förskottsinnehållning skall till den skattskyldige utfärdas bevis enligt ett formulär som har fastställts av skattestyrelsen. Skattestyrelsen kan bestämma när innehållningsbevis inte skall ges.

35 §

Vad som stadgas i 17, 22-27, 29, 29 b, 29 c och 29 d §§ tillämpas också på förskottsinnehållning som verkställs på en prestation som avses i detta kapitel.

38 §

Förskott fastställs av skattebyrån i det skattedistrikt där den skattskyldiges skatter enligt beskattningslagen skall debiteras. Förskott kan även fastställas av skattebyrån i den skattskyldiges hemkommun enligt vad skattestyrelsen bestämmer.


43 §

Har förskott inte påförts under den tid som avses i 1 mom. eller visar det sig på basis av de uppgifter som getts för den senast verkställda beskattningen vara för litet eller har det annars fastställts till alltför lågt belopp, skall skattebyrån före utgången av november under skatteåret verkställa debiteringen.


46 §

Har förskott fastställts utan fog eller till större belopp än vad som behövs, kan skattebyrån även på tjänstens vägnar avlyfta eller rätta det obefogade eller överstora förskottet. Den skattebyrå som fastställt förskottet skall avlyfta eller rätta det sedan den skattskyldige har lämnat behövliga uppgifter.

47 §

Förskott som avses i 46 § kan fastställas på nytt före utgången av skatteåret.


50 §

Förskottskomplettering skall betalas till länsskatteverket senast den 31 januari året efter skatteåret.

Kompletteringen beaktas inte när förskottsinnehållningsgrunder för den skattskyldige eller det belopp som skall debiteras honom som förskott blir fastställt.

Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om förfarandet i samband med förskottskomplettering.

55 §

Förskottskomplettering som inte har använts för betalning av den skattskyldiges skatter och avgifter enligt beskattningslagen skall utan dröjsmål återbäras till honom sedan beskattningen för skatteåret har slutförts.

Om det innan beskattningen för skatteåret har slutförts konstateras att komplettering har betalts för betalning av sådana skatter och avgifter som inte påförs den skattskyldige, skall kompletteringen återbäras till honom.

Förskottskomplettering som den skattskyldige har betalt efter den tid som anges i 50 § skall utan dröjsmål återbäras till honom.

Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om återbäring av förskottskomplettering och om det förfarande som härvid skall tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Den tillämpas första gången vid förskottsuppbörden för 1991.

Denna lag tillämpas också på förskottskomplettering vid förskottsuppbörden för 1990.

På sådana räntor på depositioner och masskuldebrevslån som inflyter för 1990 är förskottsinnehållningen 10 procent.

Regeringens proposition 185/90
Statsutsk. bet. 69/90
Stora utsk. bet. 230/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.