1328/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Förordning om ändring av 1 och 20 §§ förordningen innefattande reglemente för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 25 juli 1969 innefattande reglemente för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (501/69) 1 § 1 mom., 2 mom. 1 och 3 punkten samt 3 mom. och 20 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. och 20 § i förordning av den 21 maj 1982 (377/82) och 1 § 2 mom. 1 och 3 punkten samt 3 mom. i förordning av den 23 december 1988 (1223/88), som följer:

1 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har till uppgift att dra försorg om socialförsäkringsskyddet enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69), lagen om avträdelsepension (16/74), lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81), lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90) och lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen i den omfattning som stadgas eller bestäms i nämnda lagar och med stöd av dem.

Dessutom ankommer på pensionsanstalten:

1) att avge utlåtanden till myndigheter samt att göra framställningar i ärenden som gäller lantbruksföretagarnas pensions- och arbetsskadeskydd, utkomstskydd som angår ersättning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen samt grupplivförsäkring och utvecklandet av dessa;


3) att utföra undersökningar som gäller lantbruksföretagarnas pensions- och arbetsskadeskydd, utkomstskydd som angår ersättning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen samt grupplivförsäkring och att uppgöra statistik däröver.

Pensionsanstalten skall rikta i 2 mom. 1 punkten nämnda framställningar

1) om utvecklande av lantbruksföretagarnas arbetsskadeskydd, grupplivförsäkring och utkomstskydd som angår ersättning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen till social- och hälsovårdsministeriet,

2) om utvecklande av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare och lagen om pension för lantbruksföretagare i andra fall än i fråga om grupplivförsäkring till pensionsskyddscentralen samt

3) om utvecklande av lagen om avträdelsepension till jord- och skogsbruksministeriet.

20 §

Pensionsanstalten skall årligen inom två veckor efter det bokslutet har fastställts avge en berättelse över sin verksamhet och ställning enligt formulär som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet till den del det är fråga om verksamhet som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare till pensionsskyddscentralen och till den del det är fråga om annan verksamhet till social- och hälsovårdsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och pensionsskyddscentralen har rätt att inom skälig tid erhålla även annan än i 1 mom. nämnd skriftlig utredning om pensionsanstaltens verksamhet, och de kan även på annat sätt granska anstaltens verksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991 men skall likväl tillämpas från och med den 1 januari 1991.

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.