1307/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

dning om lantbrukets forskningscentral

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 6 § lagen den 23 december 1988 om lantbrukets forskningscentral (1158/88):

Lantbrukets forskningscentrals organisation
1 §

Vid lantbrukets forskningscentral, nedan forskningscentralen, kan för fullgörande av de uppgifter som 1 § lagen om lantbrukets forskningscentral (1158/88) stadgar finnas forskningsanstalter, regionala forskningsenheter och andra forskningsenheter samt verksamhetsenheter, vilka samtliga nedan kallas verksamhetsenheter. Dessutom finns i samband med forskningscentralen produktionsenheter som fungerar som affärsverk. Om dessa produktionsenheter stadgas särskilt.

Bestämmelser om verksamhetsenheterna och deras uppgifter finns i arbetsordningen. Oberoende av den fastställda uppgiftsfördelningen skall verksamhetsenheterna dessutom utföra de uppgifter som forskningscentralens överdirektör ålagt dem.

För uppgifter som ankommer på forskningscentralen kan bildas forskningsgrupper och projektorganisationer enligt bestämmelserna i arbetsordningen.

Forskningscentralens styrelse
2 §

Forskningscentralens styrelse består förutom av överdirektören som ordförande även av sju andra medlemmar som är förtrogna med forskningscentralens verksamhetsområde och av vilka en skall företräda personalen vid forskningscentralen.

Statsrådet utser en av styrelsemedlemmarna till vice ordförande.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer styrelsemedlemmarnas arvoden.

Till behandlingen av ett ärende som gäller utlåtande över besättande av en professorstjänst eller forskningsprofessorstjänst skall som extra styrelsemedlemmar kallas forskningsdirektören, de tjänstemän som utsetts till direktörer för forskningsanstalterna samt förvaltningsdirektören.

3 §

Forskningscentralens styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden.

Styrelsen är beslutför då mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Styrelsen fattar sina beslut genom enkel majoritet. Om rösterna faller lika, blir den åsikt gällande som mötets ordförande stöder.

Delegationer
4 §

Vid forskningscentralen kan för planering och koordinering av forskningen och det övriga samarbetet tillsättas delegationer, vilka kan bestå av representanter för näringslivet, industrin, myndigheterna och högskolorna samt branschens forskningsorgan. För delegationerna gäller i övrigt vad som bestäms om statliga kommittéer.

Personalen och dess uppgifter
5 §

Chef för forskningscentralen är en överdirektör.

Vid forskningscentralen kan finnas tjänster som forskningsdirektör, professor och forskningsprofessor samt en tjänst som förvaltningsdirektör. Tjänsterna som forskningsdirektör och forskningsprofessor kan besättas för högst fem år i sänder.

Vid forskningscentralen kan dessutom finnas annan personal i tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande.

Överdirektören och forskningsdirektören har professors titel.

6 §

Överdirektören leder verksamheten vid forskningscentralen samt ansvarar för att centralens uppgifter sköts effektivt och ekonomiskt.

7 §

De som är i ledande ställning vid forskningscentralen ansvarar för att målen för den enhet eller verksamhet som de leder uppnås effektivt och ekonomiskt.

Dessutom skall den som är i ledande ställning

1) leda och utveckla verksamheten vid sin enhet eller på sitt område,

2) ansvara för personalutvecklingen och personalens arbetsförhållanden vid sin enhet samt

3) främja samarbetet bland de anställda.

Handläggning och avgörande av ärenden
8 §

Forskningscentralens ärenden avgörs av styrelsen, överdirektören, forskningsdirektören, förvaltningsdirektören, direktören för en verksamhetsenhet eller någon annan tjänsteman som i arbetsordningen tilldelats sådan befogenhet.

Ärendena avgörs på föredragning, om inte annat bestäms i arbetsordningen.

9 §

Forskningscentralens styrelse skall

1) fastställa verksamhetsprinciperna för forskningen, servicen och produktionen vid forskningscentralen, uppställa målen för forskningen och den övriga verksamheten samt genom styrning och övervakning se till att de mål som har uppställts nås,

2) fastställa forskningscentralens arbetsordning,

3) besluta om forskningscentralens budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt årsplanen,

4) fatta beslut om inrättande och indragning av tjänster inom forskningscentralens befogenhet, ändring av tjänstebenämning och uppgiftsområdet för en tjänst samt om överföring av en tjänst, om inte något annat bestäms i arbetsordningen,

5) tillsätta de delegationer som avses i 4 §,

6) fatta beslut om förslag och utlåtanden till ett ministerium eller någon annan myndighet i principiellt viktiga och vittsyftande ärenden,

7) avge utlåtande om besättande av forskningsdirektörs-, professors-, forskningsprofessors- och förvaltningsdirektörstjänst samt

8) behandla övriga ärenden som styrelsen på överdirektörens framställning upptar till behandling.

10 §

Överdirektören avgör de ärenden som inte ankommer på styrelsen eller som inte enligt forskningscentralens arbetsordning skall avgöras av någon annan tjänsteman.

Överdirektören kan i enskilda fall förbehålla sig avgörandet i ett ärende som annars skall avgöras av någon annan tjänsteman vid forskningscentralen.

Behörighetsvillkor, besättande av uppgifter samt tjänstledighet
11 §

Av överdirektören, forskningsdirektören, förvaltningsdirektören och direktören för en verksamhetsenhet krävs sådan ledarförmåga som uppgifterna kräver.

Dessutom krävs

1) av överdirektören: för uppgiften lämplig doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad, god förtrogenhet med forskningen inom forskningscentralens verksamhetsområde samt förtrogenhet med administration,

2) av forskningsdirektören: för uppgiften lämplig doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad samt förtrogenhet med forskningen inom forskningscentralens verksamhetsområde,

3) av professor och forskningsprofessor: för uppgiften lämplig doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad samt god förtrogenhet med forskningen inom forskningscentralens forskningsområde samt

4) av förvaltningsdirektören: för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med administrativa uppgifter och förtrogenhet med ekonomiska uppgifter.

12 §

Överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklaras.

Forskningsdirektören, professorerna, forskningsprofessorerna och förvaltningsdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet sedan forskningscentralens styrelse har avgett utlåtande.

Överdirektören utnämner eller utser direktörerna för verksamhetsenheterna och utnämner andra tjänstemän enligt bestämmelserna i arbetsordningen. Direktören för en verksamhetsenhet utnämner eller anställer enhetens övriga personal.

13 §

Överdirektören beviljas tjänstledighet av jord- och skogsbruksministeriet. Forskningsdirektören, professorer, forskningsprofessorer, förvaltningsdirektören och direktörerna för verksamhetsenheterna beviljas tjänstledighet av överdirektören.

Annan tjänstledighet för över ett år än sådan som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal, beviljas dock överdirektören, forskningsdirektören, professorer, forskningsprofessorer och förvaltningsdirektören av statsrådet.

Bestämmelser om beviljande av tjänstledighet för andra tjänstemän än de som nämns i 1 och 2 mom. finns i arbetsordningen.

14 §

Om skötseln av en tjänst under tjänstledighet eller när en tjänst är vakant bestämmer den som beviljar tjänstledigheten.

Särskilda stadganden
15 §

Forskningscentralen kärar och svarar för statens räkning samt bevakar statens rätt och fördel vid domstol, andra myndigheter, skiljemannaförfarande och förrättningar i samtliga ärenden som gäller forskningscentralen, om inte något annat stadgas.

16 §

De som är anställda av forskningscentralen får inte utan uppdragsgivarens tillstånd för utomstående röja affärs- och yrkeshemligheter eller något annat sekretessbelagt ärende som han fått kännedom om i samband med ett uppdrag.

17 §

Forskningscentralen kan i mån av möjlighet för viss tid bevilja utomstående forskare och studerande möjlighet att använda centralens forskningsmaterial och forskningsutrustning.

18 §

Närmare bestämmelser om forskningscentralens organisation, verksamhet, förordnande av ställföreträdare för överdirektören, personalens uppgifter, befogenheter, tjänstgöringsställe och placeringen av tjänsterna samt behandlingen av ärenden och organisering av verksamheten vid forskningscentralen meddelas i arbetsordningen.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
19 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 december 1988 om lantbrukets forskningscentral (1312/88).

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Forskningscentralens nuvarande styrelse fungerar som styrelse till dess att de styrelsemedlemmar som avses i 2 § har utsetts.

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.