1306/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Förordning om ändring av förordningen om avträdelsepension

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 29 mars 1974 om avträdelsepension (258/74) 1 a-1 c och 19 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 a och 19 §§ i förordning av den 31 december 1985 (1090/85) samt 1 b och 1 c §§ i förordning av den 30 december 1980 (1038/80), samt

ändras 3, 6 och 10 §§, 12 § 2 mom. samt 13, 16 och 21 §§,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i förordning av den 28 april 1989 (361/89), 6 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 21 maj 1976 (416/76) och nämnda förordning av den 31 december 1985, 10 § och 12 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 22 augusti 1986 (628/86) samt 13 § sådan den lyder i förordning av den 4 januari 1980 (7/80), som följer:

3 §

Överlåts en brukningsenhet eller dess åkrar till någon som avses i 6 § 1 mom. 2 eller 3 punkten lagen om avträdelsepension, anses avträdelse ha skett enligt 1 § 2 mom. lagen om avträdelsepension för förbättrande av lantbrukets struktur, om det område som överlåts även till sitt läge är sådant att förvärvaren på de villkor som stadgas i 18 § landsbygdsnäringsförordningen kunde beviljas markköpslån för anskaffning av området.

6 §

Ansökan om avträdelsepension skall tillställas lantbrukssekreteraren i den kommun där den brukningsenhet finns som avträdelseåtgärderna gäller. Pensionsansökan anses också ha blivit anhängiggjord inom den tid som stadgas i lagen om avträdelsepension, om den inom nämnda tid har inlämnats eller anlänt per post till det landsbygdsdistrikt inom vilket den brukningsenhet finns som avträdelseåtgärderna gäller eller till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller dess befullmäktigade ombud. Har ansökan tillställts landsbygdsdistriktet, pensionsanstalten eller dess ombud, skall den utan dröjsmål överföras till behörig lantbrukssekreterare. Vad denna förordning stadgar om lantbrukssekreterare gäller på motsvarande sätt den myndighet som avses i 14 § 1 mom. lagen om avträdelsepension, om kommunen inte har någon lantbrukssekreterare.

Lantbrukssekreteraren skall sända ansökningshandlingarna jämte utlåtande om förutsättningarna för avträdelsepension till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. I de i 15 § 1 mom. lagen om avträdelsepension nämnda fall i vilka utlåtandet skall avges av landsbygdsdistriktet skall lantbrukssekreteraren dock tillställa landsbygdsdistriktet ansökningshandlingarna jämte utlåtanden.

Om inte sökanden inom en honom förelagd skälig tid lämnar in av lantbrukssekreteraren, landsbygdsdistriktet, jordbruksstyrelsen eller lantbruksföretagarnas pensionsanstalt begärda tilläggsuppgifter för avgörande av ansökan, anses ansökningen ha blivit anhängiggjord när uppgifterna har tillställts den som begärt dem.

10 §

Börjar en pensionstagare bedriva jordbruksproduktion i större omfattning än som anges i 6 a § 1 mom. lagen om avträdelsepension, eller överlåts från brukningsenheten mark, om vilken gäller någon förbindelse enligt 6 § 2 mom. lagen om avträdelsepension, skall pensionstagaren utan dröjsmål anmäla detta till lantbrukssekreteraren, landsbygdsdistriktet eller lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

12 §

En överlåtelsehandling, beskogningsförbindelse eller förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion, som ligger till grund för avträdelsepension, eller en officiellt styrkt avskrift därav eller ett meddelande som avses i 1 mom. anses ha tillställts pensionsanstalten enligt 17 § 1 mom. lagen om avträdelsepension även när handlingen inom nämnda tid har lämnats till lantbrukssekreteraren, landsbygdsdistriktet eller ett av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt befullmäktigat ombud.

13 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall efter att ha erhållit behövliga utlåtanden och utredningar utan dröjsmål avgöra pensionsansökan. Beslutet skall postas till den som saken gäller under den adress som han har uppgett eller bevisligen delges honom. Underrättelse om beslutet skall tillställas jordbruksstyrelsen och landsbygdsdistriktet, om dessa har handlagt ärendet, samt lantbrukssekreteraren.

16 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, landsbygdsdistriktet och lantbrukssekreteraren kan vid behov av pensionstagaren begära upplysningar av vilka framgår om han fortfarande uppfyller villkoren för pensionen. Har pensionstagaren inte inom en honom förelagd skälig tid lämnat upplysningarna, kan lantbruksföretagarnas pensionsanstalt besluta att pensionsbetalningen skall inställas tills uppgifterna har givits.

21 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av jordbruksstyrelsen till den del det är fråga om uppgifter som hör till lantbrukssekreterarna och landsbygdsdistrikten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Förordningen tillämpas om avträdelse sker eller, då pensionen grundar sig på ett villkorligt beslut som avses i 17 § 1 mom. lagen om avträdelsepension, nämnda beslut meddelas den 1 januari 1991 eller därefter.

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.