1304/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/74) 1 § 2 mom., 1 a §, 2 § 4 punkten, 3 §, 6 § 1 mom. 2 punkten b-underpunkten och 3 punkten samt 2 mom. 2 punkten, 6 b § 1 mom., 7 och 12 a §§, 14 § 1 mom., 15 § 1 och 2 mom., 16 § 2 och 3 mom. samt 23 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § 2 mom., 3 §, 6 § 1 mom. 2 punkten b-underpunkten och 3 punkten, 6 b § 1 mom., 15 § 1 mom. och 16 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 31 december 1985 (1087/85), 1 a § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 30 december 1980 och den 25 januari 1984 (1037/80 och 98/84), 2 § 4 punkten sådan den lyder i lag av den 25 november 1988 (998/88), 6 § 2 mom. 2 punkten, 12 a § och 16 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 11 juli 1986 (565/86), 7 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 31 december 1985 och den 11 juli 1986 samt 15 § 2 mom. och 23 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 31 december 1987 (1316/87), samt

fogas till 23 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 31 december 1985 och den 31 december 1987, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. samt de nuvarande 3 och 4 mom. blir 3-5 mom., som följer:

1 §

Avträdelse anses ha skett för förbättrande av jordbrukets struktur, om den främjar bildandet av fortbeståndsdugliga brukningsenheter eller om åker som en följd av avträdelsen utgår ur jordbruksproduktionen.


1 a §

En brukningsenhet betraktas som fortbeståndsduglig, om den enligt 7 § landsbygdsnäringslagen (1295/90) har ekonomiska förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet på enheten.

2 §

Förutsättning för erhållande av pension är:


4) att avträdelsen har skett efter 1973 men före 1993.

3 §

Avträdaren har inte rätt till avträdelsepension, om han eller hans make har beviljats generationsväxlingspension enligt 6 a § lagen om pension för lantbruksföretagare (219/74) eller enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90) eller har en ansökan om generationsväxlingspension anhängig.

6 §

Brukningsenhets ägare anses ha avstått från att bedriva jordbruk på det sätt som avses i denna lag, om han överlåter sin brukningsenhet


2) till enskild odlare som tillskottsområde eller till dennes make som ett lämpligt tillskottsområde till odlarens brukningsenhet, under förutsättning


b) att brukningsenheten inte redan tidigare är eller på grund av förvärvet av tillskottsområdet blir större än maximistorleken enligt 13 § landsbygdsnäringslagen;

3) till den blivande övertagaren av gårdsbruket som tillskottsområde till en brukningsenhet som är i dennes föräldrars eller den ena förälderns ägo, om övertagaren kan få markköpslån enligt landsbygdsnäringslagen för förvärv av enheten i fråga enligt vad som stadgas med stöd av landsbygdsnäringslagen;


Ägaren av brukningsenheten anses likaså ha avstått från att bedriva jordbruk på det sätt som åsyftas i denna lag, om han


2) förbinder sig att inom tre år efter det förbindelsen avgavs på sin lägenhet beskoga en åker eller en i förbindelsen bestämd del därav (beskogningsförbindelse), överlåter annan än i beskogningsförbindelsen nämnd åker till en i 1 mom. 1-4 punkten nämnd överlåtelsetagare samt avger i 1 punkten nämnd försäljningsbegränsningsförbindelse angående den skogsmark och det impediment som han förbehållit sig av sin lägenhet, eller


6 b §

Med enskild odlare avses i denna lag en odlare som bedriver jordbruk såsom sitt yrke och motsvarar i 8 § 2 och 3 mom. landsbygdsnäringslagen angivna personliga förutsättningar för stöd. Dessutom krävs det att odlaren, då han anskaffar tillskottsområdet till sin brukningsenhet, har bosatt sig stadigvarande på enheten eller på ändamålsenligt avstånd därifrån. Vad som är ett ändamålsenligt avstånd bedöms enligt vad som stadgas med stöd av landsbygdsnäringslagen.


7 §

Då denna lag tillämpas, anses avträdelse ha skett vid den tidpunkt då överlåtelsehandlingen har undertecknats eller då beskogningsförbindelsen eller förbindelsen om nedläggning av lantbruksproduktion har tillställts lantbrukssekreteraren eller landsbygdsdistriktet.

Rätt till avträdelsepension föreligger inte, om den brukningsenhet som är föremål för avträdelsen under de tre senaste åren före denna har splittrats så att brukningsenhetens ägare inte med beaktande av 12 § landsbygdsnäringslagen kunde få stöd enligt nämnda lag.

12 a §

Överlåts en fortbeståndsduglig brukningsenhet, som berörs av en förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion, sedan sex år har förflutit från att pensionen började, i sin helhet till en person som uppfyller kraven på övertagare enligt 10 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, och ingår övertagaren en förbindelse för brukningsenheten som motsvarar den förbindelse som avses i 10 § 1 mom. 3 punkten i samma lag, kan utbetalningen av avträdelsepensionen fortgå. På den som ingår förbindelsen skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om övertagare i 31, 32 och 34 §§ lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare.

Vid beräkning av kapitalvärdet av den avträdelsepension som enligt 32 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare skall uppbäras av den i 1 mom. nämnda övertagaren beaktas den avträdelsepension som betalas efter den i 1 mom. angivna överlåtelsen. Grunderna för beräkning av detta kapitalvärde fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

14 §

Verkställigheten av denna lag handhas av jordbruksstyrelsen, landsbygdsdistrikten och kommunernas lantbrukssekreterare samt lantbruksföretagarnas pensionsantalt, om vilken stadgas i lagen om pension för lantbruksföretagare och som nedan benämns pensionsanstalten. Finns det ingen lantbrukssekreterare i kommunen, sköts de uppgifter som enligt denna lag hör till honom av lantbruksnämnden eller motsvarande organ eller av någon annan myndighet. Vad denna lag stadgar om lantbrukssekreterare gäller på motsvarande sätt nämnda myndighet.


15 §

Lantbrukssekreterarna skall till pensionsanstalten avge utlåtande om de i 1 § 2 mom., 1 a, 6, 6 a och 6 b §§ samt 7 § 2 mom. nämnda förutsättningarna för avträdelsepension finns eller inte. Utlåtandet skall dock i de fall jordbruksstyrelsen bestämmer ges av landsbygdsdistriktet.

Anser pensionsanstalten att lantbrukssekreteraren eller landsbygdsdistriktet i sitt utlåtande om de i 1 mom. nämnda förutsättningarna för pension uppenbart har tillämpat lagen fel eller att det är tydligt att saken beror av tolkning, skall pensionsantalten underställa landsbygdsdistriktet lantbrukssekreterarens utlåtande om pensionsansökan eller underställa jordbruksstyrelsen landsbygdsdistriktets utlåtande.


16 §

Pensionsanstalten, pensionsnämnden och försäkringsdomstolen har inte rätt att i sina beslut avvika från lantbrukssekreterarens, landsbygdsdistriktets eller jordbruksstyrelsens utlåtande till den del detta gäller i 1 § 2 mom. och 1 a, 6, 6 a och 6 b §§ samt i 7 § 2 mom. angivna förutsättningar för pension.

Landsbygdsdistrikten och lantbrukssekreterarna skall utöver pensionsanstalten se till att en avträdelsepensionstagare enligt denna lag avstår från att bedriva jordbruk och att de i 6 § 2 mom. och 12 a § 1 mom. nämnda förbindelserna uppfylls.

23 §

I ett avgörande, som ingår i lantbrukssekreterarens och landsbygdsdistriktets utlåtande och enligt vilket i 16 § 2 mom. nämnda förutsättningar för avträdelsepension inte föreligger, får ändring sökas genom besvär hos jordbruksstyrelsen inom 30 dagar från delfåendet. Besvärsskriften kan inom utsatt tid även tillställas lantbrukssekreteraren eller, då det är fråga om landsbygdsdistriktets beslut, även landsbygdsdistriktet. Lantbrukssekreteraren och landsbygdsdistriktet skall härvid tillställa jordbruksstyrelsen besvärsskriften samt sitt utlåtande.

Ändring i beslut som jordbruksstyrelsen har meddelat i ett ärende som avses i 1 mom. söks enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

I andra avgöranden av lantbrukssekreteraren, landsbygdsdistriktet eller jordbruksstyrelsen än de som nämns i 1 och 2 mom. och som har fattats med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Lagen tillämpas om avträdelsen sker efter ikraftträdandet. Stadgandena i 12 a § tillämpas dock även på de fall i vilka avträdelsen har skett före 1991. Vid ansökan om villkorlig pension enligt 17 § 1 mom. tillämpas denna lag, om beslut enligt det nämnda lagrummet meddelas efter ikraftträdandet och ansökan om pension har gjorts och den handling som avses i lagrummet har undertecknats före 1993.

Regeringens proposition 144/90
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 18/90
Stora utsk. bet. 209/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.