1294/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av lagen om användning av indexvillkor i arbets-, tjänste- och funktionärskollektivavtalen för 1990 och 1991

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 22 december 1989 om användning av indexvillkor i arbets-, tjänste- och funktionärskollektivavtalen för 1990 och 1991 (1190/89) en ny 2 a § som följer:

2 a §

Utöver vad som stadgas i 2 § får i de arbets-, tjänste- och funktionärskollektivavtal som avses i paragrafen intas ett indexvillkor som överensstämmer med det förslag som den av centralorganisationerna kallade förlikningsmannen ladefram den 9 november 1990 och som gäller helhetsuppgörelsens senare avtalsår, om centralorganisationerna senast den 15 november 1990 har ingått ett avtal som överensstämmer med förslaget. Ett sådant indexvillkor kan även intas i andra arbets-, tjänste- och funktionärskollektivavtal som har ingåtts senast den 15 november 1990 eller senast vid nämnda tidpunkt för helhetsuppgörelsens senare avtalsår bringats i överensstämmelse med förlikningsmannens förslag för helhetsuppgörelsens senare avtalsår och av vilka en avskrift senast nämnda dag klockan 24.00 har inlämnats till riksförlikningsmännens byrå.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 280/90
Statsutsk. bet. 83/90
Stora utsk. bet. 264/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.