1285/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 2 kap. 10 § och 11 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 kap. 10 § 1 mom. och 11 § 1 mom. lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/88) som följer:

10 §
Förmedlare

Som förmedlare får av ett optionsföretag godkännas ett finskt aktiebolag eller andelslag, en finsk sparbank eller en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland som förmedlar värdepapper och som motsvarar bestämmelserna om yrkeskunskap och soliditet i optionsföretagets reglemente och som inte står i koncernförhållande eller i ett annat sådant ekonomiskt beroendeförhållande till någon annan förmedlare, som kan äventyra förtroendet för den handel som idkas av optionsföretaget. Med finansministeriets tillstånd kan även en utländsk värdepappersförmedlare godkännas som förmedlare vid ett optionsföretag.


11 §
Marknadsgarant

Marknadsgarantsrättigheter kan beviljas en sådan myndig finsk medborgare eller myndig medborgare i något annat nordiskt land som är bosatt i Finland och som inte har meddelats näringsförbud eller är försatt i konkurs, eller ett finskt öppet bolag eller kommanditbolag, om medborgaren eller bolaget lämnar optionsföretaget en i dess reglemente fastställd bankgaranti om minst 500 000 mark såsom för egen skuld eller annan betryggande garanti till säkerhet för det ansvar som följer av marknadsgarantens verksamhet, samt en annan sammanslutning eller sparbank vars bundna egna kapital är minst 500 000 mk samt en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland. En annan sökande än en finsk depositionsbank får inte beviljas marknadsgarantsrättigheter, utom på de villkor som fastställs av bankinspektionen. Finansministeriet kan medge undantag från kravet på marknadsgarantens nationalitet.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 224/90
Bankutsk. bet. 9/90
Stora utsk. bet. 183/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.