1281/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om ändring av 46 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 46 § 2 och 3 mom. lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68), av dem 2 mom. sådant det lyder i lag av den 14 juli 1989 (661/89), som följer:

46 §

En penningrinrättning samt en försäkrings- och en pensionsanstalt får dra av en under skatteåret gjord kreditförlustreservering på högst 0,6 procent av summan av inrättningens eller anstaltens fordringar vid skatteårets utgång, dock så att inrättningens eller anstaltens under skatteåret eller tidigare gjorda, oupplösta kreditförlustreserveringar inte sammanlagt får överstiga 5 procent av summan av inrättningens eller anstaltens fordringar vid skatteårets utgång. Om en penninginrättning med stöd av affärsbankslagen (1269/90), sparbankslagen (1270/90) eller andelsbankslagen (1271/90) har överfört kreditförlustreserveringar till reservfonden, får de under skatteåret eller tidigare gjorda oupplösta kreditförlustreserveringarna inte sammanlagt överstiga kreditförlustreserveringarnas ovan angivna högsta belopp, minskat med överföringen till reservfonden. På en försäkringsanstalts försäkringspremiefordringar skall 1 mom. tillämpas. En garantianstalt vars enda syfte är att ge penninginrättningar samt försäkrings- och pensionsanstalter garantiförbindelser till säkerhet för krediter som deras kunder har givits för sin affärsverksamhet får, utöver det avdrag som enligt 1 mom. beviljas för affärsfordringar, från det sammanlagda beloppet av sitt garantiansvar vid skatteårets utgång dra av en kreditförlustreservering som beräknas så som detta moment anger.

Den del av kreditförlustreserveringarna som överstiger det högsta beloppet av de avdragbara kreditförlustreserveringarna som avses i denna paragraf skall beaktas som intäkt under det skatteår under vilket det högsta beloppet har överskridits.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1990.

De kreditförlustreserveringar som har överförts till reservfonden med stöd av affärsbankslagen, sparbankslagen eller andelsbankslagen beaktas inte som skattepliktig inkomst till den del överföringens belopp inte överstiger 90 procent av de vid beskattningen för 1990 avdragbara kreditförlustreserveringarnas sammanlagda belopp.

Regeringens proposition 242/90
Bankutsk. bet. 8/90
Stora utsk. bet. 182/90 och 182 a/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.