1258/1990

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1990

Skattestyrelsens beslut angående anmälningsskyldighet för virkesköpare

Skattestyrelsen har med stöd av 45 § 1 och 2 mom. beskattningslagen den 12 december 1958 (482/58) sådana de lyder, 1 mom. i lagen den 24 augusti 1990 (719/90) och 2 mom. i lagen den 22 december 1978 (1035/78), förordnat:

1 §

Virkesköpare bör årligen inom februari tillställa den i 45 § 1 mom. 2 punkten beskattningslagen nämnda förteckningen över leveransförsäljare av virke till den skattebyrå, inom vars område försäljarens fastighet är belägen. I förteckningen anmäls försäljare i leveransköp och kontantköp av virke som ingåtts under föregående året. Förteckningen kan tillställas även genom förmedling av virkesköpares organisation. Förteckningens uppgifter ges på den av skattestyrelsen fastställda skatteblanketten nr VEROH 3173 a eller på annan blankett eller databärare som innehåller de motsvarande uppgifterna.

I förteckningen över leveransförsäljare av virke ges kommunvis följande uppgifter: namnet, adressen och personbeteckningen/as-signumet på ursprungliga leveransförsäljare av virke samt fastighetskoden eller byets namn, lägenhetens namn och registernummer. I förteckningen antecknas dessutom virkesköparens namn, adress och telefonnummer.

2 §

Virkesköpare eller dessas organisationer skall till skogsforskningsinstitutet halvårsvis meddela de i 45 § 1 mom. 2 punkten beskattningslagen avsedda medelpriserna på virke som inköpts och motsvarande virkesmängderna. Skyldigheten att anmäla medelpriserna på virke och virkesmängder gäller virkesköpare som före sin näringsverksamhet eller energiproduktion inköpt virke från skogsägare eller -innehavare genom rot-, leverans- eller kontantköp. Skyldigheten att anmäla medelpris på virke och virkesmängder gäller inte dem som köper virke för privat bruk eller för lantbruksändamål.

Medelpriserna på virke anmäls per affärsbruk, virkesslag, kommunvis och rotprisområdesvis. Medelpriset som anmäls är det aritmetiska medeltalet av priserna på virkesslagets alla köp. I anmälan redogörs också för antalet av de köp som tillämpats vid beräkningen av medelpriset.

Priserna på och mängderna av virke som genom leveransköp inköpts från forststyrelsen inryms inte i anmälningarna.

Om virkesköpares organisation ger anmälningarna om medelpriset på virke och virkesmängder på virkesköparnas vägnar, skall organisationen i anmälan redogöra varje köpares uppgifter särskilt för.

Medelpriserna på virke och virkesmängderna skall anmälas halvårsvis senast den 15 februari och den 15 augusti. Den anmälan, som bör ges senast den 15 februari skall baseras på köp under senare hälften av föregående året och anmälan som bör ges senast den 15 augusti på köp under första hälften av löpande året.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991. Ovan i 1 § avsedda uppgifter skall ges för första gången om leveransköp och kontantköp som ingåtts under år 1991. Ovan i 2 § avsedda uppgifter skall ges för första gången för den halvårsperiod som har begynnat den 1 juli 1990.

Genom detta beslut upphävs skattestyrelsens beslut den 14 februari 1980 (213/80) angående anmälningsskyldighet, varom stadgats i 45 § 1 mom. 2 punkten beskattningslagen.

Helsingfors den 20 december 1990

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Lasse Lovén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.