1247/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Mentalvårdsförordning

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 34 § 1 mom. mentalvårdslagen av den 14 december 1990 (1116/90):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Arbetshandledning

Kommunen eller kommunalförbundet skall när de inför det arbetshandledningssystem som förutsätts i 4 § 3 mom. mentalvårdslagen (1116/90) se till att arbetshandledningen har ett sådant innehåll att den främjar personalens beredskap att tillhandahålla sådana mentalvårdstjänster som befolkningen behöver.

2 §
Vård oberoende av patientens vilja

Vård oberoende av patientens vilja får ges endast vid sådana sjukhusenheter som ger psykiatrisk vård och som har förutsättningar att ge sådan vård.

Med de avdelningar som nämns i 8 § 2 mom. mentalvårdslagen avses sådana sjukhus enheter som ger barn- eller ungdomspsykiatrisk vård.

2 kap.

Sinnesundersökning av åtalade och vård oberoende av den åtalades vilja

3 §
Tillställande av rättegångshandlingar

Om en domstol har bestämt att en åtalad persons sinnestillstånd skall undersökas och den åtalade är häktad, skall medicinalstyrelsen till den läkare som ansvarar för undersökningen vidarebefordra de handlingar som domstolen tillställt den samt meddela direktören för det fängelse, där den åtalade enligt handlingarna hålls häktad, var och när undersökningen skall ske.

Om det inte har bestämts att den åtalade skall häktas, skall medicinalstyrelsen sända handlingarna till den läkare som ansvarar för undersökningen samt ett meddelande om plats och tid för undersökningen till behörig länsstyrelse. Länsstyrelsen skall meddela den som skall undersökas om plats och tid för undersökningen.

4 §
Tillställande av handlingar som gäller sinnesundersökning

Då den åtalades sinnestillstånd har undersökts, skall den läkare som ansvarar för undersökningen tillställa medicinalstyrelsen en utredning om undersökningen och sitt utlåtande om den åtalades sinnestillstånd samt returnera handlingarna. Medicinalstyrelsen skall tillställa domstolen alla de nämnda handlingarna samt sitt eget utlåtande om den åtalades sinnestillstånd.

5 §
Tillställande av beslut om fortsatt vård

Ett sådant beslut om fortsatt vård som avses i 17 § 2 mom. mentalvårdslagen skall jämte de handlingar som ligger till grund för beslutet tillställas medicinalstyrelsen i god tid innan den vårdperiod om sex månader som avses i 17 § 2 och 3 mom. mentalvårdslagen löper ut.

6 §
Utskrivning under övervakning av en verksamhetsenhet inom sjukvårdsdistriktet

Har frågan om förlängd vård för en patient som avses i 17 § 2 mom. mentalvårdslagen underställts medicinalstyrelsen för avgörande, kan patienten före den slutliga utskrivningen på villkor som medicinalstyrelsen bestämmer få lämna sjukhuset för högst sex månader i sänder. Under denna tid övervakas han av en psykiatrisk verksamhetsenhet inom sjukvårdsdistriktet. Sjukvårdsdistriktet skall utse den psykiatriska verksamhetsenhet som ansvarar för övervakningen.

3 kap.

Särskilda stadganden

7 §
Skyndsamhetsordning i fråga om sinnesundersökning och vård

Medicinalstyrelsen bestämmer, med beaktande av hur brådskande sinnesundersökningarna är, i vilken ordning sådana patienter som avses i 6 § mentalvårdslagen skall tas in för sinnesundersökning eller vård på ett statligt sinnessjukhus.

8 §
Delgivning

Beslut som avses i 11 § 2 mom. mentalvårdslagen skall utan dröjsmål delges patienten enligt vad som i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) stadgas om enskild delgivning.

Om patienten är minderårig, skall beslutet delges honom, om han har fyllt 12 år, och den som enligt 11 § 1 mom. mentalvårdslagen skall få tillfälle att bli hörd.

Om en förmyndare eller en god man har förordnats för en patient som uppnått myndighetsåldern, skall beslutet delges även honom.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.