1244/1990

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1990

Justitieministeriets beslut angående verkställighet av lagen om strafforder

Justitieministeriet har med stöd av 19 § lagen den 27 februari 1970 om strafforder (146/70) fastställt följande anvisningar angående verkställigheten av lagen:

1 §

Skriftligt meddelande om straffanspråk så ock anvisning om hur den åtalade skall förfara, om han önskar göra anspråket till föremål för domstols handläggning, samt straffanspråk, strafforder och meddelande om att strafforder ej kunnat utfärdas, skall utskrivas på av justitieministeriet fastställda blanketter.

2 §

Har den åtalades personbeteckning icke tillförlitligt styrkts vid förundersökningen, skall ämbetsbetyg beträffande honom bifogas straffanspråket.

3 §

Handlingar rörande strafforder förvaras såsom akter i domsagas, rådstuvurätts eller magistrats arkiv, ordnade enligt tingslag eller domstolsavdelning i straffordernas nummerföljd skilt för varje år.

4 §

Meddelande om avgöranden i strafforderärenden skall med användande av fastställd missivblankett tillsändas justitieministeriet.

Justitieministeriet tillställer statistikcentralen uppgifter rörande strafforder.

5 §

Ovan i 1 § avsedda blanketter erhåller myndigheterna avgiftsfritt från Statens tryckericentral.

6 §

Avgöranden i strafforderärenden, även återställda ärenden, numreras med löpande nummer årligen särskilt i varje underrätt. Finns vid domstolen flera strafforderdomare, får numreringen vid behov ske enligt avdelning eller strafforderdomare.

Återställer strafforderdomaren strafforderärendet (B-exemplaret) och handlingarna till åklagaren, skall han för eget behov förvara en avskrift av strafforderavgörandet.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom detta beslut upphävs justitieministeriets beslut av den 5 juni 1970 angående verkställighet av lagen om strafforder (378/70) jämte däri senare gjorda ändringar.

Helsingfors den 21 december 1990

Justitieminister
Tarja Halonen

Regeringsråd
Raija Merikalla

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.