1243/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Förordning om ändring av förordningen om avgifter till statens tekniska forskningscentral för utförda prestationer

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 11 mars 1977 om avgifter till statens tekniska forskningscentral för utförda prestationer (262/77) 2 § sådan den lyder i förordningen av den 22 december 1983 (1042/83) och 3 § 2 mom. som följer:

2 §

För prestationer som avses i 1 § debiteras en avgift som skall motsvara det sammanlagda beloppet av de direkta och indirekta kostnader som åstadkommandet av prestationen åsamkar staten, dvs prestationens självkostnadsvärde, om inte annat stadgas nedan eller följer av 3 § 2 mom. lagen om statens tekniska forskningscentral.

3 §

De direkta lönekostnaderna beräknas på grundval av lönerna till de personer som deltagit i alstrandet av prestationen och den tid som dessa personer använt för prestationen. De övriga personalkostnader som ansluter sig härtill bestäms som ett tillägg om 65 procent till de direkta lönekostnaderna.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.