1240/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Förordning om ändring av 12 § förordningen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper

På föredragning av justitieministern

ändras 12 § förordningen den 13 augusti 1976 om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (674/76) som följer:

12 §

Följande handlingar skall skrivas på blanketter enligt fastställt formulär:

1) sådant domstolsförordnande om verkställande av undersökning som avses i 2 § lagen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper samt i denna förordnings 4 § åsyftat meddelande om domstolsförordnande,

2) ovan i 5 § 3 mom. åsyftat meddelande av domstols ordförande eller av häradshövding eller av barnatillsyningsman att ett nytt blodprov skall tas,

3) barnatillsyningsmans ovan i 6 § 1 mom. åsyftad framställning om utförande av blodundersökning,

4) i 3 § 1 mom. i lagen åsyftat intyg, som skall utfärdas åt den som undersöks, om att för blodundersökning behövliga blodprov har tagits eller någon annan undersökning utförts, samt

5) socialnämndens i 10 § 2 mom. i lagen åsyftat förordnande om erläggande av kostnader för resor och uppehälle i förskott av statens medel.

Justitieministeriet fastställer efter att ha fått medicinalstyrelsens utlåtande formulären för de blanketter som avses i 1 mom. Blanketter kan beställas från Statens tryckericentral.

På räkningar som avses i 11 § 2 och 3 mom. skall antecknas de uppgifter som justitieministeriet fastställer. Justitieministeriet fastställer efter att ha fått medicinalstyrelsens utlåtande vilka uppgifter som räkningarna skall innehålla.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.