1236/1990

Given i Helsingfors den 28 december 1990

Lag om jordbruksförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Jordbruksförvaltningen leds och övervakas av jordbruksstyrelsen, som är ett centralt ämbetsverk som lyder under jord- och skogsbruksministeriet. Vid jordbruksstyrelsen finns avdelningar samt för kontroll- och övervakningsuppgifter statens lantbrukskemiska anstalt, statens frökontrollanstalt och statens kontrollanstalt för mjölkprodukter. Vid jordbruksstyrelsen kan det även finnas andra enheter.

För distriktsförvaltningen indelas landet genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet i landsbygdsdistrikt.

Lokala organ är kommunernas lantbruksnämnder eller motsvarande organ om vilka stadgas särskilt genom lag.

2 §

Jordbruksstyrelsen och landsbygdsdistrikten sörjer för utvecklandet av gårdsbruket och därtill hörande landsbygdsnäringar samt anpassningen av dem till samhällets utveckling i övrigt. Kontrollanstalterna drar försorg om kontroll och övervakning av lantbruksprodukter och lantbrukets produktionsinsats samt om forskning som anknyter därtill.

Jordbruksförvaltningen skall i sin verksamhet försöka nå de mål som ställs av jord- och skogsbruksministeriet och utföra de uppgifter som stadgas eller bestäms för den. Jordbruksförvaltningen skall dessutom utföra de utrednings-, forsknings-, uppföljnings- och planeringsuppdrag som jord- och skogsbruksministeriet ger den.

3 §

Vid jordbruksstyrelsen finns en av statsrådet tillsatt direktion vars sammansättning, uppgifter och mandatperiod bestäms genom förordning.

4 §

De besvärsärenden som skall avgöras av jordbruksstyrelsen samt ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande behandlas av en besvärsnämnd.

Besvärsnämnden arbetar med tre medlemmar. Om nämndens närmare sammansättning och om behandlingen av ärenden i den stadgas genom förordning.

5 §

Jordbruksstyrelsen får ta emot donationer för forskning.

6 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom denna lag upphävs lagen den 27 januari 1971 om lantbruksförvaltningen (89/71), lagen den 10 augusti 1979 om statens lantbrukskemiska anstalt (652/79), lagen den 10 augusti 1979 om statens frökontrollanstalt (649/79) och lagen den 10 augusti 1979 om statens kontrollanstalt för mjölkprodukter (647/79) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

8 §

Jordbruksstyrelsen samt statens lantbrukskemiska anstalt, statens frökontrollanstalt och statens kontrollanstalt för mjölkprodukter, som hör till styrelsen, samt landsbygdsdistrikten skall överta de uppgifter som enligt stadganden eller bestämmelser i annan lagstiftning som har utfärdats före ikraftträdandet ankommer på statens lantbrukskemiska anstalt, statens frökontrollanstalt och statens kontrollanstalt för mjölkprodukter eller lantbruksdistrikten.

Regeringens proposition 67/90
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 11/90
Stora utsk. bet. 143/90

Helsingfors den 28 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.