1228/1990

Utfärdat i Helsingfors den 27 december 1990

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om arrangemang och ersättningar vid mottagande av flyktingar

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat 3 § 1 mom., 4 § 2 mom., 5 § och 9 § 2 mom. i sitt beslut av den 22 juni 1988 om arrangemang och ersättningar vid mottagande av flyktingar (600/88),

av dessa bestämmelser 4 § 2 mom. och 5 § sådana de lyder i statsrådets beslut av den 22 mars 1989 (304/89), samt

fogat en ny 3 a § till beslutet som följer:

3 §
Avtal

Länsstyrelsen och kommunen kan avtala om hur mottagandet av flyktingar skall ordnas i kommunen.


3 a §
Mottagningscentral

För de tjänster som flyktingar behöver kan mottagningscentraler inrättas. En mottagningscentral kan också fungera som mottagningsstation. Verksamheten vid en central kan anordnas av staten, en kommun eller en enskild organisation. För finansieringen av mottagningscentralen svarar staten.

Länsstyrelsen kan avtala om anordnandet av verksamheten vid en mottagningscentral med den kommun där centralen finns och den enskilda organisation som svarar för verksamheten.

För anordnandet av verksamheten vid en statlig mottagningscentral svarar socialstyrelsen.

4 §
Kalkylerad ersättning

Beloppet av den kalkylerade ersättning som betalas till kommunen beror på flyktingarnas vistelsetid i landet. De ersättningsbelopp som årligen skall betalas är följande:

Kommunens bärkraftsklass Den andel av de kalkylerade kostnaderna för vilken kommunen skall ersättas, uttryckt i procent Den andel av de kalkylerade kostnaderna under det 1:a vistelseåret för vilken kommunen skall ersättas, uttryckt i mark
för 0-7-åringar innan de börjar grundskolan för övriga
1 34 24 160 7 245
2 38 26 996 8 098
3 43 30 552 9 161
4 47 33 399 10 014
5 50 35 526 10 656
6 54 38 372 11 510
7 57 40 499 12 152
8 61 43 335 13 005
9 65 46 182 13 857
10 71 50 447 15 132

5 §
Kalkylerad ersättning för anordnande av grundskoleundervisning

För kostnader som anordnandet av grundskoleundervisning åsamkar kommunen kan, i fråga om den undervisning som ges i första skedet och sker i gruppform, av statens medel betalas 30 500 mark per elev som kalkylerad ersättning.

9 §
Betalning av ersättningar

Behörig statlig myndighet inom länet är länsstyrelsen. Beträffande den kalkylerade ersättning som nämns i 5 § är skolstyrelsen behörig statlig myndighet.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Beslutets 4 § 2 mom. tillämpas vid betalningen av ersättningar för år 1991.

De i 3 och 4 §§ avsedda avtalen mellan socialstyrelsen och kommunen samt en sådan enskild organisation som svarar för mottagningscentralens verksamhet gäller fram till dess att de nya avtalen med länsstyrelserna träder i kraft.

Helsingfors den 27 december 1990

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Tf. överinspektör
Jukka Mäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.