1227/1990

Riksdagens beslut om ändring av reglementet för Riksdagsbiblioteket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i reglementet för Riksdagsbiblioteket av den 7 maj 1985 (450/85) 1 § 4 punkten, 12 § 2 punkten, 19 § 1 mom., 28 § 2 mom. och 33 §,

av dessa lagrum 19 § 1 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut av den 21 april 1989 (536/89), samt

fogas till 26 § nya 2 och 3 mom. som följer:

1 §

Riksdagsbibliotekets uppgift är


4) att sköta riksdagens arkiv enligt arkivlagen (184/81) och bestämmelserna i instruktionen för riksdagens arkivväsen;


12 §

Servicebyrån har till uppgift


2) att hålla riksdagens arkiv tillgängligt;


19 §

Vid biblioteket finns en överbibliotekarietjänst samt tjänster som förste bibliotekarie, arkivarie, äldre bibliotekarie, forskare, yngre bibliotekarie, biblioteksamanuens, avdelningssekreterare, byråsekreterare, maskinskrivare, expeditionsvakt, expeditionsassistent och biträdande expeditionsassistent. Dessutom kan biblioteket anställa tillfälliga tjänstemän enligt avlöningsanslagen i budgeten.


26 §

Behörighetsvillkor för en arkivarietjänst är lämplig högre högskoleexamen och lämplig utbildning för arkivbranschen samt fullständiga kunskaper i finska och tillfredsställande kunskaper i svenska.

Behörighetsvillkor för en forskartjänst är lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet antingen med de områden som biblioteket representerar eller med specialfrågor som hänför sig till tjänsten.

28 §

Förste bibliotekarierna, arkivarierna, äldre bibliotekarierna, forskarna och yngre bibliotekarierna utnämns av bibliotekets styrelse sedan tjänsterna varit lediga att sökas under 30 dagar.


33 § Närmare bestämmelser om riksdagens arkiv meddelas i instruktionen för riksdagens arkivväsen, som godkänns av kanslikommissionen, samt i arkivstadgorna för enskilda ämbetsverk och inrättningar.

Dessa ändringar i reglementet träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 11 december 1990

På riksdagens vägnar:


Elsi Hetemäki-Olander talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.