1226/1990

Riksdagens beslut om ändring av instruktionen för riksdagens justitieombudsman

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 3 och 19 §§ i instruktionen för riksdagens justitieombudsman av den 12 december 1919 (2/20),

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § i riksdagens beslut av den 19 december 1928 (77/29) och 19 § i riksdagens beslut av den 9 december 1971 (54/72),

ändras 1 §, 4 § 1 mom., 6 § 2 mom., 7 och 10 §§, 14 § 2 mom., 17 § 2 mom. samt 20 och 24 §§,

av dessa lagrum 10 §, 14 § 2 mom., 17 § 2 mom. och 24 § sådana de lyder i nämnda beslut av den 9 december 1971 samt 20 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda beslut och riksdagens beslut av den 29 december 1982 (142/83), samt

fogas till 8 §, sådan den lyder i riksdagens beslut av den 14 april 1978 (403/78), nya 2 och 3 mom. som följer:

1 §

Riksdagens justitieombudsman skall övervaka att domstolar och övriga myndigheter samt tjänstemän i sina uppgifter liksom även offentligt anställda arbetstagare och andra personer vid skötseln av sitt offentliga uppdrag följer lag och fullgör sina skyldigheter. Justitieombudsmannen skall särskilt så som stadgas nedan vidta behöriga åtgärder då en domare eller en annan tjänsteman eller en offentligt anställd arbetstagare eller någon annan person gjort sig skyldig till svikligt förfarande, partiskhet eller grov försumlighet, kränkt en enskild medborgares lagliga rätt eller överskridit sina befogenheter.

4 §

Justitieombudsmannen har rätt att göra anmärkning mot lagstridigt förfarande av statsrådet eller en medlem av statsrådet samt att underrätta riksdagen om ärendet så som 49 § 2 mom. regeringsformen anger.


6 §

Justitieombudsmannen har rätt att vid fullgörandet av sina åligganden få behövlig handräckning av myndigheterna samt utan hinder av sekretessbestämmelserna behövliga upplysningar av alla de personer och samfund som omfattas av hans övervakningsbehörighet.

7 §

Om hos justitieombudsmannen framställs ett skriftligt klagomål över en sådan persons eller ett sådant samfunds förfarande som omfattas av hans övervakningsbehörighet och om sannolika skäl anförs till stöd för klagomålet, skall justitieombudsmannen undersöka ärendet såvida det inte med stöd av stadgandena om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman överförs till justitiekanslern.

Misstänker justitieombudsmannen att någon person eller något samfund som omfattas av hans övervakningsbehörighet har förfarit lagstridigt eller felaktigt så att justitieombudsmannen bör ingripa i saken, skall han innan ärendet avgörs bereda personen eller samfundet tillfälle att höras i saken.

Om ett ärende som omfattas av justitieombudsmannens övervakningsbehörighet inte kan få bero vid en anmärkning från honom, skall han åtala eller låta åtala den som misstänks ha gjort sig skyldig till ett lagstridigt förfarande eller besluta att disciplinärt förfarande skall inledas mot honom.

8 §

Om justitieombudsmannen anser att det finns synnerliga skäl, kan han avge en särskild berättelse i något ärende till riksdagen.

Justitieombudsmannen skall också annars informera om sin verksamhet.

10 §

Justitieombudsmannen skall efter behov verkställa inspektioner för att göra sig förtrogen med angelägenheter som hör till hans tjänsteuppgifter. Han skall i synnerhet inspektera fängelser och andra slutna inrättningar samt inhämta utredningar om de intagnas vård och andra angelägenheter som gäller dem. Likaså skall han verkställa inspektioner vid olika enheter inom försvarsmakten och särskilt ge akt på hur beväringarna blir bemötta.

14 §

Är den som valts till justitieombudsman eller biträdande justitieombudsman i statens tjänst, befrias han från skötseln av denna under den tid han är justitieombudsman eller biträdande justitieombudsman.


17 §

Är justitieombudsmannen eller biträdande justitieombudsmannen i statens tjänst, skall han avstå från därtill hörande löneförmåner eller från den del av löneförmånerna som motsvarar det arvode som tillkommer honom som justitieombudsman eller biträdande justitieombudsman. Detsamma gäller suppleanten då han sköter biträdande justitieombudsmannens åligganden.

20 §

Vid justitieombudsmannens kansli kan finnas tjänster för kanslichef, referendarieråd, äldre och yngre justitieombudsmannasekreterare, informationssekreterare, inspektör, notarie, avdelningssekreterare, registrator, arkivarie, biträdande registrator och byråsekreterare. Dessutom kan tillfälliga tjänstemän anställas vid justitieombudsmannens kansli enligt statsbudgeten.

Justitieombudsmannen utnämner tjänstemännen vid sitt kansli och beviljar dem avsked.

Tjänstledighet för tjänstemän vid justitieombudsmannens kansli beviljas av justitieombudsmannen.

Föredragande vid justitieombudsmannens kansli skall för tjänstefel åtalas i Helsingfors hovrätt.

24 §

Justitieombudsmannen, biträdande justitieombudsmannen och dennes suppleant får inte röja omständigheter som i tjänsten har kommit till deras kännedom och som enligt sakens natur skall hemlighållas.

Om tystnadsplikten för personalen vid justitieombudsmannens kansli gäller 3 § lagen om riksdagens tjänstemän och 23 § statstjänstemannalagen.


Dessa ändringar träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 20 november 1990

På riksdagens vägnar:


Kalevi Sorsa talman


Erkki Ketola generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.