1221/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 37 §, 46 § 1 mom., 49 § 1 och 2 mom. samt 59 § Regeringsformen för Finland,

av dessa lagrum 49 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 15 januari 1971 (19/71) och 49 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 26 april 1957 (176/57), samt

fogas till 49 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 26 april 1957 och den 15 januari 1971, ett nytt 4 mom. som följer:

37 §

I statsrådet skall finnas en justitiekansler som skall ha framstående insikter i rättsväsendet. Justitiekanslern biträds av en justitiekanslersadjoint som vid behov sköter hans uppgifter. Justitiekanslersadjointen har en suppleant som vid förhinder sköter hans uppgifter. Republikens president utser suppleanten för högst fem år.

46 §

Justitiekanslern skall övervaka att myndigheter och tjänstemän i sina uppgifter samt offentligt anställda arbetstagare och andra personer vid skötseln av sitt offentliga uppdrag följer lag och fullgör sina skyldigheter så att ingens lagliga rättigheter kränks.


49 §

Lagtima riksdag skall, i den ordning som stadgas för val av riksdagens talman, för fyra kalenderår i sänder utse en för utmärkt lagkunskap känd person att såsom riksdagens justitieombudsman, enligt en instruktion som riksdagen utfärdar för honom, utöva tillsyn över att domstolar och övriga myndigheter samt tjänstemän i sina uppgifter liksom även offentligt anställda arbetstagare och andra vid skötseln av sitt offentliga uppdrag följer lag samt fullgör sina skyldigheter. Avlider justitieombudsmannen eller avgår han från sin befattning före utgången av mandatperioden, kan riksdagen utse en ny justitieombudsman för den återstående tiden. I samma ordning och för lika lång tid utses även en biträdande justitieombudsman, som bistår justitieombudsmannen och vid behov sköter hans uppgifter, samt en suppleant som vid förhinder för biträdande justitieombudsmannen sköter dennes uppgifter.

Justitieombudsmannen har samma rätt som justitiekanslern att vara närvarande vid statsrådets, domstolarnas och ämbetsverkens sammanträden, att ta del av statsrådets, dess ministeriers, domstolarnas samt övriga myndigheters protokoll liksom även att väcka eller låta väcka åtal för fel och försummelser som han observerar i den verksamhet som står under hans tillsyn. Om statsrådet eller en medlem av statsrådet vidtar en lagstridig ämbetsåtgärd, har justitieombudsmannen rätt att göra anmärkning om detta och skall samtidigt uppge det lagstridiga i förfarandet. Lämnas anmärkningen utan beaktande eller kräver sakens natur detta, har justitieombudsmannen rätt att anmäla saken till riksdagen.


Har justitieombudsmannen vidtagit en lagstridig ämbetsåtgärd, kan riksdagen besluta att han skall åtalas.

59 §

Väcks åtal mot en medlem av statsrådet, mot en medlem i högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen eller mot justitiekanslern, justitiekanslersadjointen eller hans suppleant eller mot riksdagens justitieombudsman, biträdande justitieombudsmannen eller hans suppleant för lagstridigt förfarande i ämbetsutövningen, handläggs ärendet av en särskild domstol, riksrätten, för vilken särskilda grundlagsstadganden gäller.

Har riksdagen beslutat att åtal skall väckas mot en medlem av statsrådet eller mot justitiekanslern, justitiekanslersadjointen eller hans suppleant, förs åtalet av riksdagens justitieombudsman. Åtal mot justitieombudsmannen, biträdande justitieombudsmannen eller hans suppleant förs av den som riksdagen har utsett därtill.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 72/90
Grundlagutsk. bet. 9/90
Stora utsk. bet. 179/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.