1209/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1977 om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/77) 1 § 2 mom. och 5 § 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 1 december 1989 (1040/89), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 1 december 1989 samt genom lagar av den 3 november 1978, den 16 februari 1979, den 17 december 1982, den 5 december 1984 och den 23 december 1988 (824/78, 173/79, 944/82, 827/84 och 1195/88), en ny 13 punkt som följer:

1 §

Lån beviljas av andelsbanker, sparbanker, affärsbanker, Postbanken, hypoteksbanker, Nordiska Investeringsbanken, kreditaktiebolagen Teollistamisrahasto Oy och Finlands Exportkredit Ab, försäkringsbolag eller arbetspensionsanstalter, vilka i denna lag kallas kreditanstalter.


2 §

Räntestödslån kan beviljas:


13) för sådana miljövårdsfrämjande investeringar i utlandet som har betydande inverkan på miljösituationen i Finland.

5 §

Av de lån som avses i 2 § 2 punkten godkänner miljöministeriet lånen för vattenvårdsinvesteringar såsom räntestödslån samt jord- och skogsbruksministeriet övriga lån. Räntegottgörelsen för lånen betalas av vatten- och miljöstyrelsen. Lån som nämns i 2 § 5 och 13 punkten godkänns som räntestödslån av miljöministeriet och lån som nämns i 6 punkten av trafikministeriet samt lån som nämns i 7-11 punkten av handels- och industriministeriet. Räntegottgörelsen för dem betalas av statskontoret. Andra lån godkänns som räntestödslån av respektive centrala ämbetsverk, som även betalar räntegottgörelsen för dem. Ministerierna kan även bemyndiga ett centralt ämbetsverk eller en distriktsförvaltningsmyndighet som lyder under ministeriet att såsom räntestödslån till högst 1 000 000 mark godkänna lån som avses i 2 § 2 och 5-11 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 193/90
Statsutsk. bet. 71/90
Stora utsk. bet. 232/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.