1207/1990

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1990

Trafikministeriets beslut om husbilar och huskarosserier

Trafikministeriet har med stöd av 10 och 28 §§ fordonsförordningen den 26 mars 1982 (233/82) utfärdat följande beslut:

1 kap.

Tillämpningsområde

1 §

Detta beslut gäller husbilar, vilka avses i 3 c § 4 mom. fordonsförordningen (233/82) sådant detta lagrum lyder ändrat genom förordningen (1280/89), samt för campingbruk byggda och utrustade huskarosserier. Trafikministeriets beslut (150/83) om verkställighet av fordonsförordningen tillämpas på husbilars och karosseriers konstruktion och utrustning, om inte annorlunda stadgas i detta beslut.

2 kap.

Definitioner

2 §
Husbil

1. En husbil är en specialbil, som förutom chaufförens plats har minst en och högst åtta passagerarplatser, vilka är godkända att användas under färd, och som är byggd och utrustad för turism.

2. Förarhytten är en del av husbilens karosseri, som slutar bakom det längst bakom belägna ryggstödet till chaufförsätet eller till ett säte, som möjligen finns bredvid detta. Såvida omedelbart bakom nämnda säten finns andra fasta, permanent framåtriktade säten, anses hytten sträcka sig bakom dessa sätens ryggstöd eller därifrån bakåtsträckta nackstöd.

3. Bostadsdelen är den del av karosseriet som fortsätter bakom förarhytten med tillhörande, eventuellt på förarhytten placerat utrymme.

3 §
Huskarosseri

Ett huskarosseri är ett löstagbart, på ett öppet last- eller paketbilskarosseri monterbart karosseri, som inte har förbindelse med förarhytten och som är byggt och utrustat för turism.

3 kap.

Husbil

4 §
Allmänna krav beträffande konstruktion och utrustning

1. Bostadsandelens längd bör vara minst hälften av bilens totala längd, varvid eventuellt bäddutrymme ovanpå hytten inte beaktas i bostadsdelens längd. Sådana utstående och vassa delar som kan tillfoga föraren eller passageraren skador bör undvikas i förarhyttens eller bostadsdelens konstruktioner och utrustningar.

2. En husbil bör vara så byggd, att dess tyngdpunkt ligger så lågt som möjligt. Placeringen av konstruktioner, inredning och last skall vara sådan, att vikten, med beaktandet av axeltrycken, fördelas så jämnt som möjligt i förhållande till den längsgående mittaxeln.

3. Mellan förarhytten och bostadsdelen bör finnas synkontakt och en genomgång som är minst 1,2 m hög och 0,4 m bred från förarhytten till det utrymme i bostadsdelen som har sådana säten som godkänts för användning under färd.

4. I en husbil bör finnas minst följande fasta utrustning:

a) säten,

b) bäddplatser,

c) skåp,

d) spis,

e) tvättställ,

f) arbetsbord,

g) kylskåp,

h) bord, och

i) värmeaggregat.

5 §
Karosseriets hållfasthet

1. En husbil får byggas på ett chassi, på chassi som försetts med förarhytt eller i ett täckt originalkarosseri. Med ett täckt originalkarosseri avses ett sådant karosseri, som är direkt anslutet till en av chassitillverkaren byggd förarhytt och som har golv, tak och väggar. Om buss, bank-, biblioteks- eller annan motsvarande bil ändras till husbil, anses dess karosseri som originalkarosseri. Ett karosseri, som byggs på ett chassi eller på ett med förarhytt försett chassi, bör fästas ändamålsenligt och tillräckligt stadigt vid chassiet.

2. Ifall inga eller endast smärre ändringar, har gjorts på originalkarosseriet, t.ex. om en taklucka eller fönster har tagits upp, anses karosseriet hållfasthet vara tillräcklig, förutsatt att originalkarosseriets stödkonstruktioner inte har avlägsnats. Då väsentliga ändringar har utförts på karosseriet, t.ex. om detta har försetts med upphöjt tak, dörr eller lyftbart tak, anses karosseriets hållfasthet tillräcklig på villkor, att de utförda ändringarna inte försvagar den ursprungliga konstruktionen. Eventuellt avlägsnade ursprungliga stödkonstruktioner bör i så fall ersättas med stödkonstruktioner, som har motsvarande hållfasthet.

3. Om karosseriet är byggt på ett chassi eller om det ursprungliga karosseriet har ersatts med ett nytt eller om den av chassitillverkare byggda förarhytten har avlägsnats, bör förarhytten förses med en i karosseriekonstruktionen ingående skyddsram, som är stadigt fäst vid chassiet. Skyddsramen bör vara gjord av minst 30 mm x 30 mm x 2 mm stålprofilrör eller material med motsvarande hållfasthet.

6 §
Säten som används under färd

1. De säten som skall godkännas som passagerarplatser i bostadsdelen bör vara stoppade och försedda med minst 0,30 m höga ryggstöd. Det obelastade sätets framkant bör vara på en höjd av minst 0,30 m och högst 0,50 m över golvet. Knäutrymmet framför sätet bör vara minst 0,20 m och fotutrymmet minst 0,30 m x 0,30 m. Ryggutrymmet bör på en höjd av minst 0,25 m och högst 0,50 m ovanför sittytan vara minst detsamma som sätets bredd. Det fria utrymmet ovanför sätet bör sträcka sig minst 0,95 m i ryggstödets riktning uppåt från sätets yta.

2. Ett säte i längdriktningen får godkännas för högst tre personer och det bör förses med ett stadigt armstöd eller motsvarande fast konstruktion i den främre ändan och vid dörr även i bakre ändan.

3. Säten med ryggen i färdriktningen bör förses med ett ändamålsenligt nackstöd eller motsvarande konstruktion.

7 §
Bostadsdelens måttsättning

1. Bostadsdelens inre höjd uppmäts från det fasta taket eller från det lyftbara taket då detta är i sitt nedre läge. Bäddutrymmet ovanpå förarhytten ingår inte i bostadsdelens längd.

2. Gångutrymmena bör vara minst 0,40 m breda. Från minst en dörröppning bör det leda ett minst 1,60 m högt fritt gångutrymme in till bostadsdelen.

8 §
Bäddplatser

1. En husbil bör ha bäddplatser för minst två vuxna personer. Bäddplatsernas antal bör dessutom utgöra minst hälften av bilens tillåtna passagerarantal, vid behov avrundat till närmaste större heltal. Bäddplatsernas antal får vara högst så stort som det tillåtna personantalet. Minst en av bäddplatserna för vuxna bör vara fast. Sittplatserna får vara sådana som kan förvandlas till bäddar; som sådana godkänns dock inte bäddar som har åstadkommits genom att ryggstödet har reglerats till viloläge.

2. Minimimåtten för en bäddplats är 0,60 m x 1,80 m. En av de föreskrivna bäddplatserna, den fasta bäddplatsen inte medräknad, får vara en barnbädd, vars minimimått är 0,40 m x 1,60 m. Det fria utrymmet ovanför bädden på en längd av minst två tredjedelar av bäddens längd bör vara minst 0,50 m, mätt från den övre madrassytan.

9 §
Fönster

1. Fönster, förutom förarhyttens fönster, bör vara dubbla och gjorda av säkerhetsglas eller plast. Andra fönster än förarhyttfönstren får med avvikelse från 38 § 2 mom. i trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen om krav på säkerhetsglas vara plastglas, om de uppfyller någon av de standarder för fönster i fordon och är utrustade med märkning i enlighet med standarden.

2. Om det i bostadsdelen finns säten, som är godkända för användning under färd, bör minst ett fönster på vardera sidan finnas i det utrymme där ovan nämnda säten är placerade.

10 §
Utgångar

1. I bostadsdelen bör finnas minst två utgångar, varav en får vara en nödutgång. Båda utgångarna får inte finnas på samma sida. Nödutgången får finnas på endera sidan, baktill eller i taket. Bostadsdelens dörröppningar bör finnas på högra sidan eller baktill. I utgångsöppningarna eller framför dessa får inte placeras fastmonterad eller löstagbar inredning. I nödutgången som går genom förarhyttdörren är det tillåtet att placera ett säte som tillhör förarhytten.

2. Nödutgångarnas fria minimimått är:

a) dörröppningens yta 0,65 m2 och den bör uppfylla åtminstone det ena av följande mått: bredd 0,50 m eller höjd 1,20 m,

b) öppningsbar fönsterruta 0,40 m x 0,60 m,

c) en öppningsbar takluckas yta 0,16 m2 samt dess diagonal 0,50 m och den kortare sidan 0,37 m.

11 §
Inredning

1. Minst ett av skåpen skall vara en garderob, vars minimimått är: inre höjd 1,20 m och volym 0,23 m3 ökad med 0,04 m3 för varje bäddplats utöver tre bäddplatser. Hyllor som är längre än 1,0 m skall förses med avbalkningar. Skåpdörrar och lådor bör vara försedda med tillförlitliga reglaranordningar. Öppna hyllors framkanter bör vara upphöjda.

2. Spisen bör ha minst två lågor. Bruksvattensystemets tank bör rymma minst 10 l och tanken bör vara utrustad med ett avtappningsrör. Tvättställens mått bör vara minst 0,25m x 0,20 m.

12 §
Ventilation och uppvärmning

1. Värmeaggregatet skall vara oberoende av funktionen hos bilens motor. Under färd får dessutom användas sådant värmeaggregat som ansluter sig till funktionen hos bilens motor. Som en fast bränslebehållare anses också en i särskild ställning fäst utbytbar bränslebehållare.

2. En husbil ventilation bör minst uppfylla kraven i punkterna 8.1 och 8.2 i SFS-standarden 3681.

3. Konstruktionselementens värmeisolering och motsvarande minimieffekt, som krävs hos värmeaggregat, beräknas med ett eventuellt uppfällbart tak i nedre läget, i enlighet med bilagan C i ISO standardförslaget ISO/TC177/N92E (husvagnar) med användning av δt-värde 55° C som temperaturskillnad mellan inner- och ytterluften. Husbilen bör vara minst så isolerad, att bilens genomsnittsliga värmeledningskoefficient Kmc beräknad enligt bilagan C, inte överstiger värdet 1,3 W/(m2K).

4. En utredning om att husbilen är tillräckligt isolerad och om värmeaggregatets effekt bör företes då husbilen godkänns för användning i trafik.

13 §
Handsläckare

Det bör finnas en handsläckare i husbilen. Den skall vara köldbeständig och höra minst till klass A-BII-E och placeras i en ställning inne i karosseriet nära huvudingången (dörren).

14 §
Flytgasanordningar

Om i bilen har installerats anordningar som fungerar med flytgas, skall beträffande installation, inspektion och säkerhetsföreskrifter företes de utredningar som standarden SFS 3681 förutsätter då bilen godkänns för användning i trafik.

15 §
Elanordningar

De utredningar beträffande elanordningars kontruktion, installation och inspektion för bil i vilken har installerats elanordningar som fungerar med nätström finns i Elinspektionscentralens meddelande T52-83 eller motsvarande senare meddelande. En utredning över elanordningarnas överensstämmelse med föreskrifterna bör företes då bilen godkänns för trafik. En kontrollskylt som avses i meddelandet bör även finnas i bilen.

16 §
Vikter

I husbilens egenvikt inberäknas, förutom vad som nämns i fordonsförordningens 11 §, även vikten av bränslet och eventuella löstagbara behållare för ett från bilens drivenergi fristående värmeaggregat samt av vattnet i brukstanken. En eventuell avfallsvattentank beaktas såsom tom. Egenvikten ökas med 10 kg för varje hel kvadratmeter av bostadsdelens golvyta. Golvytan beräknas på bostadsytans golvnivå, enligt den bredd och längd som har uppmätts på utsidan av det egentliga karosseriet.

4 kap.

Huskarosseri

17 §
Särskilda krav

1. I huskarosseriet får inte transporteras passagerare, ej heller får det finnas någon genomgång därifrån till förarhytten.

2. Huskarosseriets fästanordningar samt fästandet vid bilens karosseri bör motsvara bestämmelserna i 3 § trafikministeriets beslut om lastkorgar till fordon, lastning av fordon och fastgörande av last (940/82).

3. Om ett huskarosseri är så konstruerat, att bilens belysning och reflektorer inte uppfyller gällande bestämmelser med påmonterat huskarosseri, bör motsvarande på sidan och baktill liggande belysning och reflektorer monteras på huskarosseriet. Vid behov skall bilens bakre registreringsskylt flyttas till huskarosseriets bakre del.

18 §
Övriga krav

Beträffande brandsäkerhet samt flytgas- och elanordningar i huskarosseri följs vad som stadgas om husbilar.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

19 §

Bilregistercentralen ger vid behov närmare upplysningar om tillämpningen av detta beslut och kan bevilja undantag från bestämmelserna i detta beslut.

20 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1991. Beslutet gäller husbilar och huskarosserier som första gången tas i bruk i Finland den 1 juli 1991 eller därefter. Husbil eller huskarosseri, som har tagits i bruk i Finland före detta besluts ikraftträdande får alltjämt användas i trafik, om de uppfyller de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Om sådan bils eller sådant karosseris konstruktion eller utrustning ändras, skall ändringen utföras i enlighet med bestämmelserna i detta beslut.

Helsingfors den 20 december 1990

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.