1206/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 22 september 1989 om besiktning av fordon (843/89) 17 § 2 mom., 20 a §, 21 § 2 mom. och 24 § 1 mom.,

av dem 17 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 8 december 1989 och den 20 april 1990 (1091/89 och 357/90) samt 20 a § sådan den lyder i nämnda förordning av den 8 december 1989, som följer:

17 §
Registreringsbesiktningsskyldighet

2. Till registreringsbesiktning behöver inte, om inte bilregistercentralen bestämmer annat, företes en till typbesiktad typ hänförlig

a) personbil som skall registreras för privat bruk,

b) motorcykel,

c) paket- eller lastbil vars konstruktion inte efter typbesiktningen har underkastats större ändringar än sådana som avses i 22 § 2 mom. b-punkten,

d) husbil,

e) motorredskap och annan traktor än sådan som skall registreras som trafiktraktor, ej heller

f) släpvagn.


20 a §
Koppling av utländskt och inhemskt fordon

1. En utländsk eller i landskapet Åland registrerad påhängsvagn och egentlig släpvagn som skall kopplas till en bil vars totalvikt är högst 3 500 kg får kopplas till en dragbil som har registrerats i Finland och som godkänts för korskoppling, på det villkoret att släpvagnen lämpar sig för korskoppling. Dessutom krävs att släpvagnens och fordonskombinationens huvudmått och vikter inte överskrider de värden som i Finland är tillåtna på väg eller godkänns vid koppling.

2. En släpvagn som har registrerats i Finland och som godkänts för korskoppling får kopplas till en bil som har registrerats utomlands eller i landskapet Åland och vars totalvikt är högst 3 500 kg på det villkoret att bilen lämpar sig för korskoppling samt att släpvagnens bredd och vikt inte överskrider de värden som godkänns vid koppling.

21 §
Förrättande av kopplingsbesiktning

2. Vid korskopplingsbesiktning kontrolleras var för sig bilens och släpvagnens konstruktion och mått samt att kopplingsanordningarna lämpar sig för korskoppling. Ett godkännande av korskopplingen jämte eventuella begränsningar däri antecknas i registret. Godkännandet av en person- eller paketbilför korskoppling kan antecknas i registret utan särskild korskopplingsbesiktning, om bilen vid typbesiktningen har godkänts för korskoppling och om den som gör registreringsanmälan uppger att han på bilen har monterat en sådan draganordning som godkänts vid typbesiktningen. Trafikministeriet meddelar separata anvisningar om villkoren för korskoppling.

24 §
Årsbesiktningsskyldighet

1. Person-, paket-, last- och specialbilar samt andra än i 3 mom. avsedda släpvagnar skall årligen föras till besiktning. Nyregistrerade paketbilar, personbilar som är i privat bruk och andra i privat bruk varande specialbilar med en totalvikt om högst 3 500 kg än utryckningsbilar behöver inte föras till årsbesiktning under det första och andra året efter det år då bilarna har tagits i bruk. En personbil som är i privat bruk behöver inte heller föras till årsbesiktning under det fjärde året efter det år då bilen har tagits i bruk, om inte besiktningsstället beslutar något annat på grund av fordonets skick.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Den gäller i fråga om årsbesiktningen för 1991 specialbilar som har tagits bruk år 1989 eller 1990 och personbilar som har tagits i bruk år 1987.

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.