1195/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 september 1978 om samarbete inom företag (725/78) 2 § 3 och 4 mom. 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 15 § och 16 § 1 mom.,

av dessa lagrum 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 29 juli 1988 (724/88), samt

fogas till 1 § nya 2 och 3 mom., till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 1 juli 1988 (625/88), ett nytt 3 mom., varvid de ändrade 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., samt till lagen nya 11 b-11 e §§ som följer:

1 §
Lagens syfte

Syftet med samarbetet i en koncern, nedan koncernsamarbete, är att i Finland främja växelverkan mellan koncernens ledning och koncernens personal samt personalens interna växelverkan.

Om personalens rätt att delta i företagens förvaltning stadgas i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltningsorgan (725/90).

2 §
Tillämpningsområde

Om koncernsamarbete stadgas i 11 b-11 e §§.

På begäran av arbetsministeriet, allmän åklagare eller centralorganisationerna för arbetsgivare, arbetstagare eller funktionärer skall arbetsrådet avgöra om ett företag eller en inrättning skall anses vara av det slag att denna lag skall tillämpas därpå.

Är avgörandet av ett mål som är anhängigt vid domstol beroende av en fråga som avses i 4 mom., kan domstolen hänskjuta frågans avgörande till arbetsrådet om den anser det vara behövligt eller en part yrkar det. Domstolen får då avgöra saken först sedan arbetsrådets avgörande har kommit den till handa.

11 b §
Koncern och koncernsamarbete

Med koncern avses i denna lag en koncern enligt lagstiftningen om aktiebolag, banker och försäkringsbolag. Har bolag, som hör till koncernen, på grundval av äganderätt eller avtal bestämmanderätt i en sammanslutning som inte hör till koncernen och en betydande andel i dess resultat, betraktas vid tillämpningen av denna lag även sistnämnda sammanslutning som ett till koncernen hörande dotterföretag. Vad denna lag stadgar om koncerner skall även tillämpas på företagskomplex som kan jämställas med ovan i detta moment angivna koncerner och i vilka moderföretagets företagsform är en annan än den nämnda.

Denna lags stadganden om koncernsamarbete tillämpas även på företag som bedriver affärsverksamhet genom administrativt självständiga verksamhetsenheter som är belägna på olika orter. På verksamhetsenheterna skall då tillämpas vad som stadgas om dotterbolag.

Om ett till en koncern hörande företags verksamhetsområde inte har samband med koncernens egentliga produktiva funktioner och om företaget inte är betydande med tanke på personalens ställning, behöver stadgandena om koncernsamarbete inte tillämpas på företaget.

11 c §
Avtal om koncernsamarbete

Inom en finsk koncern vars personal i Finland normalt uppgår till minst 500 personer gäller om koncernsamarbetet i fråga om de till koncernen hörande företagen eller självständiga verksamhetsenheterna, om de normalt har minst 30 arbetstagare, vad därom för en bestämd tid eller tills vidare har avtalats mellan koncernens ledning och företrädare för personalen.

Kan samförstånd mellan personalen och koncernens ledning inte annars säkerställas, får ett avtal som avses i 1 mom. ingås vid ett möte där koncernens ledning och företrädare för personalen vid varje dotterbolag är representerade.

Har avtal om koncernsamarbete inte ingåtts enligt 1 och 2 mom. inom ett år efter att de i 1 mom. angivna förutsättningarna i fråga om företagsstorleken föreligger, skall koncernsamarbetet ordnas så som 11 d och 11 e §§ stadgar. Avtal om koncernsamarbete får dock ingås även efter den tidpunkt då nämnda skyldigheter har uppkommit.

11 d §
Informationsskyldighet i en koncern

Om inte något annat har avtalats enligt 11 c §, skall en koncerns personal i Finland

1) årligen ges en enhetlig ekonomisk redogörelse som innehåller koncernbokslutet eller, om ett sådant inte skall göras upp enligt lag, motsvarande tillgängliga redogörelse och uppgifter om framtidsutsikterna för koncernens produktion, sysselsättningsläge, lönsamhet och kostnadsstruktur samt en uppskattning av förändringar som är att vänta i personalstyrkan och personalens sammansättning,

2) ges uppgifter om koncernledningens beslut om väsentlig utbyggnad, inskränkning eller nedläggning av verksamheten vid ett företag som hör till koncernen samt

3) ges uppgifter om koncernledningens beslut om sådana väsentliga förändringar i produkturvalet eller serviceverksamheten eller andra liknande produktionsmässiga omständigheter i ett till koncernen hörande företag, som påverkar personalens ställning.

En person som hör till koncernens ledning eller som har befullmäktigats av denna och som är förtrogen med de ärenden om vilka informationen skall ges skall lämna de uppgifter som avses i 1 mom. så att en växelverkan mellan koncernens ledning och personal samt personalens interna växelverkan kan ske när saken behandlas. Uppgifter om de ärenden som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten skall ges de företrädare för personalen som berörs av saken så att de förhandlingar som avses i 7 § kan föras vid företaget i fråga. När uppgifter lämnas och behandlas skall dessutom i tillämpliga delar iakttas 11 § 3 mom. och 12 §.

I fråga om ett företag som är verksamt utanför Finland skall utöver det koncernbokslut som avses i denna paragraf lämnas endast de uppgifter som har samband med den tidsbundna redogörelse som avses i 1 mom. 1 punkten och som är av väsentlig betydelse för personalen i Finland.

11 e §
Personalens företrädare i koncernsamarbetet

Om inte något annat har avtalats enligt 11 c §, har personalen vid varje företag som hör till koncernen rätt att inom sig för koncernsamarbetet välja minst en företrädare. Företrädarna för personalen skall väljas så att alla personalgrupper inom koncernen blir representerade. Har ett företag flera verksamhetsställen, räcker det, att en person representerar personalen vid verksamhetsställen som hör till en bestämd regional eller funktionell helhet.

13 §
Befrielse från arbete samt ersättningar

Arbetsgivaren skall befria i denna lag angivna företrädare för personalen från normalt arbete för den tid som de behöver för samarbetsförfarande eller koncernsamarbete enligt denna lag samt till samarbetsförfarandet eller koncernsamarbetet direkt anslutna förberedelser bland företrädarna för personalen. Arbetsgivaren skall också ersätta dem för bortfall av förvärvsinkomst. Angående annan befrielse från arbete samt om ersättning för bortfall av förvärvsinkomst skall i varje enskilt fall överenskommas mellan en företrädare för personalen och arbetsgivaren. Denne skall även ersätta andra konstnader som följer koncernsamarbete enligt denna lag.


14 §
Rätt att ingå avtal

Arbetsgivar-, arbetstagar- och funktionärsföreningar vilkas verksamhet omfattar hela landet kan genom avtal avvika från vad 2 § 1 mom. stadgar om lagens tillämpningsområde, 3 och 4 §§ om samarbetsparter, 6 § om ärenden som hör till området för samarbetsförfarandet, 6 a § om konstaterande av förhandlingsskyldighet efter överlåtelse eller fusionering av en rörelse, 6 b § om personal- och utbildningsplaner, 7 § om samarbetsförandet, 7 a § om förhandlingsframställning, 8 § om fullgörande av förhandlingsskyldigheten, 8 a § om anteckning av förhandlingsresultat, 11 om arbetsgivares informationsskyldighet, 11 a § om utbildnings- och omplaceringsskyldighet och 11 b-11 e §§ om koncernsamarbete samt 13 § om befrielse av företrädare för personalen från arbete och om de ersättningar som skall betalas för detta.


15 §
Tillsyn

Tillsyn över tillämpningen av denna lag utövas av arbetsministeriet samt av de arbetsgivar-, arbetstagar- och funktionärsföreningar som har ingått riksomfattande kollektivavtal vars bestämmelser skall iakttas i arbetsförhållandena inom företaget.

16 §
Straffstadganden

Den som inte iakttar vad som stadgas i 7, 9, 11, 11 d, 11 e eller 13 § eller som i väsentlig mån underlåter att iaktta vad som i avtal som avses i 11 c § 1 mom. har överenskommits om informationsskyldighet, skall för brott mot samarbetsskyldighet dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

De skyldigheter som avses i 11 d och 11 e §§ samt straffstadgandena i 16 § skall dock iakttas från den 1 juni 1992 så, att de arrangemang som gäller koncernsamarbete skall genomföras inom sex månader från denna tidpunkt.

Koncernsamarbetsarrangemang som har genomförts innan denna lag trätt i kraft anses motsvara vad 11 c § kräver.

Regeringens proposition 101/90
Socialutsk. bet. 23/90
Stora utsk. bet. 124/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.