1186/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av lånevillkoren för hyreshuslån

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag kan på ansökan av låntagaren tillämpas på bostadslån som den 1 oktober 1971 eller senare med stöd av lagen om bostadsproduktion (247/66) har beviljats för uppförande av hyreshus.

Lagen tillämpas dock inte på bostadslån som har en lånetid på 45 år eller som har beviljats på de grunder om vilka stadgas i lagen om ändring av lagen om bostadsproduktion (1140/89). Om för samma byggnad eller byggnadsgrupp har beviljats ett bostadslån och senare ett separat tilläggslån, anses det för tillämpningen av denna lag som avgörande när bostadslånet har beviljats.

Om inte något annat stadgas i denna lag, tillämpas på uppbörden av bostadslån och på användning och överlåtelse av hyreshus samt på bestämmande av hyror alltjämt lagen om bostadsproduktion och de stadganden som har utfärdats med stöd av den.

2 §
Annuiteter

Amorterings- och ränteposterna på de bostadslån som nämns i 1 § skall betalas av annuiteten enligt vad som stadgas i denna lag.

Annuiteten skall fastställas och justeras så att godtagbara räntor och amorteringar på lån med bättre förmånsrätt än det statliga bostadslån som har beviljats för uppförande av huset kan betalas av den. Därefter skall av den återstående delen av annuiteten, i den mån därav kan betalas både ränta och amorteringar på bostadslånet, först betalas ränta. Den del av räntan som inte kan betalas läggs till bostadslånets kapital. Andelen av räntorna och amorteringarna på lånet uppbärs till staten som särskilt fastställda lånebetalningar.

Om fastställande och justering av annuiteterna kan stadgas närmare genom förordning.

3 §
Fastställande av den första annuiteten

Den första annuiteten fastställs av bostadsstyrelsen, särskilt för varje bostadslåneobjekt.

Den första annuiteten fastställs att gälla från den 1 mars det år som nämns i bostadsstyrelsens beslut.

4 §
Storleken av den första annuiteten

Den första annuiteten fastställs så att den motsvarar det sammanlagda beloppet av de godtagbara kapitalutgifterna för det statliga bostadslånet, för lån med bättre förmånsrätt än bostadslånet och för ett statligt primärlån i den hyra som uppbärs då den första annuiteten träder i kraft.

Då den första annuiteten fastställs, beaktas inte inverkan på kapitalutgifterna av sådana räntor eller amorteringar på bostadslånet som har uppskjutits med stöd av lag. De uppskjutna ränteraterna läggs till bostadslånets kapital den dag räknat från vilken den första annuiteten fastställs. Om bostadslånet på grund av anstånd är räntefritt då den första annuiteten fastställs, beaktas vid fastställandet av annuiteten dock räntan på bostadslånet till den del det inte är fråga om en uppskjuten räntepost.

5 §
Nedsättning av den första annuiteten

Om medelhyran i ett hyreshus på grund av den första annuiteten som fastställts enligt 4 § skulle överstiga de maximala boendeutgifterna enligt i 7 § lagen om bostadsbidrag minskade med 10 procent, nedsätts den första annuiteten, såvida detta med beaktande av 2 § 2 mom. är möjligt, på tjänstens vägnar så mycket att ovan nämnda nivå för boendeutgifterna uppnås.

6 §
Justering av annuiteten

Annuiteten justeras årligen räknat från den 1 mars med ett belopp som fastställs genom bostadsstyrelsens beslut så som stadgas i 11 d § 2 mom. (1185/90) lagen om bostadsproduktion.

Om en lägenhet i ett hyreshus inlöses till ägarbostad med stöd av lagen om inlösen av hyresbostäder (82/82), minskar annuiteten i motsvarande grad.

7 §
Betalning av amorteringar och räntor på bostadslån

Amorteringarna och räntorna på ett bostadslån som avses i denna lag fastställs enligt de lånevillkor som gällde innan lagen träder i kraft, till utgången av den mars månad från vilken den första annuiteten fastställs. Den årliga räntan för tiden därefter fastställs särskilt genom beslut av statsrådet. Storleken av räntan kan fastställas på basis av förändringen i konsumentprisindexet.

8 §
Anmälningsskyldighet

Låntagaren skall till statskontoret anmäla lånevillkoren för de lån som har bättre förmånsrätt än det statliga bostadslånet. Låntagaren skall utan dröjsmål också underrätta statskontoret om sådana ändringar i lånevillkoren som väsentligt påverkar husets hyresnivå. Anmälningsskyldigheten gäller inte sådana allmänna ändringar i lånevillkoren som statskontoret kan beakta vid uppbörden.

Lånevillkoren och ändringar i dem anmäls på en av bostadsstyrelsen fastställd blankett så som denna bestämmer särskilt.

9 §
Förbud mot besvär

I beslut som bostadsstyrelsen har fattat enligt denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden får ändring inte sökas genom besvär.

10 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På uppbörden av de ränte- och amorteringsposter på bostadslån som avses i 7 § samt på uppbörden av dröjsmålsräntor på grund av försummad betalning av dem tillämpas alltjämt stadgandena i lagen om bostadsproduktion sådana de lyder innan denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 263/90
Andra lagutsk. bet. 14/90
Stora utsk. bet. 225/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.