1185/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av lagen om bostadsproduktion

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion (247/66) 7 a §,

sådant detta lagrum lyder i lag av den 15 december 1989 (1146/89),

ändras 4 § 2 mom., 7 §, 8 § 1 och 3 mom., 9 §, 10 § 3 mom., 11-11 e §§, 15 c § 2 mom. och 15 f § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § 2 mom. i lag av den 27 juni 1980 (504/80), 7, 9 och 11 §§ ändrade genom lagar av den 25 januari 1982 och den 15 december 1989 (81/82 och 1140/89), 8 § 1 mom. och 11 a-11 e §§ i sistnämnda lag, 8 § 3 mom., 10 § 3 mom. och 15 c § 2 mom. i nämnda lag av den 25 januari 1982 och 15 f § 1 mom. i lag av den 16 januari 1987 (11/87), samt

fogas till 6 § ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom nämnda lag av den 15 december 1989 (1140/89) samt ett nytt 4 mom., till lagen nya 11 f-11 h §§ samt till 12 och 15 c §§, sådana de lyder i nämnda lag av den 25 januari 1982, nya 3 mom. som följer:

4 §

I hyres-, bostadsandelslags- och egnahemshus som skall undergå grundreparation får den lägenhetsyta, för vilken lån beviljas, i den reparerade bostaden utgöra högst 150 kvadratmeter. Om lån beviljas för åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 2 och 3 punkten lagen om grundförbättring av bostäder (34/79), kan lägenhetsytan för den bostad som skall åstadkommas genom ändring av förefintliga utrymmen, som skall byggas eller som skall utvidgas, överstiga 150 kvadratmeter, såvida detta är motiverat med tanke på en ändamålsenligt genomförd grundreparation.

6 §

Med bostadslån som beviljas för grundreparation kan finansieras åtgärder som nämns i 4 § 1 mom. lagen om grundförbättring av bostäder.

Då ett nytt bostadslån beviljas för utvidgande eller grundreparation av ett hyreshus eller för grundreparation av ett bostadsandelslagshus, sammanslås med lånet också det återstående kapitalet av bostadslån som med stöd av denna lag har beviljats för uppförande, förvärv, grundreparation eller utvidgande av huset, bostadslån som har beviljats med stöd av lagen om konjunkturskatt (872/70) och långfristigt grundförbättringslån som har beviljats med stöd av lagen om grundförbättring av bostäder. Sammanslagningen av bostadslånen träder i kraft den dag räknat från vilken den första annuiteten för det sammanslagna bostadslånet har fastställts. På det sammanslagna bostadslånet tillämpas stadgandena om sådana bostadslån enligt 1 mom. 1 punkten som har beviljats för utvidgande eller grundreparation av hyreshus. Närmare stadganden om sammanslagning av bostadslån utfärdas vid behov genom förordning.

7 §

Som bostadslån för uppförande och förvärv av hyreshus, för uppförande av bostadsaktiebolagshus som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten samt för aktie- eller hyreshusförvärv som avses i 6 § 1 mom. 4 och 7 punkten utbetalas högst 95 procent av det fastställda anskaffningsvärdet, från vilket tomtens skäliga gängse värde avdragits till den del tomten har erhållits vederlagsfritt och från vilket dessutom avdragits de lån eller den andel av bolagets lån som överförts på köparen i fråga om bostadslån enligt 6 § 1 mom. 4 och 7 punkten som beviljas för aktie- eller hyreshusförvärv. Bostadslån för förvärv av ett hyreshus som avses i 6 § 1 mom. 2 punkten utbetalas dock högst till beloppet av den del av ett tidigare beviljat bostadslån som har återbetalats tidigare än vad avkortningsvillkoren skulle ha förutsatt. Bostadslån för utvidgande eller grundreparation av hyreshus samt för grundreparation av bostadsandelslagshus utbetalas till högst 95 procent av de godkända kostnaderna för utvidgandet eller grundreparationen.

Bostadslån som beviljas en fysisk person för förvärv av aktier vilka medför rätt att besitta en bostadslägenhet samt för uppförande eller förvärv av egnahemshus ges till högst 80 procent av lägenhetens eller egnahemshusets fastställda anskaffningsvärde, från vilket avdragits tomtens skäliga gängse värde till den del tomten har erhållits vederlagsfritt samt, i det fall som avses i 6 § 1 mom. 5 punkten, andelen av andra lån som bolaget tagit upp än lån för byggnadstiden. Ett bostadslån som beviljas en fysisk person för utvidgande eller grundreparation av ett egnahemshus ges till högst 80 procent av de godkända kostnaderna för utvidgandet eller grundreparationen.

Lån för byggnadstiden ges högst till 50 procent av det fastställda anskaffningsvärdet, från vilket har avdragits tomtens skäliga gängse värde till den del tomten har erhållits vederlagsfritt.

8 §

Till säkerhet för återbetalningen av bostadslån, lån för byggnadstiden och lån som avses i 14 § samt för fullgörande av övriga därav föranledda förpliktelser skall inteckning skaffas, aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet pantsättas eller rätt till efterförpantning av dem ges. Säkerhet för återbetalningen av ett bostadslån enligt 6 § 1 mom. 1 punkten, som har beviljats för byggande av hyreshus, för ett bostadslån som har beviljats för ändamål som avses i 6 § 1 mom. 3, 5 och 6 punkten och för ett bostadslån enligt 7 punkten som har beviljats för förvärv av hyreshus krävs inte i fråga om återbetalningen av det lånekapital som motsvarar de räntor som enligt 11 a § 2 mom. skall fogas till lånets ursprungliga kapital. I fråga om bostadslån enligt 6 § 1 mom. 1 punkten som har beviljats för utvidgande eller grundreparation av hyreshus samt för grundreparation av bostadsandelslagshus skall inteckning skaffas till säkerhet för återbetalningen av sammanlagt bostadslånets dubbla kapital. Om låntagaren är en kommun eller ett kommunalförbund, skall säkerhet inte krävas.


I samband med bostadslån som beviljas en fysisk person för egen bostad kan till säkerhet för återbetalningen av ett sådant lån i en penninginrättning, som behövs såsom självfinansieringsandel, de aktier som medför rätt att besitta bostadslägenheten pantsättas eller en inteckning med bättre förmånsrätt än bostadslånet fastställas. Om panträtt i aktier eller inteckning inte kan erhållas till säkerhet för återbetalningen av bostadslån eller lån som avses i 14 §, kan lånet beviljas mot annan säkerhet som långivaren anser tillräcklig.


9 §

Bostadsstyrelsen beviljar bostadslån för uppförande, utvidgande, grundreparation eller förvärv av hyreshus, för uppförande av bostadsaktiebolagshus som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten, för aktieförvärv som avses i 6 § 1 mom. 4 punkten, för ett i 6 § 1 mom. 7 punkten nämnt förvärv av aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet eller av hyreshus samt för grundreparation av bostadsandelslagshus. Bostadsstyrelsen beviljar även lån för byggnadstiden. Om låneobjektet dock är sådant att lånet med stöd av 12 § 2 eller 4 mom. lagen om grundförbättring av bostäder skulle beviljas av en kommunal myndighet, beviljar myndigheten bostadslån för utvidgande eller grundreparation av hyreshus samt för grundreparation av bostadsandelslagshus.

Den kommunala myndigheten beviljar en fysisk person bostadslån för egen bostad. Myndigheten beviljar de lån som avses i 1 mom. och i detta moment av medel som kommunen för beviljande av lån på motsvarande sätt får som lån av staten. För de medel som kommunen får på detta sätt behöver inget skuldebrev upprättas mellan staten och kommunen. Om det är kommunen som ansöker om lån, måste bostadsstyrelsens godkännande inhämtas för lånet. Bostadsstyrelsen anvisar kommunerna de behövliga medlen för beviljande av lån.

Sammanslagningen av bostadslån enligt 6 § 4 mom. sköts av den myndighet som beviljar det nya bostadslånet för utvidgande eller grundreparation av hyreshus eller för grundreparation av bostadsandelslagshus. Om härvid sammanslås ett av staten beviljat lån och ett lån som kommunen har beviljat av statens medel, betraktas det sammanslagna lånet i sin helhet som ett lån som kommunen har beviljat av statens medel.

10 §

I fråga om lån för byggnadstiden är lånetiden högst två år, om inte bostadsstyrelsen av särskilda skäl beviljar en förlängning med högst ett år av lånetiden för hela lånet eller en del av det.

11 §

Om gällande räntor och avkortningar på lån för byggnadstiden stadgas genom förordning.

11 a §

Räntor och avkortningar på bostadslån betalas av annuiteten så som stadgas i denna paragraf och i 11 b-11 g §§ samt i 15 c § 3 mom. Räntorna och avkortningarna uppbärs till staten i form av lånebetalningar som bestäms särskilt.

Av annuiteten skall först betalas ränta på bostadslånet. Den del av räntan som inte kan betalas av annuiteten fogas årligen till bostadslånets kapital. Annuiteten för ett sammanslaget bostadslån som avses i 6 § 4 mom. skall dock fastställas så att av den betalas de godtagbara räntorna och avkortningarna på lån med bättre förmånsrätt än det statliga bostadslånet, varefter räntor och avkortningar på bostadslånet betalas av den återstående delen av annuiteten.

Om förfarandet vid fastställande, justering och höjande av annuiteten samt om uppbörd av lånebetalningarna kan stadgas närmare genom förordning.

11 b §

Den första annuiteten utgör en genom beslut av statsrådet fastställd procentuell andel av det bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 1, 3, 4 och 7 punkten. Den första annuiteten för ett sammanslaget bostadslån som avses i 6 § 4 mom. fastställs dock så att till beloppet av den första annuiteten för det nya bostadslånet läggs den beräknade summan av kapitalutgifterna för de sammanslagna bostadslånen och för lån med bättre förmånsrätt än dessa vid den tidpunkt då den första annuiteten för det sammanslagna bostadslånet fastställdes. Om bostadslånets belopp ändras, justeras annuiteten på motsvarande sätt.

Den myndighet som beviljar lånet kan i enskilda fall av särskilda skäl besluta att den första annuiteten skall vara större eller mindre än vad som stadgas ovan. Den första annuiteten kan likväl fastställas till ett lägre belopp endast inom de gränser som fastställs genom beslut av statsrådet.

Om storleken av den första annuiteten för ett bostadslån som beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten stadgas genom förordning så att annuiteten kan fastställas på tre olika nivåer.

11 c §

Den första annuiteten för bostadslån enligt 6 § 1 mom. 1 punkten som har beviljats för uppförande av hyreshus och för bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 3 punkten fastställs räknat från den 1 mars efter att hyreshuset blivit färdigt och för bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 4 och 7 punkten, räknat från den 1 mars efter att den första raten av bostadslånet har lyfts.

Den första annuiteten för bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 5 punkten och för bostadslån som har beviljats för uppförande eller förvärv av egnahemshus som nämns i samma moments 6 punkt fastställs räknat från den 1 mars efter att huset blivit färdigt. Om dock beslutet om beviljande av lån fattas först sedan huset blivit färdigt, fastställs den första annuiteten räknat från den 1 mars efter beslutet.

Den första annuiteten för bostadslån enligt 6 § 1 mom. 1 punkten som har beviljats för utvidgande eller grundreparation av hyreshus samt för grundreparation av bostadsandelslagshus och för bostadslån enligt 6 § 1 mom. 6 punkten som har beviljats för utvidgande eller grundreparation av egnahemshus fastställs räknat från den 1 mars efter det att sex månader förflutit sedan lånet beviljades. Den myndighet som beviljar lånet kan av särskilda skäl på ansökan av låntagaren bestämma att den första annuiteten skall träda i kraft ett år senare.

11 d §

Annuiteten justeras årligen räknat från den 1 mars. Annuiteten för bostadslån enligt 6 § 1 mom. 1 punkten som har beviljats för uppförande av hyreshus och för bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 3, 4 och 7 punkten justeras procentuellt så att justeringen motsvarar förändringen i konsumentprisindexet ökad med en procentenhet. Statsrådet kan, för att göra boendekostnaderna skäligare eller för att jämna ut dem i hyreshus av olika ålder eller i hyresbostäder som har förvärvats olika år, bestämma att justeringen av annuiteten skall vara större eller mindre än vad som stadgas ovan.

Annuiteten för bostadslån enligt 6 § 1 mom. 1 punkten som har beviljats för utvidgande eller grundreparation av hyreshus samt grundreparation av bostadsandelslagshus justeras till sitt belopp genom bostadsstyrelsens beslut. Den av bostadsstyrelsen fastställda justeringen skall till sin nivå motsvara nivån av de justeringsbelopp som uppnås genom förfarandet enligt 1 mom. så att justeringarna i äldre hus kan vara större. Annuiteten för ett sammanslaget bostadslån som avses i 6 § 4 mom. skall justeras så att de godtagbara räntorna och avkortningarna på lån med bättre förmånsrätt än statens bostadslån kan betalas av den.

Angående justeringen av annuiteten för ett bostadslån som beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten stadgas genom förordning. Storleken av justeringen kan bestämmas på basis av förändringen i konsumentprisindexet.

Om en lägenhet i ett hyreshus inlöses till ägarbostad med stöd av lagen om inlösen av hyresbostäder, minskar annuiteten i motsvarande grad.

11 e §

Annuiteten för ett bostadslån som har beviljats för ett ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten stiger i samband med den femte eller tionde årliga justeringen till den nivå som den skulle ha om bostadslånets första annuitet hade fastställts till den högsta nivån som nämns i 11 b § 3 mom. På ansökan av låntagaren kan den kommunala myndigheten dock enligt grunderna i 5 § besluta att annuitetens nivå inte skall stiga eller att annuiteten stiger endast till den nivå som den skulle ha om bostadslånets första annuitet hade fastställts till den mellersta nivån. I samband med den tionde årliga justeringen stiger dock annuiteten för bostadslånet alltid minst till den nivå som den skulle ha om den första annuiteten hade fastställts till den mellersta nivån. Annuiteten för bostadslånet stiger i samband med den femtonde årliga justeringen alltid till den nivå som den skulle ha om den första annuiteten hade fastställts till den högsta nivån.

I fråga om ett bostadslån som avses i 1 mom. kan den kommunala myndigheten, i syfte att lindra ekonomiska svårigheter som uppstått oberoende av låntagaren själv, på ansökan av denne besluta att lånebetalningarna skall nedsättas till högst hälften av det normala. Härvid läggs räntans andel av den obetalda annuiteten till lånekapitalet. Ett sådant beslut kan fattas beträffande lånebetalningarna för en annuitet i sänder, och besluten kan sammanlagt gälla högst sex lånebetalningar.

11 f §

Annuiteten för ett hyreshus med bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 2 punkten fastställs på samma sätt som annuiteten för huset skulle ha fastställts, om inte det ursprungliga lånet för byggande, utvidgande eller grundreparation av huset hade återbetalts tidigare än lånevillkoren hade förutsatt.

11 g §

För bostadslån uppbärs en fast årlig ränta från början av lånetiden till den tidpunkt räknat från vilken den första annuiteten fastställs. Räntan på bostadslån enligt 6 § 1 mom. 1 punkten som har beviljats för uppförande av hyreshus och på bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 2-4 och 7 punkten utgör 3,5 procent. Räntan på bostadslån som enligt 6 § 1 mom. 1 punkten har beviljats för utvidgande eller grundreparation av hyreshus samt grundreparation av bostadsandelslagshus fastställs särskilt genom beslut av statsrådet. Denna ränta betalas särskilt, och 11 a § 1 mom. tillämpas inte.

Den årliga räntan för tiden efter den tid som nämns i 1 mom. utgör från den 1 mars till den 1 mars följande år för bostadslån enligt 6 § 1 mom. 1 punkten som har beviljats för uppförande av hyreshus samt för bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 2-4 och 7 punkten beloppet av den enligt 11 d § 1 mom. fastställda procentuella justeringen ökad med 1,5 procentenheter. Räntan på bostadslån enligt 6 § 1 mom. 1 punkten som har beviljats för utvidgande eller grundreparation av hyreshus samt grundreparation av bostadsandelslagshus fastställs särskilt genom beslut av statsrådet så att storleken av räntan kan fastställas på basis av förändringen i konsumentprisindexet.

Om räntan på bostadslån har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten stadgas genom förordning. Storleken av räntan kan fastställas på basis av förändringen i konsumentprisindexet.

11 h §

En låntagare som har ett sammanslaget bostadslån som avses i 6 § 4 mom. skall för fastställande av lånebetalningarna meddela statskontoret lånevillkoren för sina lån med bättre förmånsrätt än det statliga bostadslånet. Låntagaren skall utan dröjsmål till statskontoret också anmäla sådana förändringar i lånevillkoren som väsentligt påverkar hyresnivån i huset.

Lånevillkoren och förändringar i dem anmäls på en av bostadsstyrelsen fastställd blankett så som bostadsstyrelsen bestämmer särskilt.

12 §

Om lånet består av ett av staten beviljat lån och ett av kommunen av statens medel beviljat lån, vilka sammanslagits enligt 6 § 4 mom., återinträder staten genom bostadsstyrelsens beslut som fordringsägare i avräkningen mellan staten och kommunen, varvid på statens ansvar kvarstår den del av lånet som motsvarar det av staten beviljade lånets andel av lånekapitalet vid sammanslagningen. Om full betalning inte erhålls vid indrivning i exekutiv väg, skall staten och kommunen ansvara för bristen i det förhållande som nämns ovan.

15 c §

Då förvärvaren är någon annan än en kommun kan statskontoret i fråga om lån som har beviljats av bostadsstyrelsen och i annat fall den kommunala myndigheten, överföra de lån som avses i 1 mom. på förvärvaren, till de delar förutsättningar enligt 5 § föreligger. Till de delar bostadslånet inte överförs skall det sägas upp till omedelbar betalning.

Beloppet av annuiteten för ett bostadslån som har beviljats för ändamål som avses i 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten justeras i samband med en överföring enligt 2 mom., om bostadslånet på grund av förvärvarens förmögenhet inte kan överföras i sin helhet. Annuiteten stiger den 1 mars efter överföringen till den nivå på vilken den skulle vara om den första annuiteten hade fastställts till den högsta nivån, såvida inte de förutsättningar som avses i 5 § ger förvärvaren rätt till en oförändrad annuitet eller en annuitet som stiger endast till den nivå på vilken den skulle vara om bostadslånets första annuitet hade fastställts till den mellersta nivån. Om bostadslånets annuitet inte stiger till den högsta nivån så som stadgas ovan, stiger den enligt 11 e § räknat från den tid då det ursprungliga lånet beviljades.

15 f §

Vad som stadgas i 6 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt i 15-15 e §§ skall, om inte något annat följer av detta moment eller av 2 eller 3 mom. eller av lagen om inlösen av hyresbostäder, tillämpas på byggnader och aktier som avses i nämnda stadganden, då bostadslån har beviljats med stöd av 6 § 1 mom. 5 eller 6 punkten, under den tid för vilken lånet beviljats, och i annat fall under en tid av 45 år, räknat från den dag då den i 4 mom. nämnda anteckningen har gjorts, och även i det fall att bostadslånet har återbetalts i sin helhet. Tillämpningen av nämnda stadganden till följd av lån som beviljats med stöd av 6 § 1 mom. 5 eller 6 punkten upphör före utgången av ovan angivna tid, om bostadslånet i sin helhet återbetalts och till staten dessutom för varje låneår, dock högst för sju år, har betalts fem procent av det ursprungliga lånekapitalet. Tillämpningen av stadgandena till följd av lån som med stöd av 6 § 1 mom. 5 eller 6 punkten har beviljats för något annat ändamål än grundreparation eller därtill ansluten utvidgning kan dock tidigast efter fem låneår upphöra före utgången av ovan nämnda tid.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Denna lag tillämpas på lån som anges i den och som beviljas efter ikraftträdandet, dock så att 15 c § 2 mom. skall tillämpas på alla beslut om överföring av lån som fattas efter att lagen har trätt i kraft.

Lagen tillämpas likväl endast med sökandens samtycke på lån som enligt 6 § 1 mom. 1 punkten beviljas för utvidgande eller grundreparation av hyreshus samt grundreparation av bostadsandelslagshus i det fall att ansökan enligt lagen om grundförbättring av bostäder före ikraftträdandet har lämnats in till bostadsstyrelsen eller den kommunala myndigheten.

Om denna lag med stöd av 2 eller 3 mom. inte skall tillämpas på ett bostadslån, tillämpas på lånet alltjämt de stadganden som har upphävts eller ändrats genom denna lag, sådana de lyder innan lagen träder i kraft.

Lagens 11 f § tillämpas endast om det ursprungliga lånet för uppförande, utvidgande eller grundreparation av huset har beviljats enligt grunderna i lagen om ändring av lagen om bostadsproduktion (1140/89) eller denna lag eller om lånevillkoren för det ursprungliga lånet har ändrats så som stadgas i lagen om ändring av lånevillkoren för hyreshuslån (1186/90).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 263/90
Andra lagutsk. bet. 14/90
Stora utsk. bet. 225/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.