1179/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Förordning om ändring av förordningen om Elinspektionscentralen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 20 april 1979 om Elinspektionscentralen (428/79) 2 § 1 mom. 3 och 5 punkten och 13 § 1 mom. 1 punkten, av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i förordning av den 23 november 1984 (799/84), samt

fogas till 2 § 1 mom. en ny 3 a punkt och till 15 § 1 mom. en ny 8 a punkt som följer:

2 §

Elinspektionscentralen åligger, utöver vad i 30 § ellagen stadgas:


3) att, om saken inte enligt 6 § ellagen ankommer på ministeriet, meddela föreskrifter om teknisk planering, konstruktion, byggande, reparation, underhåll, användning och besiktning av elmateriel och elanläggningar samt andra föreskrifter som behövs vid övervakningen av dem samt att meddela kompletterande anvisningar;

3 a) att bereda de föreskrifter som enligt 6 § ellagen meddelas av ministeriet;


5) att följa elbranschens utveckling inom landet och utomlands, särskilt vad beträffar säkerhetsbestämmelser och standardisering samt att stödja standardiseringsverksamheten inom elbranschen;


13 §

Statsrådet förordnar ordförande för och 22 övriga medlemmar i Elinspektionscentralens styrelse samt för envar en personlig suppleant. Till styrelseordförande väljes en representant för handels- och industriministeriet, och av de övriga medlemmarna och suppleanterna förordnas:

1) nio på förslag av handels- och industriministeriet, en på förslag av finansministeriet, en på förslag av miljöministeriet och en på förslag av arbetsministeriet;


15 §

Styrelsen åligger:


8 a) att godkänna de föreskrifter och anvisningar som Elinspektionscentralen meddelar eller att befullmäktiga styrelsens arbetsutskott att fatta beslut om att meddela föreskrifter och anvisningar;Denna förordning träder i kraft den 28 december 1990.

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.