1177/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Förordning om revision av statshushållningen

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av lagen den 23 december 1947 om revision av statshushållningen (967/47), 4 § lagen den 23 december 1947 om granskning av sådana aktiebolags verksamhet, i vilka staten innehar aktiemajoriteten (968/47) och 3 § 1 mom. polislagen av den 18 februari 1966 (84/66):

1 kap.

Revisionsverkets uppgifter och organisation

1 §

Statens revisionsverk har till uppgift att i enlighet med lagen om revision av statshushållningen (967/47), med de undantag som stadgas i 2 § 1 mom. i nämnda lag

1) verkställa revision av och övervaka skötseln av statliga myndigheters och inrättningars ekonomi och räkenskapsföring samt granska och övervaka annan än på staten ankommande användning av statens medel och förvaltning av statens egendom samt därtill hörande räkenskapsföring,

2) granska och övervaka att statsbudgeten samt lagar, förordningar och föreskrifter om statshushållningen och statens räkenskapsföring iakttas, att ändamålsenlighet iakttas i statshushållningen samt att statens affärsverksamhet följer ekonomiska principer som är allmänt godkända i affärsverksamhet,

3) granska och övervaka beviljande av statsbidrag samt det sätt på vilket samfund och sammanslutningar som får statsbidrag använder medel samt deras räkenskapsföring, för utredande av stadgandena och föreskrifterna angående statsbidrag samt de villkor som ställts vid beviljande av statsbidrag har iakttagits och om medlen har använts på behörigt sätt för det ändamål för vilket statsbidraget har givits samt följa övervakningen av hur statsunderstöd används,

4) granska i myndigheternas besittning befintliga medel som tillhör enskilda och för vilka staten enligt gällande lagstiftning ansvarar,

5) se till och övervaka att fel och bristfälligheter som har upptäckts vid granskningarna rättas och att lämpliga åtgärder vidtas för ersättande av den skada som har åsamkats staten,

6) följa utvecklingen på sitt verksamhetsområde, vid behov framställa förslag till ändringar av de lagar, förordningar och föreskrifter vilkas efterlevnad revisionsverket skall övervaka samt framställa förslag till andra reformer som revisionsverket anser nödvändiga, samt

7) delta i utvecklandet av den interna revisionen av statliga myndigheter och inrättningar samt vid behov meddela anvisningar för dessa om ordnande och utförande av den interna övervakningen och om andra frågor som gäller revisionsverkets verksamhetsområde.

Dessutom skall revisionsverket fullgöra de uppgifter som nämns i lagen om granskning av sådana aktiebolags verksamhet, i vilka staten innehar aktiemajoriteten (968/47) och övervaka att sådana aktiebolag i vilka staten innehar aktiemajoriteten i sin verksamhet följer ekonomiska principer som är allmänt godkända i affärsverksamhet samt fullgöra övriga uppgifter som enligt lag eller förordning ankommer på revisionsverket eller som statsrådet ålägger verket inom ramen för dess uppgiftsområde.

Revisionsverket ger vid behov polisen handräckning vid brottsundersökningar.

2 §

Vid revisionsverket finns en allmän avdelning och tre revisionsavdelningar.

Allmänna avdelningen sköter ärenden som gäller allmän förvaltning och revisionsavdelningarna ärenden som gäller revisionsfunktionen.

3 §

Närmare bestämmelser om den interna arbetsfördelningen och organiseringen av förvaltningen utfärdas, om inte något annat följer av denna förordning, i en arbetsordning som fastställs av generaldirektören.

2 kap.

Revisionsverkets tjänstemän och deras uppgifter

4 §

Vid revisionsverket finns en generaldirektörstjänst och avdelningschefstjänster samt andra nödvändiga tjänster.

5 §

Chef för revisionsverket är generaldirektören, som också är chef för allmänna avdelningen.

Chef för varje revisionsavdelningen är en avdelningschef, som har titeln inspektionsråd.

6 §

Generaldirektören leder revisionsverkets verksamhet och ansvarar för att de uppgifter som ankommer på ämbetsverket sköts effektivt och ekonomiskt. Han skall följa den allmänna utvecklingen inom ämbetsverkets verksamhetsområde och ta initiativ till behövliga reformer.

7 §

En avdelningschef har till uppgift att

1) ansvara för att de mål som har uppställts för avdelningen nås på ett effektivt och ekonomiskt sätt,

2) leda och utveckla verksamheten vid sin avdelning samt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde,

3) ansvara för att personalen och andra resurser används på ett ändamålsenligt sätt,

4) ansvara för utvecklandet av personalen vid avdelningen, samt

5) främja personalsamarbetet.

I fråga om uppgifterna för en chef för någon annan enhet gäller i tillämpliga delar vad som i 1 mom. stadgas om en avdelningschefs uppgifter.

8 §

Oberoende av fastställd arbetsfördelning är varje tjänsteman vid revisionsverket skyldig att utföra de uppgifter som generaldirektören eller avdelningschefen ålägger honom.

3 kap.

Handläggning och avgörande av ärenden

9 §

Ärenden som ankommer på revisionsverket avgörs på föredragning av en behörig tjänsteman av revisionsrådet, generaldirektören, en avdelningschef, en planeringschef eller en byråchef.

10 §

Revisionsrådet behandlar ärenden som gäller

1) framställande av förslag och givande av utlåtanden i principiellt viktiga eller vittbärande ärenden,

2) meddelande av sådana allmänna anvisningar för statens myndigheter och inrättningar som angår revisionsverkets verksamhetsområde,

3) fördelning av uppgifterna inom revisionsverkets verksamhetsområde på de olika avdelningarna och byråerna,

4) fastställande av en revisionsplan,

5) ställningstaganden som föranleds av revisioner,

6) den berättelse som skall ges över revisionsverkets verksamhet,

7) budgeten, bokslutet, verksamhets- och ekonomiplanen och gruppavtal, samt

8) övriga ärenden som generaldirektören bestämmer att revisionsrådet skall behandla.

Avdelningschefen kan under förutsättningar som fastställs i arbetsordningen godkänna mindre ändringar i revisionsplanen.

11 §

Om utredningen av ett ärende, dess vidare behandling i revisionsverket eller verkställande av rättelse anses medföra mera arbete eller kostnader än genom felaktigheten vållats skada, kan revisionsrådet besluta att ärendet får förfalla. Om felaktigheten gäller ett större belopp än 10 000 mark, får ett sådant beslut dock inte fattas utan synnerligen vägande skäl.

12 §

Om det vid revisionsrådets sammanträde uppstår meningsskiljaktighet om hur ett ärende skall avgöras, fattas beslut i saken genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som vid en kollegial domstol.

Revisionsrådet meddelar närmare föreskrifter om föredragning som sker vid sammanträdena samt om protokoll och expeditioner och undertecknandet av dessa och om övriga motsvarande ärenden.

13 §

Generaldirektören avgör ärenden som inte behandlas av revisionsrådet eller som han inte har överfört på en i 9 § avsedd tjänsteman.

Generaldirektören kan i ett enskilt fall förbehålla sig avgörandet av ett ärende som annars skulle avgöras av en tjänsteman som lyder under honom.

14 §

Ställföreträdare för generaldirektören är en av finansministeriet utsedd avdelningschef.

Ställföreträdare för övriga tjänstemän förordnas av generaldirektören.

4 kap.

Behörighetsvillkor för och besättande av tjänster samt tjänstledighet

15 §

Allmänt behörighetsvillkor för tjänsterna vid revisionsverket är sådan skicklighet och förmåga som behövs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Dessutom krävs

1) av generaldirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med offentlig hushållning och statsförvaltningen,

2) av avdelningschef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med offentlig hushållning och statsförvaltningen; en av avdelningscheferna skall ha avlagt juris kandidatexamen, samt

3) av byråchef, planeringschef, ADB-specialforskare, specialforskare, överrevisor och revisor för tjänsten lämplig högre högskoleexamen.

16 §

Generaldirektören utnämns av republikens president på föredragning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklaras.

Avdelningscheferna utnämns av statsrådet efter att generaldirektören har avgett utlåtande i ärendet.

Andra än i 1 och 2 mom. nämnda tjänstemän utnämns av generaldirektören.

17 §

Tjänstledighet beviljas

1) generaldirektören för högst ett år av finansministeriet och för över ett år av statsrådet,

2) avdelningschef för högst ett år av generaldirektören och för över ett år av finansministeriet, samt

3) övriga tjänstemän av generaldirektören.

Tjänstledighet som en tjänsteman är berättigad till enligt lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal beviljas dock av revisionsverket.

18 §

Om anställande av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt samt om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar den som enligt 17 § 1 mom. beviljar tjänstledighet.

5 kap.

Revisionsverksamheten och utredningar om den

19 §

Revisionerna verkställas enligt en fastställd revisionsplan.

Samtliga påbörjade revisioner avslutas med revisionsrådets ställningstagande i fråga om de åtgärder som revisionen föranleder.

De anställda vid den myndighet, den inrättning eller det aktiebolag med statlig majoritet där revision verkställs är skyldiga att vid behov biträda respektive revisor vid revisionen.

20 §

Revisionsverket skall årligen till statsrevisorerna och finansministeriet avge en berättelse över sin verksamhet under föregående år.

21 §

Revisionsverket skall tillställa statsrevisorerna och finansministeriet följande handlingar, utredningar och andra uppgifter om sin verksamhet under finansåret:

1) verksamhetsplanen för följande finansår,

2) vid revisionerna uppgjorda revisionspromemorior samt över revisionerna avgivna revisionsberättelser samt av revisionsverket fattade beslut och likaså förklaringar och utlåtanden som avgivits med anledning av granskningarna, promemoriorna och berättelserna,

3) de viktigaste utlåtandena, initiativen och reformförslagen,

4) en utredning om andra omständigheter som det med tanke på statshushållningen samt en effektiverad användning och övervakning av medel är nödvändigt att bringa till statsrevisorernas och finansministeriets kännedom, samt

5) på statsrevisorernas och finansministeriets begäran även annars uppgifter och handlingar som behövs för skötseln av deras uppgifter.

6 kap.

Särskilda stadganden

22 §

Generaldirektören och avdelningschef vid revisionsverket åtalas för tjänstebrott i Helsingfors hovrätt.

7 kap.

Ikraftträdande

23 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 14 april 1965 om revision av statshushållningen (216/65) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

24 §

Utan hinder av vad som stadgas i 15 § 2 mom. 3 punkten kan till en byråchefs-, överrevisors- och revisorstjänst utnämnas en person som när denna förordning träder i kraft är ordinarie tjänsteman vid revisionsverket och som innan denna förordning trädde i kraft var behörig för sagda tjänst.

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.