1173/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om räntestöd för finansiering av fartygsleveranser

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med statsmedel kan enligt denna lag ges räntestöd för lån som har beviljats för finansiering av fartygsleveranser.

2 §

Finlands Exportkredit Ab beviljar lån för finansiering av fartygsleveranser.

Det lån som Finlands Exportkredit Ab beviljar för finansiering av fartygsleveranser och för vilket räntestöd betalas kallas räntestödslån.

Räntestöd betalas till Finlands Exportkredit Ab den dag då räntan på lånet förfaller till betalning.

3 §

Räntestödslån kan ges för finansiering av ett fartygsbygge, byggande av ett fartygsskrov eller ett större ändringsarbete på fartyg, om arbetet har beställts hos ett finskt företag som idkar skeppsbyggnad.

4 §

De allmänna villkoren för räntestödslånen fastställs av handels- och industriministeriet, som även godkänner lånen såsom räntestödslån.

Villkoren för räntestödslånen fastställs på de grunder som tillämpas internationellt när fartygsleveranser finansieras med offentligt stöd.

5 §

Det räntestödsbelopp som betalas av statens medel är skillnaden, ökad med 0,25 procentenheter, mellan Finlands Exportkredit Ab:s kostnader för medelanskaffningen och den årliga räntan på räntestödslånet.

6 §

Statskontoret betalar räntestödet till Finlands Exportkredit Ab på förfallodagarna för räntan på räntestödslånet.

För ett räntestödslån i utländsk valuta betalas räntestödet två bankdagar innan räntan förfaller till betalning enligt Finlands Banks gällande säljkurs för respektive valuta.

7 §

Handels- och industriministeriet och Finlands Exportkredit Ab skall övervaka att lånemedlen används för det ändamål som nämns i det beslut genom vilket lånet har godkänts som räntestödslån. Finlands Exportkredit Ab är skyldigt att ge ministeriet de uppgifter som är nödvändiga för att det skall kunna konstateras om räntestödslånen har använts för det godkända ändamålet och i övrigt med iakttagande av lånevillkoren.

8 §

Har en inhemsk räntestödslåntagare använt lånemedlen för något annat ändamål än det för vilket medlen har beviljats eller har han i sin låneansökan på någon väsentlig punkt lämnat oriktig uppgift eller hemlighållit omständigheter av väsentlig betydelse för beviljandet av lånet, kan betalningen av räntestödet avbrytas.

Om avbrott i utbetalningen av räntestödet beslutar handels- och industriministeriet.

Avbryts utbetalningen av räntestödet, skall låntagaren till staten återbära det räntestöd som av statsmedel har betalts till Finlands Exportkredit Ab med en årlig ränta på 16 procent räknat från den dag då lånet lyftes.

9 §

Lån enligt denna lag kan 1991-1995 godkännas såsom räntestödslån till sammanlagt högst 10 000 miljoner mark.

I samband med behandlingen av statsbudgeten skall beslutas till vilket belopp räntestödslån årligen högst får godkännas.

Vid uträkningen av totalbeloppet av de räntestödslån som nämns i 1 mom. beräknas paritetsvärdet för lån i utländskt mynt enligt Finlands Banks säljkurs för respektive valuta den dag då handels- och industriministeriet godkände lånet som räntestödslån.

10 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Lagen tillämpas på de fall då avtal om anskaffning av fartyg eller fartygsskrov eller ändringsarbete på fartyg har trätt i kraft den 1 oktober 1990 eller därefter. [ Den märkta texten har rättat (1990), Originaltexten lydde: Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. ]

Regeringens proposition 202/90
Statsutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 154/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.