1164/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) 6 § 1 mom. 5 punkten samt 2 och 3 mom., 18 § 4 punkten och 61 § 2 mom.,

av dessa lagrum 6 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag av den 4 november 1983 (825/83) och 6 § 2 och 3 mom. samt 18 § 4 punkten sådana de lyder i lag av den 3 november 1978 (821/78),

ändras 5 § 3 punkten, 6 § 1 mom. 4 och 6 punkten, 16 § 3 och 4 punkten, 18 § 3 punkten samt 27 §,

av dessa lagrum 6 § 1 mom. 4 och 6 punkten sådana de lyder i nämnda lag av den 4 november 1983, 16 § 3 punkten sådan den lyder i lag av den 13 februari 1987 (130/87) och 4 punkten sådan den lyder i lag av den 11 december 1981 (859/81), samt

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda lagar av den 4 november 1983 och den 13 februari 1987 samt genom lagar av den 29 december 1988, den 14 juli 1989 och den 29 december 1989 (1248/88, 661/89 och 1339/89), en ny 7 punkt samt till 16 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 11 december 1981 och den 13 februari 1987, en ny 5 punkt som följer:

5 §

Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga näringsinkomster äro bland andra:


3) dividender, räntor och övriga inkomster av egendom som hör till näringsverksamheten, inklusive gottgörelse för bolagsskatt,


6 §

Skattepliktig inkomst äro icke:


4) erhållen andel av inkomst för dödsbo som skall beskattas såsom särskild skattskyldig, inte heller vinstandel av en sammanslutning som en delägare i sammanslutningen erhållit vid sidan av en inkomstandel som betraktats som skattepliktig inkomst för honom, ej heller vad en i Finland bosatt delägare i en utländsk sammanslutning eller ett utländskt dödsbo har fått som andel av sammanslutningens eller dödsboets inkomst till den del sammanslutningen eller dödsboet skall betala skatt här för nämnda inkomst,


6) produktionsstöd som har beviljats en inhemsk filmproducent av statens eller Finlands filmstiftelses medel,

7) bostadsrättsavgift som avses i lagen om bostadsrättsbostäder (650/90).


16 §

Såsom utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande anses inte:


3) sådana avgifter för anslutning till el-, tele-, vatten-, avlopps- eller fjärrvärmeledningsnät som återbetalas till den skattskyldige då denne avstår från den förmån som anslutningsavgiften medfört eller som berättigar till förmåner som den skattskyldige har rätt att överföra på tredje man;

4) stämpelskatt på öppet brev eller annan handling varmed titel som inte är förenad med verklig tjänst tilldelas mottagaren;

5) den byggnadsmarksavgift som avses i lagen om byggnadsmarksavgift i huvudstadsregionen (1061/88).

18 §

Avdragbara utgifter äro även:


3) index- och kursförluster på skuld som härrör av näringsverksamheten.

27 §

Överskottsåterbäringar dras av från intäkterna under det skatteår för vilket de delas ut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1991. Stadgandena i 6 § 1 mom. 5 punkten samt 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag av den 29 december 1988 (1233/88), samt 61 § 2 mom. tillämpas på dividender och räntor som har delats ut för en räkenskapsperiod som löpt ut före 1990.

Stadgandet i 6 § 1 mom. 7 punkten tillämpas första gången vid beskattningen för 1990.

Regeringens proposition 124/90
Statsutsk. bet. 67/90
Stora utsk. bet. 222/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.