1161/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om temporär ändring av lagen om accis på ätbara fetter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 7 december 1979 om accis på ätbara fetter (879/79) 3 § 2 mom., 5 § 1 mom., 7 § 3 och 4 punkten, 11 § samt accistabellen,

sådana de lyder, 5 § 1 mom. och 7 § 4 punkten i lag av den 19 december 1980 (856/80), 7 § 3 punkten delvis ändrad genom lag av den 10 juli 1987 (669/87) och accistabellen i sistnämnda, samt

fogas temporärt till 4 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 19 december 1980, nya 3 och 4 mom. och till 7 § nya 5 och 6 punkter som följer:

3 §

Skyldig att betala accis är även den till vilken i landet tillverkade ätbara fetter har levererats accisfritt med stöd av denna lag, om de inte har använts för något accisfritt ändamål.

Grunder för fastställande av accis
4 §

På produkter enligt position 15.17 i tulltariffen som har tillverkats i landet eller importerats skall enligt vad som stadgas ovan betalas accis på ätbara fetter för varje accisbelagt fett och accisbelagd olja som ingår i blandningen och finns i kapitel 15 i tulltariffen.

Lämnar importören inte ovan nämnd utredning om sammansättningen av produkter enligt position 15.17 i tulltariffen, skall accis på ätbara fetter betalas enligt accistabellen.

5 §

Har det enligt råvarornas inbördes förhållande beräknade medeltalet av världsmarknadspriserna på de viktigaste fett- och oljeråvarorna enligt kapitel 15 i tulltariffen under en såsom jämförelseperiod betraktad fyraveckorstid varit åtminstone två procent högre eller lägre än det genomsnittliga världsmarknadspriset i juli 1990, får finansministeriet på framställning av tullstyrelsen, från ingången av kalendermånaden efter jämförelseperioden, sänka eller höja den i accistabellen nämnda accisen på ätbara fetter med ett belopp som motsvarar förändringen i världsmarknadspriset. Samma rätt har ministeriet, om världsmarknadspriset efter ändringen av accisen på ätbara fetter har förändrats med minst två procent.


7 §

Accisfria är:


3) ätbara fetter som används vid tillverkning av andra än till livsmedel tjänliga produkter;

4) ätbara fetter som raffinerats av industrin för användning vid tillverkning av foderblandningar avsedda för pälsdjur;

5) ätbara fetter som används vid tillverkning av exportvara för vilken prisskillnadsersättning inte betalas; samt

6) ätbara fetter som används för tillverkning av produkter för vilka accis på ätbara fetter skall betalas.

Särskilda stadganden
11 §

Om det inbördes förhållandet mellan mängderna av de viktigaste till kapitel 15 i tulltariffen hänförliga råvarorna i accisbelagda här tillverkade ätbara fetter och oljor under kalenderåret har förändrats med minst två procentenheter, får finansministeriet på framställning av tullstyrelsen ändra det inbördes förhållande mellan råvarorna som skall tillämpas vid beräkning av det i 5 § angivna världsmarknadspriset.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och gäller till utgången av 1991.

Stadgandet i 6 § tillämpas inte 1991.

Regeringens proposition 191/90
Statsutsk. bet. 49/90 och 49 a/90
Stora utsk. bet. 170/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

ACCISTABELL

Tulltariffposition Varuslag Produktgrupp Accis på ätbara fetter mk/kg
15.01 Ister; annat svinfett och fjäderfäfett, utsmälta, även utpressade eller extraherade med lösningsmedel 1. 6,00
ur 15.02 Fett av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, rått eller utsmält, även utpressat eller extraherat med lösningsmedel:
- som sådant till människoföda tjänligt, utsmält och utpressat fett 2. 6,00
ur 15.03 Lardstearin, isterolja, oleostearin (presstalg), oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda:
- isterolja och oleomargarin 3. 6,00
- andra, som sådana tjänliga till människoföda 4. 6,00
ur 15.04 Fetter och oljor samt fraktioner av dessa, av fisk eller havsdäggdjur, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:
- som sådana tjänliga till människoföda, med undantag av fiskleveroljor samt fraktioner av dessa 5. 6,00
ur 15.06 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av dessa, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:
- som sådana tjänliga till människoföda 6. 6,00
ur 15.07-15.15 Som sådana till människoföda tjänliga vegetabiliska fetter och feta oljor samt fraktioner av dessa, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, med undantag av ricinolja, träolja (tungolja), oiticicaolja och jojobaolja enligt position 15.15:
- ryps- och rapsolja 7. 5,70
- andra 8. 6,00
ur 15.16 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av dessa, helt eller delvis hydrerade, omförestrade (även internt) eller elaidiniserade, även raffinerade men inte vidare bearbetade:
- som sådana tjänliga till människoföda:
- - animaliska fetter och oljor helt från fisk ellet havsdäggdjur 9. 5,70
- - ryps- och rapsolja 10. 5,70
- - andra animaliska och vegetabiliska fetter och oljor 11. 6,00
15.17 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av dessa enligt position 15.16:
- blandningar av vegetabiliska oljor i flytande form 12. 6,00
- andra 13. 6,00

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.