1160/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om temporär ändring av lagen om bränsleaccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 17 december 1982 om bränsleaccis (948/82) 2 § 1 punkten, 4 § 1 mom., 6 § 6 punkten samt 10 §,

av dessa lagrum 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 14 juli 1989 (656/89) och 6 § 6 punkten sådan den lyder i lag av den 11 juli 1986 (548/86), samt

fogas temporärt till 3 § en ny 7 punkt, till 5 § en ny 4 punkt och som bilaga till lagen en ny accistabell som följer:

2 §

I denna lag avses

1) med bränsle produkter som nämns i bifogade accistabell;


3 §

Skyldig att erlägga bränsleaccis är


7) producenter av elektricitet och fjärrvärme samt industriidkare för den fräsbränntorv som de har använt, om användningen överstiger 50 000 MWh per kalenderår.

4 §

Bränsleaccis skall betalas enligt den bifogade accistabellen.


5 §

Accisen bestäms


4) i de fall som avses i 3 § 7 punkten enligt de stadganden som gäller den dag då fräsbränntorven har använts för det ändamål som anges i lagrummet.

6 §

Accisfritt är


6) bränsle som används såsom råämne eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller så att det förbrukas direkt vid första användningen då en vara tillverkas; samt


10 §

Har bränsle, för vilket accis betalts, exporterats eller överförts till friområde eller tullager eller överlåtits för ovan i 6 § 2-5 punkten nämnt ändamål, har den som exporterat, överlåtit eller överfört bränslet rätt att på ansökan erhålla en återbäring som motsvarar det betalda accisbeloppet.

Återbäring skall sökas hos distriktstullkammaren inom tre månader från utgången av det år under vilket bränslet exporterats, överförts eller överlåtits på det sätt som avses i 1 mom.

Om en i 2 mom. avsedd ansökan har inlämnats efter föreskriven tid kan accisåterbäring beviljas på villkor att övriga förutsättningar för återbäring föreligger. Härvid iakttas dock vad 15 b § lagen om påförande av accis stadgar om fastställande av felavgift.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och gäller till utgången av 1991.

Lagen tillämpas på bränsle som den dag som nämns i 1 mom. eller senare under 1991 bortförs från tillverkningsplatsen eller från lagerhållarens lager för accisfritt bränsle eller ur ett statligt säkerhetsupplag eller som utlämnas från tullkontroll.

Dessutom tillämpas lagen på sådant bränsle som inte avses i 2 mom. och som under 1991 efter ikraftträdandet bortförs från en i 2 § 6 punkten lagen om säkerhetsupplagsavgift (1105/83) avsedd lagerhållares lager.

Lagen tillämpas även på annat än i 2 mom. avsett, till produktgrupperna 1 och 8 i accistabellen hörande accisfritt bränsle, som under 1991 tas i bruk vid produktion av el och fjärrvärme eller i industriell produktion efter det lagen har trätt i kraft. Acciskyldig är den som använder bränslet, och accisen skall betalas enligt 5 § 4 punkten.

Regeringens proposition 132/90
Statsutsk. bet. 62/90 och 62 a/90
Stora utsk. bet. 198/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

ACCISTABELL

Position i tulltariffen Produkt Produktgrupp Grundaccis Tilläggsaccis
27.01 och 27.02 Stenkol; stenkolsbriketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol; brunkol 1. - 16,80 mk/t
ur 27.03 Fräsbränntorv 2. - 2,10 mk / MWh
ur 27.10 Blyfri motorbensin 3. 158 p/l -
ur 27.10 Blandning av motorbensin 4. 158 p/l 15,0 p/l
ur 27.10 Annan motorbensin 5. 158 p/l 30,0 p/l
ur 27.10 Dieselolja 6. 77 p/l 27,0 p/l
ur 27.10 Lätt brännolja 7. - 2,10 p/l
ur 27.10 Tung brännolja 8. - 2,10 p/kg
ur 27.11 Naturgas, i naturform 9. - 1,05 p/nm3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.