1150/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Lag om ändring av lagen om tekniska kontrollcentralen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 6 § lagen den 20 januari 1984 om tekniska kontrollcentralen (65/84),

ändras 2 § 1 mom., 5 § 2 mom. och 8 § samt

fogas till lagen en ny 7 § i stället för den 7 § som upphävts genom lag av den 23 december 1987 (1144/87) som följer:

2 §

Tekniska kontrollcentralen åligger att utföra i stadganden och bestämmelser förutsatt besiktning och övervakning av tryckkärl, aerosoler, farliga ämnen och produkter, skjutvapen och skjutförnödenheter, gruvor, mätningsinstrument och ädelmetallarbeten samt den testning som ansluter sig därtill.


5 §

För distriktsförvaltningen indelas landet i besiktningsdistrikt.

7 §

Tekniska kontrollcentralen sköter vissa av de förvaltnings-, ekonomiförvaltnings- och planeringsuppgifter som hör till centralen för mätteknik enligt vad som stadgas genom förordning.

8 §

Ändring i beslut av kontrollcentralens centralförvaltning och distriktsförvaltning får sökas genom besvär enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50), om inte något annat stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1991.

När lagen träder i kraft övergår de uppgifter i anslutning till mätningsservicen som hör till tekniska kontrollcentralen på centralen för mätteknik.

Regeringens proposition 166/90
Ekonomiutsk. bet. 8/90
Stora utsk. bet. 132/90

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.