1128/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Lag om ändring av 9 a och 14 §§ lagen om kyrkans centralfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 a och 14 §§ lagen den 5 december 1941 om kyrkans centralfond (895/41),

dessa lagrum sådana de lyder, 9 a § i lag av den 28 januari 1983 (114/83) och 14 § i lag av den 30 december 1948 (947/48), som följer:

9 a §

Understöd enligt prövning kan beviljas en församling, om denna på grund av sitt avsides läge, långa avstånd, skärgårdsförhållanden, lågt medlemsantal eller den lönebaserade pensionsavgiftens storlek eller på grund av byggnadsprojekt eller andra särskilda omständigheter är i behov av ekonomiskt stöd.

14 §

Centralfondens kapitalmedel skall av kyrkostyrelsen antingen utges såsom lån med en sådan ränta som kan fås mot god säkerhet, eller placeras i säkra, räntebärande obligationer, i säkra aktier eller andelsbevis, i andra säkra placeringsobjekt, i produktiv näringsverksamhet eller i fastigheter eller deponeras i säkra bankinrättningar. När pensionsfondens medel placeras i inhemska objekt skall målet vara att hela landet beaktas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 109/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 16/90
Stora utsk. bet. 118/90

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.